Avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Styrelsen i Orezone AB (publ) (”Orezone” eller ”Bolaget”) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara måndag den 8 april 2019. Sammanläggning av aktier 1:100 innebär att hundra (100) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie.

En extra bolagsstämma i Orezone beslutade den 26 mars 2019 om sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att hundra (100) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om ändring av bolagsordningens gränser för lägsta och högsta antal aktier och aktiekapital. Beslut om sammanläggning och ändring av bolagsordningen ska registreras av Bolagsverket och Orezones styrelse har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara måndag den 8 april 2019.

  • Sista dagen för handel i Orezones aktie innan sammanläggningen är torsdag den 4 april 2019
  • Första dag för handel i Orezones aktie efter sammanläggning är fredag den 5 april 2019, vilket innebär att aktiekursen från och med den 5 april 2018 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen
  • Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen

Till följd av sammanläggningen kommer Orezones aktie att byta ISIN-kod. Från och med fredag den 5 april 2019 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0012481570.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 251 812 969 till 2 518 130 aktier med ett kvotvärde om 2,00 SEK per aktie.

Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen den 8 april 2019. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 100 kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från Aqurat Fondkommission AB för att innehavet ska bli jämnt delbart med sammanläggningskvoten 100. Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD
E-post: roberto.g@orezone.se

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Spotlight Stockmarket, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Om oss

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar