Bokslutskommuniké 1 jan - 31 dec 2020

Report this content

Finansiell information
·    Nettoomsättning för perioden jan-dec 2020 uppgick till 523 (314) tSEK, varav Q4 utgjorde 128 (64) tSEK.
·    Resultat per aktie för perioden jan-dec 2020 uppgick till -0.07 (-0.15) SEK.

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i förlängningen leder till lägre kostnader för kunderna och förbättrad vårdkvalitet för kundernas patienter. Bolaget redovisar för perioden 2020-01-01 till 2020-12-31 rörelseintäkt­er om 523 (369) tSEK. Därav ut­gjorde försäljning egna produkter 509 (302) tSEK, försäljning externa produkter 14 (12) tSEK, samt royaltyintäkter 0 (55) tSEK. Resultatet uppgick till -2 405 (-2 889) tSEK, mot­svarande -0.07 (-0.15) SEK per aktie. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av ökad försäljning av egna produkter samt minskade rörelsekostnader. Likvida medel upp­gick 2020-12-31 till 1 412 (134) tSEK. Det egna kapitalet uppgick till 1 835 (1 320) tSEK motsvarande 0.04 (0.06) SEK per aktie. Soliditeten vid rapport­periodens slut uppgick till 88 (72) %.

European Institute of Science AB redovisar för perioden 2020-10-01 till 2020-12-31 rörelseintäkt­er om 128 (64) tSEK. Därav ut­gjorde försäljning egna produkter 122 (64) tSEK, försäljning externa produkter 6 (0) tSEK, samt royaltyintäkter 0 (0) tSEK. Resultatet uppgick till -652 (-798) tSEK, mot­svarande -0.02 (-0.04) SEK per aktie. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av ökad försäljning av egna produkter samt minskade  rörelsekostnader.

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 

Styrelsen/ Lund den 29:e januari 2021

Lars-Olof Hansson (ordförande)     Kirstin Kriz (ledamot)        Dario Kriz (ledamot & VD)        
        

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29:e januari 2021.Denna information är sådan som Euris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-29 08:19 CET.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.se

Prenumerera

Dokument & länkar