• news.cision.com/
  • Euris/
  • Valberedningens förslag till beslut vid European Institute of Science AB:s årsstämma 2018

Valberedningens förslag till beslut vid European Institute of Science AB:s årsstämma 2018

Report this content

Valberedningen för European Institute of Science AB föreslår följande förslag som stöds av 27,7 % av rösterna:

1. Margareta Krook väljs till ordförande för årsstämman.

2. Antalet styrelseledamöter skall vara fem, utan suppleanter.  

3.  Arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämman 2018 skall utgå med sammanlagt 15 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden skall erhålla 5 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna som inte innehar A-aktier skall erhålla 5 000 kronor var. Ingen ersättning skall utgå för eventuellt utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

4.  Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

5.   Nyval av Ulric Aspegrén som styrelseledamot. Omval sker av styrelseledamöterna Dario Kriz, Lars-Olof Hansson, Kirstin Kriz samt Arne Jakobsson för perioden till och med utgången av årsstämman 2019. 

6.   Omval av Lars-Olof Hansson till styrelseordförande 

7.   Förslag till beslut om valberedningen: Aktieägare som tillsammans representerar 27,7 % av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för två av bolagets största ägare / ägargrupperingar per den 31 augusti och en representant, som är oberoende av ovan nämnda, för de övriga aktieägarna. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.
Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall få vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.
 

Motiverat yttrande gällande valberedningens förslag till styrelse för European Institute of Science AB:

Som underlag för sitt arbete har valberedningen vid framtagandet av styrelsens storlek och sammansättning tagit hänsyn till de riktlinjer som anges i §4 Svensk Kod för Bolagsstyrning. Detta arbete har resulterat i att valberedningen föreslår att bolagets verksamhet och framtida inriktning bäst kan ledas av en styrelse bestående av de i punkt 5 föreslagna kandidaterna.

2018-03-23

/Margareta Krook/ ordförande                                        /Dario Kriz/                                                /Margareta Kriz/

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Docent Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 0706 – 791800

                                                                                                                                    

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org