EURIS Delårsrapport 2017 Q2 1 januari – 30 juni 2017

Finansiell information

· Nettoomsättning för perioden jan-jun 2017 uppgick till 703 (552) tSEK, varav Q2 utgjorde 427 (276) tSEK.

· Resultat per aktie för perioden jan-jun 2017 uppgick till -0,01 (-0,04) SEK.

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i förlängningen leder till lägre kostnader för kunderna och förbättrad vårdkvalitet för kundernas patienter. Bolaget redovisar för perioden 2017-01-01 till 2017-06-30 rörelseintäkt­er om 764 (632) tSEK. Därav ut­gjorde konsult­arvoden 694 (552) tSEK, försäljning egna produkter 9 (0) tSEK, royaltyintäkter 61 (75) tSEK samt övrigt 0 (5) tSEK. Resultatet uppgick till -54 (-302) tSEK, mot­svarande -0,01 (-0,04) SEK per aktie. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av ökade konsultintäkter i samband med att konsultavtalet med Biotech-IgG AB avslutades per den 2017-06-30 samt kursuppgångsorsakade återföringar i bolagsportföljen. Likvida medel upp­gick 2017-06-30 till 751 (411) tSEK. Det egna kapitalet uppgick till 2 078 (2 594) tSEK motsvarande 0,26 (0,32) SEK per aktie. Soliditeten vid rapport­periodens slut uppgick till 89 (91) %.

European Institute of Science AB redovisar för perioden 2017-04-01 till 2017-06-30 rörelseintäkt­er om 427 (276) tSEK. Därav ut­gjorde konsult­arvoden 418 (276) tSEK, försäljning egna produkter 9 (0) tSEK, royaltyintäkter 28 (55) tSEK samt övrigt 0 (0) tSEK. Resultatet uppgick till 128 (-172) tSEK, mot­svarande 0,02 (-0,02) SEK per aktie. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av ökade konsultintäkter i samband med att konsultavtalet med Biotech-IgG AB avslutades per den 2017-06-30 samt kursuppgångsorsakade återföringar i bolagsportföljen.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Prenumerera

Dokument & länkar