Årsredovisning för verksamhetsåret 2018

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Lund 2019-04-26

Styrelsen och verkställande direktören för European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.euris.org).

Styrelsen och verkställande direktören för European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, får härmed avge kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelsen.

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse till bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under avsnittet ”Upplysning av särskild betydelse” med följande lydelse:

”Som framgår av not 3 bedömer styrelsen att det finns en risk att bolagets försäljning under 2019 inte kommer att öka tillräckligt snabbt så att bolagets likvida medel ska räcka för bolagets åtagande för verksamhetsåret 2019. Styrelsen följer löpande utvecklingen och kommer att besluta om kapitalanskaffning i det fall behovet uppkommer.”

Som även presenterades i Bolagets pressmeddelande per den 8 april 2019 så har Bolagets styrelse, för att säkerställa Bolagets långsiktiga rörelsekapitalbehov, beslutat att söka ett bemyndigande från årsstämman den 17 maj 2019 att besluta om en nyemission av aktier med målsättning att genomföra nyemissionen vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma.

Revisionsberättelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.euris.org ).

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Docent Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 0706 – 791800

                                                                         

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org