Marknadsmeddelande 49/19 – Information om företrädesemission i European Institute of Science AB

Den 6 mars 2019 är sista dag för handel i bolagets aktie (EURI B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 7 mars 2019.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya aktier, för 0,50 SEK. (7:8 á 0,50 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 15 mars 2019 till och med den 27 mars 2019.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 15 mars 2019 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 15 mars 2019 till och med den 29 mars 2019.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: EURI TR B
ISIN-kod: SE0012377133
Orderbok-ID: 51YN
CFI: RSSXXR
FISN: EUROPEANIN/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 15 mars 2019
Sista handelsdag: 27 mars 2019
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: EURI BTA B
ISIN-kod: SE0012377141
Orderbok-ID: 51YM
CFI: ESNUFR
FISN: EUROPEANIN/SH B
Handelsperiod: 15 mars 2019 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Stockholm den 4 mars 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.