EuroFlorist Inressenter offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm

EuroFlorist Intressenter AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 11 juni 2018 en senior säkerställd obligation med en löptid om 4 år och en ram upp till om 280 miljoner kronor ("Obligationen"). Per dagens datum har 280 miljoner kronor emitterats.

I enlighet med villkoren för Obligationen avser denna att inom kort bli noterad samt upptagen till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på Bolagets hemsida (www.euroflorist.com).

   
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Lindsjö, CEO, EUROFLORIST INTRESSENTER AB
+46 765 45 01 02, per.lindsjo@euroflorist.com


Denna information är sådan information som EUROFLORIST INTRESSENTER AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 augusti 2018 klockan 16.30.

EUROFLORIST INTRESSENTER AB är ett internetbaserat bolag som skickar blommor som gåvor genom sitt nätverk av florister och leverantörer. Bolaget bedriver sin verksamhet i tolv länder vilket möjliggör för internationella leveranser av blommor. Bolaget tar emot beställningar och matchar dessa med lämplig florist eller leverantör i sitt nätverk.

Taggar:

Om oss

Euroflorist är Europas ledande online företag inom blomster-och gåvoförmedling med verksamhet i tolv europeiska länder. Euroflorist säljer och levererar årligen miljontals blomsterbud till privatpersoner och företag via sina ca 4 500 direktanslutna blomsterbutiker och andra partners.

Prenumerera

Dokument & länkar