Eurocine Vaccines publicerar bokslutskommuniké för 2019/2020

Report this content

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2019/2020. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Eurocine Vaccines hemsida (https://www.eurocine-vaccines.com/) samt som bifogad fil.

 

2020-04-01 – 2020-06-30 (fjärde kvartalet)

  • Resultatet efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till -2,5 Mkr (-3,4 Mkr)
  • Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
  • Resultat per aktie för fjärde kvartalet -0,005 kr (-0,02 kr)
 

2019-07-01 – 2020-06-30 (tolv månader)

  • Resultatet efter skatt under räkenskapsåret uppgick till -9,2 Mkr (-21,1 Mkr)

  • Intäkterna under räkenskapsåret uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
  • Resultat per aktie för räkenskapsåret -0,03 kr (-0,21 kr)
  • Likvida medel vid räkenskapsårets slut var 31,9 Mkr (4,9 Mkr)
 

VD Hans Arwidsson kommenterar

Verksamhetsåret som passerat har varit händelserikt för Eurocine Vaccines där flera värdehöjande steg har tagits mot att utveckla bolagets vaccinpipeline. Vår målsättning är att skapa ett kontinuerligt flöde av vaccinkandidater i olika faser, som fyller viktiga behov och besitter stor marknadspotential.

En av dessa vaccinkandidater är mot klamydiainfektion. I november 2019 tecknade Eurocine Vaccines en avsiktsförklaring med Spixia Biotechnology (”Spixia”) om utveckling av en vaccinkandidat mot klamydiainfektion. Vaccinkandidaten selekterades efter framgångsrika prekliniska studier, vilka påvisat vaccinkandidatens positiva immunologiska effekter. I maj 2020 presenterades slutresultaten från prekliniska djurstudier. Resultaten visade att vaccinet är mycket immunogent vid intramuskulär injektion av både låg och hög dos, samt att optimering av immuniseringsschemat gav ytterligare positiva effekter på immunresponsen. Den goda immunologiska effekten av det testade vaccinet överträffade det som gett skydd i prekliniska modeller.

Samarbetet med Spixia och vaccinkandidaten mot klamydia har nu utvecklats ytterligare, vilket är mycket glädjande. Detta efter att ett fullständigt samarbetsavtal nyligen ingåtts mellan bolagen. Avtalet ger Eurocine Vaccines exklusiv rätt att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia baserat på vaccinantigen som Spixia har tagit fram. Vi kommer att leda utvecklingsarbetet inom ramen för samarbetet och ansvara för bland annat tillverkning av det aktiva proteinet, kliniska studier, regulatoriska frågor och affärsutveckling. Sammantaget ser vi stor potential i den selekterade vaccinkandidaten. Grundforskningen är gedigen och de hittills uppnådda resultaten ser mycket lovande ut för vidare utveckling. Detta ger oss en trygghet inför den kommande kliniska studien, vilken vi arbetar målmedvetet mot att starta och genomföra. Vi har redan, efter besked om att vi erhållit bidrag från Vinnova under kvartalet, påbörjat förberedelserna för tillverkning av den aktiva beståndsdelen i klamydiavaccinet i större skala, vilket är en viktig förberedelse inför de kommande kliniska prövningarna.

Efter genomförd inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3 står nu bolaget välfinansierat och jag vill återigen tacka alla som nyttjat sina teckningsoptioner. Genom finansieringen är jag övertygad om att vi kommer uppnå flera värdehöjande aktiviteter och jag ser nu fram emot en spännande period i bolagets utveckling.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med block-busterpotential för fortsatt preklinisk utveckling

Eurocine Vaccines har beslutat att selektera två injicerade vaccinkandidater för fortsatta prekliniska studier, med målsättningen att inleda klinisk utveckling med en av kandidaterna. Den ena av dessa vaccinkandidater avser förebygga en bakteriell infektionssjukdom. Ett effektivt förebyggande vaccin mot den bakteriella sjukdomen kan bidra till att minska användningen av antibiotika och därmed minska utvecklingen av antibiotikaresistens, vilket är något som idag utgör ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan.

Eurocine Vaccines har avtalat om exklusiv förhandlingsrätt för en av vaccinkandidaterna, mot klamydia

Eurocine Vaccines har tecknat en avsiktsförklaring med Spixia Biotechnology AB om ett forsknings-och samarbetsavtal kring en vaccinkandidat mot klamydia som Spixia tagit fram. Vacciner mot klamydia bedöms ha blockbusterpotential enligt Globe Life Sciences Ltd. Avsiktsförklaringen innehåller bindande bestämmelser som ger Eurocine Vaccines exklusiv förhandlingsrätt till klamydiavaccinet till den 30 juni 2020, vilket senare förlängdes till den 31 augusti 2020. Avtal signerades efter räkenskapsårets utgång, se nedan.

Eurocine Vaccines har presenterat slutresultat från två prekliniska studier med en vaccinkandidat mot klamydia

Eurocine Vaccines har presenterat slutresultat från två prekliniska djurstudier med en klamydiavaccinkandidat som genomförts i samarbete med Spixia Biotechnology och forskare vid Örebro Universitet. Resultaten visar att både antikroppar och T-celler i immunförsvaret induceras av klamydiavaccinkandidaten, som är mycket immunogen vid intramuskulär injektion av både låg och hög dos. Den goda immunologiska effekten av det testade vaccinet är jämförbar med det som gett skydd i prekliniska modeller.

Eurocine Vaccines har erhållit besked om bidrag för att förbereda tillverkningen av klamydiavaccinkandidaten

Eurocine Vaccines har erhållit besked om bidrag om 300 000 SEK från Vinnova inom ramen för satsningen "BioProcess Innovation Center". Projektet planeras att genomföras under tredje kvartalet 2020 vid Testa Center i Uppsala, där tester utförs i samarbete med Uppsala BIO, som förberedelser för tillverkningen av den aktiva beståndsdelen i klamydiavaccinet i större skala.

Eurocine Vaccines har bekräftat adjuvanseffekt av Endocine™ med vaccinkandidat mot zikavirus

Ett zikavirusvaccin har testats tillsammans med Eurocine Vaccines adjuvans, Endocine™, i möss i samarbete med en amerikansk organisation. Studien visade att vaccin adjuvanterat med Endocine™ gav 6-10 gånger högre nivåer av antikroppar mot zikavirus efter intramuskulär injektion jämfört med samma vaccin utan Endocine™.

Eurocine Vaccines har genomfört en riktad nyemission av aktier och erhållit brygglån om sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB beslutade med stöd av bemyndigande från årsstämma den 20 december 2018 att genomföra en riktad nyemission av aktier till två professionella investerare om cirka 2,4 miljoner kronor. Styrelsen beslutade att uppta ett brygglån från en professionell investerare om 2 MSEK. Sammanlagt motsvarar detta ett kapitaltillskott om 4,4 MSEK före emissionskostnader. Det kapital som inbringades har givit bolaget finansiellt utrymme att öka takten i utvecklingsarbetet för att effektivt driva verksamheten mot nära förestående värdeskapande aktiviteter, innan en mer långsiktig finansiering genomförs.

Eurocine Vaccines har genomfört en övertecknad företrädesemission av units som inbringade 14,8 miljoner kronor före emissionskostnader

Eurocine Vaccines har genomfört en företrädesemission av units. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 164 procent. Eurocine Vaccines tillfördes därmed initialt cirka 14,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Likviden från företrädesemissionen och från inlösen av vidhängande teckningsoptioner i juni syftar framförallt till att finansiera den fortsatta utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna och potentiellt uppdaterade och exklusiva avtal med ägarna till vaccinkandidaterna för att ytterligare stärka det ömsesidiga intresset för fortsatt utveckling.

Eurocine Vaccines meddelade den 12 juni att bolaget tillförs totalt cirka 24,2 MSEK före emissionskostnader, motsvarande cirka 100 procent av TO 3. Genom finansieringen säkerställer Eurocine Vaccines kapital för bland annat det fortsatta prekliniska utvecklingsprogrammet och förberedelser inför klinisk studie med klamydiavaccinkandidaten samt rörelsekapital för åtminstone 12 månader framåt.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Eurocine Vaccines meddelade den 1 juli att bolaget deltagit i vaccinprojekt med forskare vid Örebro universitet som har beviljats cirka 14 miljoner kronor i finansiering av KK-stiftelsens program Synergi. Totalt tio företag deltar i projektet, som syftar till att utveckla nya och bättre metoder för vaccinationer.

Eurocine Vaccines meddelade den 20 augusti att bolaget ingått ett forsknings- och samarbetsavtal med Spixia Biotechnology AB (”Spixia Biotechnology”). Avtalet följer de villkor som kommunicerades i maj 2020, vilket ger Eurocine Vaccines exklusiv rätt att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia baserat på vaccinantigen som Spixia Biotechnology har tagit fram.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner med sin egen teknologiplattform Endocine™, vilka senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen. Teknologiplattformen Endocine™ kan också erbjudas till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer. Huvudkontoret ligger i Solna.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.