Kallelse till extra bolagsstämma i European Institute of Science AB

Report this content

Aktieägarna i det Spotlight Stockmarket listade bolaget European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 november 2019 klockan 9.00 på bolagets kontor, IDEON Science Park, Scheelevägen 27, 4 våningen, SE-223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 9 november 2019 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyss nämnda aktiebok senast fredagen den 8 november 2019), dels senast den 12 november 2019 anmäla sin avsikt att delta på stämman med brev till bolaget (se adress ovan) eller med e-mail (info@euris.org).

Ärenden på stämman 

1.         Val av ordförande vid stämman.

2.         Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.         Val av en eller flera justeringsmän.

4.         Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5.         Godkännande av dagordningen.

6.         Beslut:

            a) Beslut om bolagsordningsändring

            b) Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

            c) Beslut om nyemission

7.         Stämmans avslutande.

Förslag till beslut om bolagsordningsändring (punkt 6a)

Styrelsen föreslår, i syfte att kunna genomföra föreslagen nyemission, att stämman beslutar enligt i huvudsak följande: Bolagsordningens § 4 ska ändras på så sätt att aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor samt att antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara tjugo miljoner (20 000 000) samt högst åttio miljoner (80 000 000).

  Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning (punkt 6b)  

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.

2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 213 500 kronor.

3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer aktiens kvotvärde vara 3 öre per aktie.

Beslut om minskning av aktiekapitalet är villkorad av att stämman även fattar beslut om ändring av

bolagsordning.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut

som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av formella

krav.

Förslag till beslut om nyemission 

Styrelsen konstaterar att bolaget är i behov av att tillföras likvid för att förstärka sitt rörelsekapital för att säkerställa pågående försäljningsexpansion och drift av verksamheten. Likvidtillförseln föreslås att ske genom att öka bolagets aktiekapital genom en företrädesemission riktad endast till bolagets aktieägarna enligt nedan. I syfte att erbjuda en attraktiv teckningskurs kommer de nya aktierna att emitteras till en kurs om 0.20 SEK motsvarande en rabatt om cirka 30 procent räknat på den genomsnittliga kursen (0.29 SEK) för perioden 2019-01-01 till 2019-10-10. Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 50 % av kapital och 47 % av röster.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande:

att öka bolagets aktiekapital med högst 640 500 kronor genom nyemission av högst 21 350 000 stycken aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,03 kr per aktie);

att emissionslikviden ska uppgå till högst 4 270 000 SEK;

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas kvotvärdet 0:03 kronor och en överkurs om 0:17 kronor tillhopa 0:20 kronor i pengar varvid överkursen ska tillföras överkursfonden;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie oavsett serie skall berättiga till teckning av en (1) ny aktier av serie B;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara 2019-11-22;

att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget kommer för varje befintlig aktie att erhålla en stycken teckningsrätt;

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med 2019-11-29 till 2019-12-13, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktier av serie B i bolaget;

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning; 

att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 2019-11-29 till 2019-12-11;

att aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare i bolaget,

att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske på fastställt formulär under teckningstiden från och med 2019-11-29 till 2019-12-13;

att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant varvid likviddag skall vara senast 2019-12-21 eller vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad teckningstid;

att antalet aktier, tecknade utan stöd av företrädesrätt, som ska ingå i varje post ska vara 20 000 stycken,

att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat teckningslista,

att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man tecknat sig för,

att vid överteckning av de aktier som inte har tecknas med företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske skall lottning tillämpas,

att utgivande samt handel med betalda tecknade aktier (BTA) även kallade interimsaktier ska ske;

att de nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning innevarande räkenskapsår 2019;

att sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 2019-11-20;

att handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen Spotlight Stock Market (f d AktieTorget) från och med 2019-11-29;

samt att Vd skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar i beslutet som kan komma att erfordras samband med genomförande och registrering av emissionen.

Besluten är giltiga endast om de har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till fullständigt beslut jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess hemsida (www.euris.org) från och med den 25 oktober 2019.

Lund den 11 oktober 2019

Styrelsen 

För ytterligare information kontakta:

Docent Dr. Dario Kriz, Vd European Institute of Science AB (publ), Tel. 0706 – 791800 

                                                                         

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.                                            

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Prenumerera