Starkare EU-engagemang för ett fredligt, hållbart och välmående Arktis

Report this content

EU-kommissionen och den höge representanten har i dag lagt fram sin strategi för ett starkare EU-engagemang för ett fredligt, hållbart och välmående Arktis. Den arktiska regionen har genom sina klimatförändringar, råmaterial och geostrategiska inflytande en viktig strategisk betydelse för EU. Meddelandet är ett svar på dessa geopolitiska, miljömässiga, ekonomiska, säkerhetsmässiga och sociala utmaningar och möjligheter. Det har som mål att främja partnersamarbete om hållbara strategier för att övervinna dem.

EU kommer att inrätta ett kontor för Europeiska kommissionen på Grönland, vilket kommer att leda till att de arktiska frågorna får en tydligare profil vid EU:s externa kontakter. EU-finansiering kommer också att riktas för att driva på den gröna omställningen i Arktis, till nytta för den arktiska befolkningen.

Inför FN:s klimatkonferens (COP26) och till stöd för de globala klimatåtgärderna finns i meddelandet en uppmaning om att olja, kol och gas ska lämnas kvar i marken.

– Arktis förändras snabbt på grund av effekterna av global uppvärmning, ökad konkurrens om naturresurserna och geopolitisk rivalitet, säger Josep Borrell, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Denna utveckling visar att EU måste göra en bred definition av sina geopolitiska intressen för att främja stabilitet, säkerhet och fredligt samarbete i Arktis.

– Den arktiska regionen värms upp tre gånger snabbare än resten av planeten, säger Virginijus Sinkevičius, kommissionär med ansvar för miljö, fiske och havsfrågor. Issmältningen och den tinande permafrosten i Arktis påskyndar ytterligare klimatförändringarna och leder till enorma följdverkningar. EU är fast beslutet att göra Arktis säkert, stabilt, hållbart och välmående. Säkert och stabilt genom fördjupat internationellt samarbete, hållbart och välmående genom att vi säkerställer en stark koppling mellan EU:s engagemang för Arktis och vår klimatpolitik, den europeiska gröna given och den blå ekonomin.

Ett Arktis som är säkert, stabilt, hållbart, fredligt och välmående

Som en viktig ekonomisk aktör delar EU ansvaret för en hållbar global utveckling, även i de arktiska regionen, och för dess invånares försörjning, däribland urbefolkningen. EU har en betydande inverkan på Arktis genom sitt miljöavtryck och sin efterfrågan på resurser och produkter.

Klimatförändringarna är det största hotet som Arktis står inför. De har nått en aldrig tidigare skådad krisnivå. EU är en global ledare i kampen mot klimatkrisen och redo att fullt ut ta sitt globala ansvar i den rollen, genom sitt beslut att bli klimatneutralt senast 2050 och minska utsläppen av växthusgaser med 55 % fram till 2030, i linje med den nya klimatlagen och förslagen i den europeiska gröna given, inför FN:s klimatkonferens COP26. Uppvärmningen av Arktis har en enorm inverkan på resten av världen, och kräver ett svar i form av brådskande klimatåtgärder.

Den europeiska gröna given och dess uppsättning med lagförslag kommer att stå i centrum för EU:s engagemang för Arktis, tillsammans med EU:s nya strategi för en hållbar för en hållbar blå ekonomi, med stöd i vetenskap, innovation och regionala investeringar.

EU kommer att stärka sitt engagemang för Arktis ytterligare genom följande huvudsakliga mål:

  • Bidra till en fredlig och konstruktiv dialog och internationellt samarbete för att bevara Arktis säkert och stabilt genom att ta upp arktiska frågor vid EU:s externa kontakter, intensifiera det regionala samarbetet samt övervaka och förutse eventuella framtida säkerhetsproblem.
  • Vidta kraftfulla åtgärder för att ta itu med klimatförändringarnas och miljöförstöringens ekologiska, sociala, ekonomiska och politiska konsekvenser. Göra Arktis mer motståndskraftigt genom miljölagstiftning, samordnade åtgärder mot sot och upptining av permafrosten och genom att verka för att olja, kol och gas ska lämnas kvar i marken, även i de arktiska regionerna.
  • Stödja en övergripande, inkluderande och hållbar utveckling i de arktiska regionerna som gynnar dess nuvarande invånare och framtida generationer, med särskilt fokus på behoven hos ursprungsbefolkningen, kvinnor och ungdomar, samt investeringar i framtidsorienterade arbetstillfällen och den blå ekonomin.

EU har ett grundläggande intresse av att stödja multilateralt samarbete i Arktis. Med utgångspunkt i sina värden och principer kommer EU att samarbeta med alla viktiga partner och intressenter både i och utanför Arktis för att uppfylla vårt gemensamma ansvar att arbeta för en säker, hållbar, välmående och fredlig region. Detta ligger i hela världens gemensamma intresse.

Bakgrund

Detta meddelande kommer att ersätta det gemensamma meddelandet om en integrerad EU-politik för Arktissom antogs den 27 april 2016. EU:s politik för Arktis har uppdaterats regelbundet sedan den formulerades för första gången 2008. I december 2019 uppmanade medlemsstaterna genom rådets slutsatser kommissionen och den höge representanten att fortsätta genomföra EU:s politik för Arktis och att inleda en process för att uppdatera EU:s politik för Arktis.

Läs mer

Gemensamt meddelande: Ett ökat EU-engagemang för en Ökat EU-engagemang för ett fredligt, hållbart och välmående Arktis

Vanliga frågor

Faktablad

Presskontakt:
 

Maria BLÄSSAR
Europeiska kommissionens representation i Sverige
Chef för avdelningen för press, media och informationsnätverk
+46 (0) 739-315430
maria.blassar@ec.europa.eu

Peter STANO
+32 2 295 45 53
peter.stano@ec.europa.eu

Vivian LOONELA
+32 2 296 67 12
vivian.loonela@ec.europa.eu

Paloma HALL CABALLERO
+32 2 296 85 60
Paloma.HALL-CABALLERO1@ec.europa.eu

Daniela STOYCHEVA
+32 2 295 36 64
daniela.stoycheva@ec.europa.eu

Taggar:

Prenumerera