Eurocine Vaccines publicerar delårsrapport för juli 2020 -mars 2021

Report this content

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) publicerar härmed delårsrapport för juli 2020 till mars 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Euroccine Vaccines hemsida (https://www.eurocine-vaccines.com/) samt som bifogad fil.

2021-01-01– 2021-03-31 (tredje kvartalet)

  • Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -4,6 Mkr (-2 Mkr)
  • Intäkterna för kvartalet uppgick till 75 Tkr (8 Tkr)
  • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,582 kr (-0,006 kr)*

2020-07-01– 2021-03-31 (perioden 9 månader)

  • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -12,2 Mkr (-6,7 Mkr)
  • Intäkterna för perioden uppgick till 457 Tkr (8 Tkr)
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,544 kr (-0,03 kr)*

* Under räkenskapsårets tredje kvartal (första kvartalet 2021) genomförde bolaget en sammanläggning av aktier i förhållandet 1:100 som minskade antalet aktier från 789 541 300 till 7 895 413. Den 31mars 2020  uppgick antalet aktier till 511 092 893. 

VD Hans Arwidsson kommenterar

Vi har nu avslutat det första kvartalet 2021, det tredje kvartalet i vårt brutna räkenskapsår, där vår fortsatta utökning av portföljen låg i fokus.

En viktig milstolpe under kvartalet var initieringen av processutvecklingen tillsammans med Biovian. Eurocine Vaccines har genomfört kunskapsöverföring och förberedelser inför utvecklingen av tillverkningsprocessen för det aktiva protein som behövs i de toxikologiska och kliniska studierna med klamydiavaccinkandidaten. Genom att skapa forskningscellbanken för det kommande arbetet kunde vi påbörja det omfattande arbetet med att utveckla en kvalitetssäkrad tillverkningsprocess med grundlig dokumentation, något det erfarna teamet gjort professionellt och skickligt.

I början på året kunde vi även uppgradera till ändamålsenliga lokaler med fördelaktig tillgång till både egna och gemensamma laboratorielokaler och instrument för att snabbare kunna utvärdera nya vaccinkandidater – viktiga steg för att förenkla och kvalitetssäkra vår utvärdering, selektering och utveckling av vaccinkandidater.

I vanlig ordning har vi även löpande kontakter med vaccinexperter världen över, något vi värdesätter högt då det stärker vår närvaro på marknaden. Detta kvartal deltog vi i den årliga JP Morgan Health Care Conference, där investerare möter läkemedelsbolag. Vi deltog, underhöll och bearbetade värdefulla kontakter och bjöds in att presentera vårt bolag och Endocine™ för toppnamn inom Big Pharma. Vidare har vi, vid sidan om det operativa arbetet, genomgått en del förändringar i bolagets infrastruktur. Hemsidan är omarbetad, där vårt mål är att kunna erbjuda en plattform som stödjer kommunikationen med investerare och partners, samt tydligare återspeglar våra strategier och vårt arbete.

En annan viktig milstolpe under kvartalet var att vi har kunnat bekräfta god immunologisk effekt i vår prekliniska studie med produktionsanpassat klamydiavaccin. Genom att optimera vaccinkandidaten kan vi fokusera immunresponsen så att de bildade antikropparna i ännu högre utsträckning än tidigare binder till relevanta delar av klamydiabakterien. Detta har sannolikt stor betydelse för hur effektivt vaccinet är, något vi kommer att studera vidare i kommande studier. Resultaten är ett viktigt steg i utvecklingen av vaccinkandidaten mot klamydia, på vägen mot den första kliniska studien. För att bygga upp värdet i projektet satsar vi på att utveckla en tillverkningsmetod som är lämplig för tillverkning i industriell skala, ett arbete som pågår i detta nu.

När vi nu rapporterar delåret, har vi beslutat om en företrädesemission av units i syfte att finansiera huvuddelen av de förberedande aktiviteterna inför starten av den första kliniska studien med vaccinkandidaten mot klamydia. Härutöver kommer kapitaliseringen, som initialt kan tillföra cirka 31.6 MSEK, att finansiera en intensifierad affärsutveckling med syfte att dels förbereda potentiella partners för klamydiavaccinkandidaten, dels identifiera och utvärdera ytterligare vaccinkandidater.  

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till våra aktieägare, till mina kompetenta kollegor och till styrelsen.

Väsentliga händelser under perioden

Eurocine Vaccines ingick avtal med Spixia Biotechnology om utveckling och kommersialisering av klamydiavaccin

Avtalet följer de villkor som kommunicerades i maj 2020, vilket ger Eurocine Vaccines exklusiv rätt att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia baserat på vaccinantigen som Spixia Biotechnology har tagit fram.

Eurocine Vaccines tidigarelade utvecklingen av kommersiell tillverkningsmetod och uppdaterade tidplan

I samband med upphandling av kontraktstillverkare för det aktiva proteinet i klamydiavaccinkandidaten beslutade Eurocine Vaccines att redan i detta skede utveckla en tillverkningsmetod som är lämplig för tillverkning av vaccin i industriell skala. I samband med beslutet uppdaterade Bolaget tidplanen.

Eurocine Vaccines valde Biovian som kontraktsutvecklare för vaccinkandidaten mot klamydia

Eurocine Vaccines meddelade att Bolaget valt Biovian Oy, Åbo, Finland, (”Biovian”) som kontraktsutvecklare för Bolagets vaccinkandidat mot klamydia. Biovian, en internationellt erkänd kontraktsutvecklare och -tillverkare med egen GMP-anläggning, kommer att utveckla en industriell tillverkningsmetod och tillverka studieprodukter för Eurocine Vaccines kommande studier, till exempel toxikologiska och kliniska studier.

Eurocine Vaccines tecknade ett utvärderingsavtal för att utvärdera Endocine™ inom veterinärområdet

Avtalet tecknades med ett framstående regionalt veterinärbolag. Avtalet, som är ett så kallat MTA (Material Transfer Agreement), löper under två år och utvärderingen kommer att genomföras på ett eller två djurslag. Eurocine Vaccines tillhandahåller Endocine™ medan motparten står för samtliga övriga kostnader för utvärderingen.

Eurocine Vaccines har påbörjat ett vaccinprojekt med forskare vid Örebro universitet som beviljats finansiering av KK-stiftelsen

Eurocine Vaccines har påbörjat ett projekt som omfattar studier på bland annat TBE, andra flavivirus och HIV samt tester i kombinationer med ämnen som förstärker effekten av vacciner, så kallade adjuvans. Projektet leds av Magnus Johansson, professor i biomedicin och har beviljats drygt 14 miljoner kronor av KK-stiftelsens program Synergi.

Formue Nord avyttrade sitt aktieinnehav i bolaget

Formue Nords tidigare innehav om 9,71 procent av röster och kapital i Eurocine Vaccines, som erhölls som en följd av deras garantiåtagande i samband med optionsinlösen i juni 2020, avyttrades.

Årsstämman den 15 december 2020 beslutade om sammanläggning av aktier i Eurocine Vaccines

Årsstämman i Eurocine Vaccines AB beslutade i enlighet med beslutsförslagen bland annat att genomföra sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att hundra (100) aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Styrelsen beslutade den 5 januari, med stöd av årsstämmans bemyndigande, att avstämningsdagen skulle vara den 11 januari 2021. Sammanläggningen innebar att antalet aktier, som efter utjämningsemissionen uppgick till totalt 789 541 300 aktier, minskades till totalt 7 895 413 aktier. Sammanläggningen innebar att aktiens kvotvärde ökade från 0,0025 kronor till 0,25 kronor.

Eurocine Vaccines bekräftade god immunologisk effekt i preklinisk studie med produktionsanpassat klamydiavaccin

Studien konfirmerade att en anpassad variant av vaccinet, utformad för att möta de regulatoriska kraven på en färdig produkt, är mycket immunogen och fokuserar immunresponsen till de delar av klamydiabakterien som skyddande antikroppar binder till. Den goda immunologiska effekten av det testade vaccinet överträffar med god marginal det som i tidigare studier med vårt vaccin gett skydd i prekliniska modeller.

Eurocine Vaccines initierade processutveckling för vaccinkandidaten mot klamydia

Kunskapsöverföringen och förberedelserna har genomförts inför utvecklingen av tillverkningsprocessen för det aktiva protein som behövs i de toxikologiska och kliniska studierna med bolagets klamydiavaccinkandidat, och processutvecklingen har inletts.

Övriga händelser

Under perioden har verksamheten flyttat till mer ändamålsenliga lokaler inom Campus Solna, ”A Working Lab Innomedicum” där en life science-hub skapas i mötet mellan kontor, laboratorier, mötesrum och evenemangsutrymmen. Även hemsidan har fått ett ansiktslyft för bättre kommunikation med investerare och samarbetspartners. Bolaget deltog i JP Morgans årliga “Health Care Conference”, där investerare möter läkemedelsbolag. I år hölls denna helt virtuellt med 2 355 deltagande företag och nästan tiotusen partnermöten. Eurocine Vaccines deltog virtuellt för att underhålla viktiga relationer, positionera bolagets portfölj och framförallt presentera såväl den aktuella satsningen på klamydiavaccin som adjuvanset Endocine™ för viktiga opinionsledare inom Big Pharma. Hittills i år har Eurocine Vaccines även deltagit i ytterligare tre virtuella partneringkonferenser.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Eurocine Vaccines meddelade att bolagets adjuvansteknologi Endocine™ utvärderas med en vaccinkandidat mot COVID-19

Ett utvärderingsavtal, s.k. Material Transfer Agreement, har tecknats mellan Eurocine Vaccines och ett innovativt, nordamerikanskt, litet publikt bolag om utvärdering av Endocine™ tillsammans med en vaccinkandidat mot COVID-19. Studier i ett eller två djurslag kommer att genomföras för att studera både effekt och säkerhet.

Eurocine Vaccines beslutade om företrädesemission

Styrelsen i Eurocine Vaccines har, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat om genomförande av en företrädesemission av units vilken initialt kan tillföra bolaget högst cirka 31,6 MSEK före emissionskostnader. Därutöver nyemitteras, genom företrädesemissionen av units, vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4, vilka kan tillföra bolaget högst 19,7 MSEK före emissionskostnader.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines, ett utvecklingsbolag i det högaktiva vaccinområdet, överbryggar klyftan mellan innovation och marknad. Bolaget verkar i hjärtat av det biovetenskapliga klustret vid Karolinska Institutet.

Huvudfokus är på att utveckla en bred vaccinportfölj. Genom denna portföljstrategi ges fler innovationer möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Vaccinerna licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Bolaget har sin egen teknologiplattform, Endocine™, som har testats i fyra omfattande kliniska studier med över 400 deltagare.

Många internationellt meriterade vaccinspecialister har attraherats till Eurocine Vaccines styrelse.

Huvudkontoret ligger i Solna. Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.