Korrigering beslut om nyemission

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Lund 2019-08-22

IDEON, Lund: I syfte att förstärka bolagets rörelsekapital för att säkerställa pågående försäljningsexpansion och drift av verksamheten beslutade styrelsen 2019-08-22 att genomföra en nyemission på högst 8 456 875 SEK till kursen 0.50 SEK per aktie och med företrädesrätt för aktieägarna och med övriga villkor enligt nedan. Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 47 % av kapital och 43 % av röster. Handel med BTA av serie B beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 13 september 2019 fram till dess att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket.

Styrelsen har med stöd av bemyndigande givet på årsstämma 2019-05-17 och gällande till årsstämma 2020 beslutat:

att öka bolagets aktiekapital med högst 676 550 kronor genom nyemission av högst 16 913 750 stycken aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,04 kr per aktie);

att emissionslikviden ska uppgå till högst 8 456 875 SEK;

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas kvotvärdet 0:04 kronor och en överkurs om 0:46 kronor tillhopa 0:50 kronor i pengar varvid överkursen ska tillföras överkursfonden;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid åtta (8) befintliga aktier oavsett serie skall berättiga till teckning av sju (7) nya aktier av serie B;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara 2019-09-06;

att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget kommer för varje befintlig aktie att erhålla en stycken teckningsrätt;

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med 2019-09-13 till 2019-09-27, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya aktier av serie B i bolaget;

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning; 

att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 2019-09-13 till 2019-09-25;

att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med 2019-09-13 till 2019-09-27 på fastställt formulär;

att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat teckningslista;

att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant varvid likviddag skall vara senast 2019-10-07 eller vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad teckningstid;

att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 5 000 aktier;

att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man har tecknat sig för;

att utgivande samt handel med betalda tecknade aktier (BTA) även kallade interimsaktier ska ske;

att de nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning innevarande räkenskapsår 2019;

att sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 2019-09-04;

att handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen Spotlight Stock Market (f d AktieTorget);

samt att Vd skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar i beslutet som kan komma att erfordras samband med genomförande och registrering av emissionen. 

Ytterligare information angående nyemissionen ges i det emissionsmemorandum som bolaget kommer att publicera i samband med nyemissionen. Emissionsmemorandumet kommer att omkring 13 september 2019 kunna laddas ner från bolagets hemsida www.euris.org eller beställas på ovanstående adress.

Dario Kriz/ Vd

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019.

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org