Delårsrapport 2019 Q1

Report this content

Finansiell information

 · Nettoomsättning för perioden jan-mar 2019 uppgick till 67 (0) tSEK.
· Resultat per aktie för perioden jan-mar 2019 uppgick till -0,04 (-0,07) SEK.

uropean Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i förlängningen leder till lägre kostnader för kunderna och förbättrad vårdkvalitet för kundernas patienter. Bolaget redovisar för perioden 2019-01-01 till 2019-03-31 rörelseintäkt­er om 88
(20) tSEK. Därav ut­gjorde försäljning egna produkter 64 (0) tSEK, försäljning externa produkter 3 (0) tSEK samt royaltyintäkter 21 (20) tSEK. Resultatet uppgick till -688 (-803) tSEK, mot­svarande
-0,04 (-0,07) SEK per aktie. Resultatförbättringen med motsvarande period föregående år förklaras främst av ökad nettoomsättning. Likvida medel upp­gick 2019-03-31 till 388 (1 328) tSEK. Det egna kapitalet uppgick till 1 703 (1 726) tSEK motsvarande 0,09 (0,14) SEK per aktie. Soliditeten vid rapport­periodens slut uppgick till 74 (86) %.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 2019-02-12:  Enligt pressmeddelande daterat den 12 februari 2019 meddelade Bolaget att det i samarbete med tre svenska djursjukhus jämfört tre patientnära instrument (EURIS TurboReader, Eurolyzer SOLO samt LifeAssays VetReader) på patientprover från katter. De tre instrumentens mätresultat för inflammationsmarkören katt-SAA har evaluerats och jämförts med mätresultat erhållna med referensmetod på ett centrallaboratorium. Enligt evalueringen uppvisade TurboReader bäst korrelation med referensmetoden.

 2019-02-15:  Enligt pressmeddelande daterat den 15 februari 2019 meddelade Bolaget att  det i samarbete med ett svenskt djursjukhus jämfört bolagets TurboReader system på patientprover från hästar. TurboReader-instrumentets mätresultat för inflammationsmarkören häst-SAA (equine-SAA) har evaluerats och jämförts med mätresultat erhållna med en referensmetod på ett centrallaboratorium i ett svenskt djursjukhus. Enligt evalueringen uppvisade TurboReader mycket god korrelation (R2=0.9618) med referensmetoden.

 2019-02-15: Enligt pressmeddelande daterat den 15 februari 2019 meddelade Bolaget att det påbörjade lanseringen av två nya test för hästar (serum albumin samt urin albumin). Testen är avsedda för diagnos av lever- och njurfunktions störningar hos häst. 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 2019-04-02: Enligt pressmeddelande daterat den 2 april 2019 meddelade Bolaget att det tillförs genom nyemissionen 1.22 MSEK före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till ca 250 TSEK. Dessutom informerades att TurboReader-system installerats på två nya svenska djursjukhus och att bolagets hund-CRP likväl som det nyintroducerade katt-SAA testet används numera rutinmässigt i Sverige. Vidare redovisades att bolaget ställt ut TurboReader™ system i det globala NASDAQ (Stockholm) noterade diagnostikbolaget Boule Diagnostics ABs monter på veterinärutställningen VeTa dagarna i Jönköping. Antalet sålda blodtest under första kvartalet (2019 Q1) upågick till 965 stycken, vilket är en ökning med 18 % jämfört med fjärde kvartalet (2018 Q4).

Inga övrigt viktiga händelser har inträffat efter perioden.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

 Lund den 30:e april 2019
Lars-Olof Hansson (ordförande), Arne Jakobsson (ledamot), Kirstin Kriz (ledamot), Dario Kriz (ledamot & VD), Ulric Aspegrén (ledamot)

Tel: 0706-79 18 00
IDEON Science Park, Scheelevägen 27, 4 vån., 223 63 Lund 
   
Kontaktperson: Dario Kriz

Rapporten har ej granskats av bolagets revisor.Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30:e april 2019.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Prenumerera

Dokument & länkar