Cirkulära ekonomin: mer återvinning av hushållsavfall, mindre deponering

På onsdagen godkände Europaparlamentet ambitiösa återvinningsmål genom ny lagstiftning om avfallshantering och den cirkulära ekonomin.

En förbättring av avfallshanteringen kan till exempel generera positiva fördelar för miljön, klimatet och människors hälsa. De fyra rättsakterna som EU-parlamentet godkänt utgör en del av omläggningen av EU:s politik mot en cirkulär ekonomi, det vill säga ett system där värdet på produkter, material och resurser behålls i ekonomin så länge som möjligt.

År 2025 bör åtminstone 55 procent av det kommunala avfallet i EU (från hushåll och företag) återvinnas, enligt texten. Målet kommer sedan att öka till 60 procent år 2030 och till 65 procent år 2035. 65 procent av allt förpackningsmaterial kommer att behöva återvinnas år 2025, och 70 procent år 2030. Separata mål slås fast för vissa typer av förpackningsmaterial, som till exempel papper och kartong, plast, glas, metall och trä.

I Sverige återvanns och komposterades cirka 49 procent av allt kommunalt avfall år 2016. Mer information om statistiken för Sverige och övriga EU-länder finns här.

Deponering blir ett undantag

Lagen begränsar också andelen kommunalt avfall som får deponeras till max 10 procent år 2035. I Sverige deponeras dock, enligt statistik från 2016, i praktiken inget avfall, medan länder som Cypern, Kroatien, Grekland, Lettland och Malta fortfarande deponerar mer än tre fjärdedelar av sitt kommunala avfall.

Från år 2025 måste textilier och farligt avfall från hushåll samlas in separat. Detsamma gäller för biologiskt nedbrytbart avfall från och med år 2024, såvida det inte återvinns genom kompostering i hemmet.

Minska matsvinnet med 50 procent

I enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling bör EU-länderna också sikta på att minska matsvinnet med 30 procent fram till 2025 och med 50 procent fram till 2030. För att förebygga matsvinn bör EU-länderna införa incitament för att osålda livsmedel ska samlas in och distribueras säkert. Konsumenters förståelse av begrepp som ”sista förbrukningsdag” och ”bäst före”-datum på livsmedelsetiketter bör också förbättras.

Citat

– Genom detta paket fäster Europa stor vikt vid en hållbar ekonomisk och social utveckling, som kommer att integrera industripolitiken och klimatskydd med varandra, sa föredraganden Simona Bonafè (S&D, IT).

Nästa steg

Texten måste fortfarande formellt godkännas av rådet innan den kan publiceras i EU:s officiella tidning, som innehåller alla EU:s rättsakter.

Bakgrund: vad är den cirkulära ekonomin?

En cirkulär ekonomi syftar till att minska andelen avfall till miniminivåer och återanvända, reparera, renovera eller återvinna existerande material och produkter. Genom att röra sig mot en cirkulär ekonomi skulle man minska trycket på miljön, öka försörjningstryggheten avseende råvaror, främja konkurrenskraften, innovation och tillväxt och skapa fler jobb.

Mer information

Studie från parlamentets utredningstjänst EPRS: "circular economy package"

Information från EU-kommissionen om hantering av kommunalt avfall i EU mellan 1995 och 2016

Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen

Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen

Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen

Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen

Infografik om avfallshantering i EU

Kretsloppssamhället: definition, betydelse och nytta

Kretsloppssamhället: Nya mål för återvinning inom EU

Nyheter: den cirkulära ekonomin och avfallsminskning

Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
Mobil: 070 998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Taggar:

Prenumerera