Kommuniké från extra bolagsstämma 2018-08-31

Lund 2018-08-31

Kommuniké från extra bolagsstämma 2018-08-31

IDEON, Lund: Vid extra bolagsstämman i European Institute of Science (EURIS) den 31 augusti 2018 fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att bolagsordningens § 4 ska ändras på så sätt att aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor samt att antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara tio miljoner (10 000 000) samt högst fyrtio miljoner (40 000 000).
  • Stämman beslutade att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande:  

1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust. 

2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 831 300 kronor.

3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer aktiens kvotvärde vara 4 öre per aktie. Vidare beslutades enhälligt att ge styrelsen, eller den styrelsen utser, rätten att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av formella krav.

Samtliga besluten på föredragningslistan var enhälliga.

Styrelsen 

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Prenumerera