Delårsrapport 1 jan - 30 jun 2019

Report this content

Finansiell information

 · Nettoomsättning för perioden jan-jun 2019 uppgick till 198 (153) tSEK, varav Q2 utgjorde 131 (153) SEK.
· Resultat per aktie för perioden jan-jun 2019 uppgick till -0,08 (-0,13) SEK.

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i förlängningen leder till lägre kostnader för kunderna och förbättrad vårdkvalitet för kundernas patienter. Bolaget redovisar för perioden 2019-01-01 till 2019-06-30 rörelseintäkt­er om 244 (193) tSEK. Därav ut­gjorde försäljning egna produkter 194 (78) tSEK, försäljning externa produkter 4 (75) tSEK samt royaltyintäkter 46 (40) tSEK. Resultatet uppgick till -1 396 (-1 519) tSEK, mot­svarande -0,08 (-0,13) SEK per aktie. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av  ökad försäljning av egna produkter. Bruttomarginalen har ökat från 40 % (2018 Q2) till 78 % (2019 Q2), vilket förklaras av att reagensförsäljningen står för en större andel av intäkterna. Sammantaget har detta lett till att bruttovinsten ökade till 190 tkr (2019 Q2) från 78 tkr (2018 Q2). Likvida medel upp­gick 2019-06-30 till 649 (373) tSEK. Det egna kapitalet uppgick till 996 (1 711) tSEK motsvarande 0,05 (0,12) SEK per aktie. Soliditeten vid rapport­periodens slut uppgick till 77 (83) %.

 European Institute of Science AB redovisar för perioden 2019-04-01 till 2019-06-30 rörelseintäkt­er om 156 (173) tSEK. Därav ut­gjorde försäljning egna produkter 131 (78) tSEK, försäljning externa produkter 0 (75) tSEK samt royaltyintäkter 25 (20) tSEK. Resultatet uppgick till -707 (-717) tSEK, mot­svarande -0,04 (-0,06) SEK per aktie. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av ökad försäljning av egna produkter. Bruttomarginalen har ökat från 34 % (2018 Q2) till 80 % (2019 Q2), vilket förklaras av att reagensförsäljningen står för en större andel av intäkterna. Sammantaget har detta lett till att bruttovinsten ökade till 124 tkr (2019 Q2) från 58 tkr (2018 Q2)


VD har ordet

 Det är med glädje jag kan konstatera att bolagets verksamhet under det andra kvartalet har haft en mycket positiv utveckling. Ett ökat fokus på försäljning och marknadsföring av våra egna produkter har resulterat i att antalet svenska djursjukhus som rutinmässigt använder våra produkter har ökat från två till fem. Vi märker dessutom att det blir allt lättare att attrahera nya kunder i och med att vi nu har expanderat basen med svenska referenskunder. Utanför Sverige har våra distributörer under andra kvartalet ökat antalet djursjukhus som rutinmässigt använder våra produkter från tre till fyra.

 Andra kvartalet för 2019 har resulterat i en förlust på -702 (-717) tSEK. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras av att försäljningen av egna produkter ökade till 131 tSEK från 78 tSEK. Vidare har bruttomarginalen ökat från 34 % (2018 Q2) till 80 % (2019 Q2), vilket förklaras av att reagensförsäljningen står för en större andel av intäkterna. Sammantaget har detta lett till att bruttovinsten ökade till 124 tkr (2019 Q2) från 58 tkr (2018 Q2). Bolagets övriga kostnader ökade med 21 % vilket beror på ökade försäljnings- och marknadsföringskostnader samt höjda noteringskostnader på aktiemarknadsplatsen Spotlight Stockmarket.

 EURIS är ett litet och snabbfotat bolag som med en växande produktportfölj har ambitionen att nå en ledande position inom utvalda nischer av den internationella veterinärdiagnostikmarknaden för husdjur som årligen uppgår till 1 172 miljoner USD (Källa: Markets and Markets 2014). 

Reagensförsäljningen under Q2 ökade med 126 %
Det är min bestämda uppfattning att förutsättningarna för att bolaget skall uppnå lönsamhet är mycket gynnsamma. För att uppnå detta mål måste volymerna på reagensförsäljningen för TurboReader™ fortsätta att öka. Jag bedömer att bolaget ska kunna uppvisa vinst med en kundbas på motsvarande 50 svenska djursjukhus som dagligen använder TurboReader i sin kliniska rutin.En bra parameter för att följa bolagets utveckling är det totala antalet sålda test, vilket illustreras i grafen nedan. Antalet sålda test under andra kvartalet (2019 Q2) var 2 180 stycken, en ökning med 126 % jämfört med första kvartalet (2019 Q1). Denna ökning berodde på nytillkomna kunder samt att existerande kunder ökade sina beställningsvolymer. Min uppskattning i dagsläget är att lönsamhet kan uppnås vid cirka 25 000 sålda test per kvartal.

Starkare position på marknaden
EURIS har under andra kvartalet fortsatt stärka sin position på marknaden och vi känner oss väl positionerade gentemot våra konkurrenter. Detta tack vare bolagets tekniska kompetens och TurboReader™-systemets modulära uppbyggnad vilket möjliggör snabb utveckling av nya blodtest som efterfrågas av kunderna. Därmed underlättas värvandet av nya kunder och distributörer. I slutet av 2018 och under första kvartalet 2019 kunde EURIS erbjuda fyra nya blodtest för katt och häst (katt -SAA, häst-SAA, häst-ALB och häst-U-ALB). Vi har en högt ställd ambitionsnivå gällande nya blodtest och förväntar oss ett fortsatt högt lanseringstempo.

 Flertalet djursjukhus och veterinär-praktikmottagningar håller på att uppdatera sina journalsystem vilket på sikt kommer att kräva att alla patientnära analysinstrument är uppkopplade mot nätverk (LIS). Vi arbetar med att uppdatera vår programvara för att snabbt kunna erbjuda LIS i vårt instrument med avsikten att underlätta försäljningsprocessen. Eftersom konkurrenterna LifeAssays AB och Eurolyzer Gmbh i dagläget inte erbjuder uppkoppling så förväntas detta ge TurboReader™ ytterligare en viktig konkurrensfördel. 

Huvudkonkurrent lämnar veterinärdiagnostik
Under andra kvartalet aviserade huvudkonkurrenten LifeAssays AB att bolaget avser att lämna veterinärdiagnostikområdet. Detta är ett beslut som skapar oss stora möjligheter att snabbt expandera vår försäljning på den svenska marknaden.

 För att accelerera vår globala försäljning söker vi samarbeten med större etablerade partners och distributörer. Den 4-8 augusti besökte vi AACC Clinical Chemistry mässan i Anaheim (USA) och etablerade nya affärskontakter som vi hoppas kommer leda till nya affärsmöjligheter för bolagets produkter.

Avslutningsvis vill jag passa på att välkomna nya aktieägare i bolaget vars aktie handlas på Spotlight Stockmarket i Stockholm (www. spotlightstockmarket.com). 

Lund den 21 augusti 2019 

Docent dr. Dario Kriz
Vd/grundare European Institute of Science AB
Docent vid Lunds Universitet

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

 Lund den 21:e augusti 2019

 Lars-Olof Hansson (ordförande)  Arne Jakobsson (ledamot) Kirstin Kriz (ledamot)  Dario Kriz (ledamot & VD) Ulric Aspegrén (ledamot)

Rapporten har ej granskats av bolagets revisor.

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21:e augusti 2019.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar