Kommentar till revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, får härmed avge kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelsen.

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse till bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under avsnittet ”Upplysning av särskild betydelse” med följande lydelse:

”Som framgår av not 3 bedömer styrelsen att det finns en risk att bolagets försäljning under 2018 inte kommer att öka tillräckligt snabbt så att bolagets likvida medel ska räcka för bolagets åtagande under fjärde kvartalet 2018. Styrelsen följer löpande utvecklingen och kommer att besluta om kapitalanskaffning i det fall behovet uppkommer.”

Som även presenterades i Bolagets pressmeddelande per den 5 mars 2018 så har Bolagets styrelse, för att säkerställa Bolagets långsiktiga rörelsekapitalbehov, beslutat att söka ett bemyndigande från årsstämman den 6 april 2018 att besluta om en nyemission av aktier med målsättning att genomföra nyemissionen vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma.

Revisionsberättelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.euris.org).

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Docent Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 0706 – 791800

                                                                         

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org