Bokslutskommuniké 2017 Q1-4

Finansiell information

· Nettoomsättning för perioden jan-dec 2017 uppgick till 712 (1 112) tSEK, varav Q4 utgjorde 9 (284) tSEK.

· Resultat per aktie för perioden jan-dec 2017 uppgick till -0,14 (-0,10) SEK.

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i förlängningen leder till lägre kostnader för kunderna och förbättrad vårdkvalitet för kundernas patienter. Bolaget redovisar för perioden 2017-01-01 till 2017-12-31 rörelseintäkt­er om 823 (1 253) tSEK. Därav ut­gjorde konsult­arvoden 694 (1 104) tSEK, försäljning egna produkter 18 (8) tSEK, royaltyintäkter 111 (136) tSEK samt övrigt 0 (5) tSEK. Resultatet uppgick till -1 186 (-755) tSEK, mot­svarande -0,14 (-0,10) SEK per aktie. Resultatförsämringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av minskade konsultintäkter på grund av avslutad konsultverksamhet samt ökade personalkostnader på grund uppbyggnad av försäljningsorganisation. Likvida medel upp­gick 2017-12-31 till 2 074 (1 114) tSEK. Det egna kapitalet uppgick till 2 519 (2 132) tSEK motsvarande 0,21 (0,26) SEK per aktie. Soliditeten vid rapport­periodens slut uppgick till 90 (92) %.

European Institute of Science AB redovisar för perioden 2017-10-01 till 2017-12-31 rörelseintäkt­er om 29 (314) tSEK. Därav ut­gjorde konsultarvoden 0 (276) tSEK, försäljning egna produkter 9 (8) tSEK,royaltyintäkter 20 (30) tSEK. Resultatet uppgick till -661 (-859) SEK, mot­svarande -0,08 (-0,11) SEK per aktie. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av ett förbättrat resultat från bolagsportföljen trots minskade konsultintäkter på grund av avslutad konsultverksamhet samt ökade personalkostnader på grund uppbyggnad av försäljningsorganisation.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

2017-10-06: Beslut tas på extra bolagsstämma att genomföra en företrädesemission på 12,1 MSEK med teckningstiden 17-31 oktober 2017.

2017-11-06: Bolaget pressmeddelar att företrädesemissionen tecknats till 16 % varvid kassan förstärks med 1,98 MSEK före emissionskostnader (406 TSEK). Antalet tecknade aktier i nyemissionen uppgick till 3 955 700 stycken (serie B). Vidare informerades att bolaget anställt dr. Kirstin Kriz i syfte att bygga upp EURIS försäljningsverksamhet.

2017-11-13 till 2017-11-16: Bolaget besöker den intenationella MEDICA mässan (Tyskland) i syfte att marknadsföra sin egen produkt samt att förstärka sin produktportfölj genom distributionsavtal för externa produkter.

2017-11-30: Distributionsavtal tecknat med RI.MOS. SRL (Italien).

2017-12-13: Distributionsavtal tecknat med Sacace Biotechnologies (Italien)

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

2018-01-09: Distributionsavtal tecknat med BHH Mikromed (Polen).

2018-01-11: Distributionsavtal tecknat med Biopanda Reagents (UK).

2018-01-23: Distributionsavtal tecknat med Diatron (Ungern).

2018-01-26 till 2018-01-27: Bolaget ställer ut på BSA kongressen 2018 (Göteborg).

Utöver ovanstående har inga viktiga händelser inträffat efter perioden.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Prenumerera