• news.cision.com/
  • Euris/
  • Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma med förslag till företrädesemission på 4.34 MSEK

Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma med förslag till företrädesemission på 4.34 MSEK

Report this content

IDEON, Lund: I syfte att förstärka bolagets rörelsekapital för att säkerställa pågående försäljningsexpansion och drift av verksamheten har styrelsen idag beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 26 februari 2021 för beslut om företrädesemission på 4.34 MSEK. Likvidtillförseln föreslås att ske genom att öka bolagets aktiekapital genom en företrädesemission riktad endast till bolagets aktieägarna enligt nedan. I syfte att erbjuda en attraktiv teckningskurs kommer de nya aktierna att emitteras till en kurs om 0.10 SEK motsvarande en rabatt om cirka 71 procent räknat på den genomsnittliga kursen (0.34 SEK) för perioden 2020-10-25 till 2021-01-25. Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 50 % av kapital och 50 % av röster.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande:

att öka bolagets aktiekapital med högst 868 000 kronor genom nyemission av högst 42 344 000 stycken aktier av serie B samt högst

1 056 000 stycken aktier av serie A, totalt högst 43 400 000 aktier (med ett kvotvärde på 0.02 kr per aktie);

att emissionslikviden ska uppgå till högst 4 340 000 SEK;

att för varje tecknad aktie skall erläggas kvotvärdet 0.02 kronor och en överkurs om 0.08 kronor tillhopa 0.10 kronor i pengar varvid överkursen ska tillföras överkursfonden;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie av samma serie;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara 2021-03-05;

att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget kommer för varje befintlig aktie att erhålla en stycken teckningsrätt av samma serie som aktien;

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med 2021-03-12 till 2021-03-26, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av samman serie i bolaget;

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning; 

att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 2021-03-12 till 2021-03-24;

att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med 2021-03-12 till 2021-03-26 på fastställt formulär;

att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant varvid likviddag skall vara 2021-04-06 eller vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad teckningstid;

att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 20 000 aktier;

att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat teckningslista;

att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man har tecknat sig för;

att utgivande samt handel med betalda tecknade aktier (BTA) även kallade interimsaktier ska ske;

att de nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning innevarande räkenskapsår 2021;

att sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 2021-03-03;

att handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen Spotlight Stock Market från och med 2021-03-12;

samt att Vd skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar i beslutet som kan komma att erfordras samband med genomförande och registrering av emissionen.

Ytterligare information angående nyemissionen ges i det emissionsmemorandum som bolaget kommer att publicera i samband med nyemissionen. Emissionsmemorandumet kommer att omkring 5 mars 2021 kunna laddas ner från bolagets hemsida www.euris.se eller beställas på ovanstående adress.

I syfte att kunna genomföra föreslagen nyemission föreslår styrelsen att bolagsordningens §4 ändras enligt följande:

Bolagsordningens § 4 ska ändras på så sätt att aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor samt att antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara fyrtio miljoner (40 000 000) samt högst hundrasextio miljoner (160 000 000).

Med anledning av att styrelseledamoten Ulric Aspegrén 2020-12-12 på grund av flytt utomlands lämnade bolagets styrelse förslås stämman att fatta beslut om nyval av styrelseledamot samt att antalet styrelseledamöter fram till årstämma 2021-05-14 skall vara fyra stycken.

Dario Kriz/ Vd

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2021.

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

                                                                       

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

                                                                       

Denna information är sådan som Euris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-26 13:17 CET.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.se