Kallelse till årstämma 2019

Report this content

Årsstämma i Eurocon Consulting AB (publ) hålls torsdagen den 9 maj 2019 klockan 18:00 på BRUX Konferenscenter, Hörneborgsvägen, Domsjö. Registrering av aktieägare sker från klockan 17:00.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 3 maj, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast måndagen den 6 maj 2019 klockan 16:00. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

Anmälan
Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras antingen på telefon 060-67 78 02, via e-post: ylva.larsson@eurocon.se eller skriftligen till Eurocon Consulting AB under adress Bolagsstämma, Eurocon Consulting AB (publ), Box 279, SE-891 26 Örnsköldsvik. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får ej vara äldre än ett år.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 3 maj, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast måndagen den 6 maj 2019 klockan 16:00. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

Anmälan
Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras antingen på telefon 060-67 78 02, via e-post: ylva.larsson@eurocon.se eller skriftligen till Eurocon Consulting AB under adress Bolagsstämma, Eurocon Consulting AB (publ), Box 279, SE-891 26 Örnsköldsvik. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får ej vara äldre än ett år.

Förslag till dagordning

1)  Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.

2)  Upprättande och godkännande av röstlängd.

3)  Godkännande av dagordning.

4)  Val av en person att jämte ordförande justera protokollet.

5)  Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6)  Redogörelse av styrelsens arbete.

7)  Verkställande direktörens anförande.

8)  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9)  Redogörelse för revisionsarbetet under året.

10) Beslut om

a)  fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)  dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning samt

c)  ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

11)  Förslag till beslut om nyemission genom kvittning av skulder.

12)  Beslut om bemyndigande. 

13) Valberedningens redogörelse för sitt arbete.

14) Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.

15) Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

17) Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer.

18) Förslag till principer för utseende av valberedning.

19) Övriga frågor.

20) Stämmans avslutande.

Kallelsen i sin helhet finns i bifogad pdf-fil.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Styrelsens försorg, för offentliggörande den 3 april 2019.

Peter Johansson, VD, 076-7675801

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik. Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Eurocon har ca 265 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan (14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se www.eurocon.se.

Prenumerera