EUROPEAN INSTITUTEOF SCIENCE AB Bokslutskommuniké 2018 Q1-4

Finansiell information
· Nettoomsättning för perioden jan-dec 2018 uppgick till 315 (712) tSEK, varav Q4 utgjorde 53 (9) tSEK.
· Resultat per aktie för perioden jan-dec 2018 uppgick till -0,23 (-0,14) SEK.

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i förlängningen leder till lägre kostnader för kunderna och förbättrad vårdkvalitet för kundernas patienter.

Bolaget redovisar för perioden 2018-01-01 till 2018-12-31 rörelseintäkt­er om 399 (833) tSEK. Därav ut­gjorde försäljning egna produkter 156 (18) tSEK, försäljning externa produkter 159 (0) tSEK, konsult­arvoden 0 (694) tSEK samt royaltyintäkter 84 (121) tSEK. Resultatet uppgick till -3 107 (-1 186) tSEK, mot­svarande -0,23 (-0,13) SEK per aktie. Resultatförsämringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av minskade konsultintäkter på grund av avslutad konsultverksamhet samt ökade kostnader för försäljningspersonal samt marknadsföring.

Likvida medel upp­gick 2018-12-31 till 988 (2 074) tSEK. Det egna kapitalet uppgick till 1 374 (2 529) tSEK motsvarande 0,08 (0,21) SEK per aktie. Soliditeten vid rapport­periodens slut uppgick till 84 (90) %.

European Institute of Science AB redovisar för perioden 2018-10-01 till 2018-12-31 rörelseintäkt­er om 73 (39) tSEK. Därav ut­gjorde försäljning egna produkter 49 (9) tSEK, försäljning externa produkter 4 (0) tSEK, samt royaltyintäkter 20 (30) tSEK. Resultatet uppgick till -873 (-651) tSEK, mot­svarande -0,06 (-0,07) SEK per aktie. Resultatförsämringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av ökade kostnader för försäljningspersonal samt marknadsföring.


VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

2018-10-16: EURIS påbörjar lanseringen av sitt test (katt-SAA) för inflammation hos katt. En första leverans sker till ett svensk djursjukhus. Bolaget har under sommaren och hösten tagit fram ett test där serum Amyloid A (katt-SAA) används som blodmarkör för inflammation hos både katt och häst.
 
I och med lanseringen av katt-SAA testet så ökar försäljningspotentialen för bolagets produktserie TurboReader. Vidare stärker European Institute of Science AB sin position gentemot kunderna genom att framgångsrikt följa sin ambitiösa tidplan för expansion av testportföljen för veterinärdiagnostik. Bolaget arbetar nu med utvecklandet av helt nya test som ingen av våra konkurrenter inom veterinärdiagnostik idag kan erbjuda.

2018-10-23:  Nyemission tillför bolaget 1.52 MSEK före emissionskostnader.

2018-11-05: EURIS påbörjat lanseringen av sitt test (häst-SAA) för inflammation hos häst. En första leverans har skett till ett svensk djursjukhus.VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Inga övrigt viktiga händelser har inträffat efter perioden.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Prenumerera

Dokument & länkar