Delårsrapport andra kvartalet och första halvåret 2018

Andra Kvartalet

 • Koncernens intäkter uppgick till 250,9 MSEK (264,7 MSEK).
 • Bruttomarginalen uppgick till 18,7% (17,6%).
 • Normaliserat EBITDA uppgick till 10,8 MSEK (13,8 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till -0,3 MSEK (4 MSEK) och inkluderar negativa jämförelsestörande poster på totalt 4,7 MSEK (0).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27 172 MSEK (-29 231 MSEK).
 • Periodens totala kassaflöde uppgick till 3 166 MSEK (-24 942 MSEK).

Januari - juni 2018

 • Koncernens intäkter uppgick till 551,7 MSEK (572,1 MSEK). 
 • Bruttomarginalen uppgick till 19,2 % (18,7%).
 • Normaliserat EBITDA uppgick till 31,4 MSEK (36,9 MSEK). 
 • Resultat före skatt uppgick till 3,9 MSEK (21,7 MSEK) och inkluderar negativa jämförelsestörande poster på totalt 5,6 MSEK (0).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 147 MSEK (0,7 MSEK)
 • Periodens totala kassaflöde uppgick till 4 811 MSEK (-10 183 MSEK).

VD Kommentarer

Kvartalet präglades av den viktiga högtiden Morsdag som inföll på flera av Euroflorists marknader. Totalt för gruppen landade morsdagförsäljningen lägre än föregående år främst p.g.a. fortsatt hög konkurrens men den viktiga svenska marknaden visade positiva jämförelsesiffror vilket var en av ljuspunkterna i kvartalet. Därtill fortsatte den i slutet av kvartal ett positiva trend på den viktiga engelska marknaden in i det andra kvartalet men var inte tillräckligt för att nå upp till föregående år. Det pågår fortsatt ett flertal initiativ för att förbättra Euroflorists erbjudande och konkurrenskraft som väntas ge positivt effekt framgent.För mer information kontakta

Per Lindsjö, 0765-45 01 02

Tillförordnad VD, Euroflorist Intressenter AB (publ)

per.lindsjo@euroflorist.com

Euroflorist Intressenter AB (publ), Bellevuevägen 46, 217 72 Malmö


"Denna information är sådan information som Euroflorist Intressenter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018.


Om oss

Euroflorist är Europas ledande online företag inom blomster-och gåvoförmedling med verksamhet i tolv europeiska länder. Euroflorist säljer och levererar årligen miljontals blomsterbud till privatpersoner och företag via sina ca 4 500 direktanslutna blomsterbutiker och andra partners.

Prenumerera

Dokument & länkar