• news.cision.com/
  • Euris/
  • Rättelse av kallelse till extra bolagsstämma i European Institute of Science AB

Rättelse av kallelse till extra bolagsstämma i European Institute of Science AB

Report this content

Med anledning av dagens pressmeddelande gällande kallelse till en extra bolagsstämma med förslag till företrädesemission på 4.34 MSEK samt nyval av styrelseledamot görs härmed följande rättelse. Eftersom tidpunkten för avstämningsdagen hamnar efter 2021-03-01 så gäller enligt nya regler att sista dagen för handel med teckningsrätter ska ske 3 dagar före avslut av teckningstiden (och ej 2 dagar som tidigare). Detta har justerats i styrelsens förslag till stämman.

Aktieägarna i det Spotlight Stock Market listade bolaget European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, kallas härmed till en extra bolagsstämma fredagen den 26 februari 2021 klockan 10.00 på bolagets kontor, IDEON Science Park, Ideongatan 1A, SE-223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 februari 2021, dels senast den 23 februari 2021 anmäla sin avsikt att delta på stämman med brev till bolaget (se adress ovan) eller med e-mail (info@euris.org).

Ärenden på extra bolagsstämma 

1.         Val av ordförande vid stämman.

2.         Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.         Val av en eller flera justeringsmän.

4.         Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5.         Godkännande av dagordningen.

6.         Beslut:

            a) styrelsens förslag till nyemission (se förslag nedan)

            b) styreslens förslag till ändring av bolagsordningens §4 (se förslag nedan)

            c) val av ny styrelseledamot

           d) annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller      bolagsordningen.

7.         Stämmans avslutande.

           

Styrelsens förslag till beslut gällande nyemission (punkt 6 a)    

I syfte att förstärka bolagets rörelsekapital för att säkerställa pågående försäljningsexpansion och drift av verksamheten har styrelsen beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för beslut om företrädesemission på 4.34 MSEK. Likvidtillförseln föreslås att ske genom att öka bolagets aktiekapital genom en företrädesemission riktad endast till bolagets aktieägarna enligt nedan. I syfte att erbjuda en attraktiv teckningskurs kommer de nya aktierna att emitteras till en kurs om 0.10 SEK motsvarande en rabatt om cirka 71 procent räknat på den genomsnittliga kursen (0.34 SEK) för perioden 2020-10-25 till 2021-01-25. Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 50 % av kapital och 50 % av röster.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande:

att öka bolagets aktiekapital med högst 868 000 kronor genom nyemission av högst 42 344 000 stycken aktier av serie B samt högst

1 056 000 stycken aktier av serie A, totalt högst 43 400 000 aktier (med ett kvotvärde på 0.02 kr per aktie);

att emissionslikviden ska uppgå till högst 4 340 000 SEK;

att för varje tecknad aktie skall erläggas kvotvärdet 0.02 kronor och en överkurs om 0.08 kronor tillhopa 0.10 kronor i pengar varvid överkursen ska tillföras överkursfonden;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie av samma serie;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara 2021-03-05;

att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget kommer för varje befintlig aktie att erhålla en stycken teckningsrätt av samma serie som aktien;

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med 2021-03-12 till 2021-03-26, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av samman serie i bolaget;

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning; 

att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 2021-03-12 till 2021-03-23;

att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med 2021-03-12 till 2021-03-26 på fastställt formulär;

att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant varvid likviddag skall vara 2021-04-06 eller vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad teckningstid;

att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 20 000 aktier;

att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat teckningslista;

att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man har tecknat sig för;

att utgivande samt handel med betalda tecknade aktier (BTA) även kallade interimsaktier ska ske;

att de nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning innevarande räkenskapsår 2021;

att sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 2021-03-03;

att handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen Spotlight Stock Market från och med 2021-03-12;

samt att Vd skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar i beslutet som kan komma att erfordras samband med genomförande och registrering av emissionen.

Ytterligare information angående nyemissionen ges i det emissionsmemorandum som bolaget kommer att publicera i samband med nyemissionen. Emissionsmemorandumet kommer att omkring 5 mars 2021 kunna laddas ner från bolagets hemsida www.euris.se eller beställas på ovanstående adress.

Styrelsens förslag till beslut gällande ändring av bolagsordningens §4 (punkt 6 b)    

I syfte att kunna genomföra föreslagen nyemission måste bolagsordningens övre gränsen för högsta antalet utgivna aktier ökas, varför styrelsen föreslår att bolagsordningens §4 ändras med beslut med följande lydelse:

Stämman beslutade att bolagsordningens § 4 ska ändras på så sätt att aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor samt att antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara fyrtio miljoner (40 000 000) samt högst hundrasextio miljoner (160 000 000).

Val av ny styrelseledamot (punkt 6 c)

Med anledning av att styrelseledamoten Ulric Aspegrén 2020-12-12 på grund av flytt utomlands lämnade bolagets styrelse förslås stämman att fatta beslut om nyval av styrelseledamot samt att antalet styrelseledamöter fram till årstämma 2021 skall vara fyra stycken.

                                               

Besluten 6a och 6b är giltiga endast om de har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Förslag till beslut jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess hemsida (www.euris.se) från och med den 5 februari 2021.

Lund den 26 januari 2021 / Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Docent Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 0706 – 791800

                                                                       

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

                                                                       

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.se