European Institute of Science AB Delårsrapport 2019 Q3

Report this content

Finansiell information

· Nettoomsättning för perioden jan-sep 2019 uppgick till 250 (262) tSEK, varav Q3 utgjorde 52 (109) tSEK.
· Resultat per aktie för perioden jan-sep 2019 uppgick till -0.11 (-0.16) SEK.

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i förlängningen leder till lägre kostnader för kunderna och förbättrad vårdkvalitet för kundernas patienter. Bolaget redovisar för perioden 2019-01-01 till 2019-09-30 rörelseintäkt­er om 305 (326) tSEK. Därav ut­gjorde försäljning egna produkter 238 (107) tSEK, försäljning externa produkter 12 (155) tSEK, samt royaltyintäkter 55 (64) tSEK. Resultatet uppgick till -2 090 (-2 234) tSEK, mot­svarande -0,11 (-0.16) SEK per aktie. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av minskade  rörelsekostnader. Likvida medel upp­gick 2019-09-30 till 53 (600) tSEK. Det egna kapitalet uppgick till 1 161 (996) tSEK motsvarande 0.05 (0.07) SEK per aktie. Soliditeten vid rapport­periodens slut uppgick till 71 (73) %.

European Institute of Science AB redovisar för perioden 2019-07-01 till 2019-09-30 rörelseintäkt­er om 61 (133) tSEK. Därav ut­gjorde försäljning egna produkter 43 (29) tSEK, försäljning externa produkter 9 (80) tSEK, samt royaltyintäkter 9 (24) tSEK. Resultatet uppgick till -695 (-714) tSEK, mot­svarande -0.04 (-0.05) SEK per aktie. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av minskade  rörelsekostnader.

VD har ordet

 Bolagets verksamhet under det tredje kvartalet har haft en intensiv utveckling. Ett ökat fokus på försäljning och marknadsföring av våra egna produkter har resulterat i att antalet svenska djursjukhus som rutinmässigt använder våra produkter har ökat från fem till sex stycken. Vi märker dessutom att det blir allt lättare att attrahera nya kunder då vi nu har expanderat basen med svenska referenskunder.Tredje kvartalet för 2019 har resulterat i en förlust på -695 (-714) tSEK. Resultatförbättringen jämfört med mot-svarande period föregående år förklaras av att  bolaget har minskat sina rörelsekostnader. Försäljningen av egna produkter ökade till 43 tSEK från 29 tSEK för samma period föregående år. Vidare har bruttomarginalen ökat från 37 % (2018 Q3) till 63 % (2019 Q3), vilket förklaras av att försäljningen av egna instrument och reagens står för en större andel av intäkterna. Sammantaget har dock bruttovinsten minskat till 42 tkr (2019 Q3) från 64 tkr (2018 Q2), vilket beror på minskade intäkter på grund av lägre sommaraktivitet på djursjukhusen samt avslutat royaltyavtal med konkurrenten LifeAssays AB.EURIS är ett litet och snabbfotat bolag som med en växande produktportfölj har ambitionen att nå en ledande position inom utvalda nischer av den internationella veterinärdiag-nostikmarknaden för husdjur som årligen uppgår till 1 172 miljoner USD (Källa: Markets and Markets 2014).

 Reagensförsäljningen under Q3 minskade
Det är min bestämda uppfattning att förutsättningarna för att bolaget skall uppnå lönsamhet genom en ökad reagensförsäljning är mycket gynnsamma. Jag bedömer att bolaget ska kunna uppvisa vinst med en kundbas på motsvarande 50 svenska djursjukhus som dagligen använder TurboReader i sin kliniska rutin.
En bra parameter för att följa bolagets utveckling är det totala antalet sålda test, vilket illustreras i grafen nedan. Antalet sålda test under tredje kvartalet (2019 Q3) var
485 stycken, en minskning med 78 % jämfört med andra kvartalet (2019 Q2). Den lägre försäljningstakten under tredje kvartalet (2019 Q3) beror på att våra kunder samt distributörer konsumerade ett mindre antal reagens på grund av en lägre sommaraktivitet på djursjukhusen. Min uppskattning är i dagsläget att lönsamhet kan uppnås vid cirka 25 000 sålda test per kvartal.

Starkare position på marknaden
EURIS har under tredje kvartalet fortsatt stärka sin position på marknaden och vi känner oss väl positionerade gentemot våra konkurrenter. Detta tack vare bolagets tekniska kompetens och TurboReader™-systemets modulära och därmed flexibla uppbyggnad, vilket möjliggör snabb utveckling av nya blodtest som efterfrågas av kunderna. Därmed underlättas värvandet av nya kunder och distributörer. I slutet av 2018 och under första kvartalet 2019 kunde EURIS erbjuda fyra nya blodtest för katt och häst (katt -SAA, häst-SAA, häst-ALB och häst-U-ALB). Vi har en högt ställd ambitionsnivå gällande nya blodtest och förväntar oss ett fortsatt högt lanseringstempo.
Flertalet djursjukhus och veterinär-praktikmottagningar håller på att uppdatera sina journalsystem vilket på sikt kommer att kräva att alla patientnära analysinstrument är uppkopplade mot nätverk (LIS). Vi arbetar med att uppdatera vår programvara för att snabbt kunna erbjuda LIS i vårt instrument med avsikten att underlätta försäljningsprocessen. Eftersom konkurrenterna LifeAssays AB och Eurolyzer Gmbh i dagläget inte erbjuder uppkoppling förväntas detta ge TurboReader™ ytterligare en viktig konkurrensfördel.

 Nya reagens för stor-volym lab
För att accelerera vår försäljning av egna reagens håller EURIS på att ta fram samma reagens som för TurboReader-instrumentet men specialanpassade för större analysmaskiner på centrallaboratorier. Vi söker kontinuerligt samarbeten med större etablerade partners och distributörer som vi hoppas kommer leda till nya globala affärsmöjligheter för bolagets reagens på den globala veterinärdiagnostiska marknaden.

Avslutningsvis vill jag passa på att välkomna nya aktieägare i bolaget vars aktie handlas på Spotlight Stockmarket i Stockholm (www. spotlightstockmarket.com). 

Lund den 31 oktober 2019 

Docent dr. Dario Kriz

Vd/grundare European Institute of Science AB
Docent vid Lunds Universitet

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 31:e oktober 2019

Lars-Olof Hansson (ordförande), Ulric Aspegrén (ledamot),  Arne Jakobsson (ledamot), Kirstin Kriz (ledamot) och Dario Kriz (ledamot & VD)  

IDEON Science Park, Scheelevägen 27, 4 vån., 223 63 Lund    

Kontaktperson: Doc. dr. Dario Kriz,  Tel: 0706-79 18 00

Rapporten har ej granskats av bolagets revisor.   

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31:e oktober 2019.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Prenumerera

Dokument & länkar