Bolagets instrument Turboreader visar positiv utvärdering på hästar

Lund 2019-02-15

IDEON, Lund: European Institute of Science AB har i samarbete med ett svenskt djursjukhus jämfört bolagets TurboReader system på patientprover från hästar.

TurboReader-instrumentets mätresultat för inflammationsmarkören häst-SAA (equine-SAA) har evaluerats och jämförts med mätresultat erhållna med en referensmetod på ett centrallaboratorium i ett svenskt djursjukhus. Enligt evalueringen uppvisade TurboReader mycket god korrelation (R2=0.9618) med referensmetoden. Dessutom uppvisade TurboReader-instrumentet inga falskt positiva resultat vilket är mycket positivt för att reducera onödigt användande av antibiotika inom djursjukvården.

Evalueringen kan laddas hem från www.euris.org. 

Vd

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019.

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.