Naturgas: nya EU-regler för att även omfatta gasledningar från länder utanför EU

Report this content
  • Gasledningar från länder utanför EU kommer nu att omfattas av EU:s lagstiftning
  • Rättslig klarhet för befintlig och framtida gasinfrastruktur från länder utanför EU
  • Tydliga förfaranden för när EU-kommissionen kan bevilja undantag

På torsdagen godkände Europaparlamentet nya regler som ska garantera att gasledningar från tredjeländer också omfattas av EU:s regelverk.

Kammaren godkände den föreslagna översynen av EU:s gasmarknadsregler med 465 ja-röster, 95 nej-röster och 68 nedlagda röster. Syftet är att utvidga EU:s regelverk (inklusive EU:s konkurrensregler) till att omfatta alla gasledningar mellan unionen och tredjeländer.

En mer konkurrenskraftig EU-gasmarknad

De ändrade reglerna kommer att skapa en mer konkurrenskraftig gasmarknad i EU genom att se till att de gasledningar som når EU:s territorium inte ägs av samma aktör som också står för gasförsörjningen, i linje med EU:s nuvarande konkurrensregler. Gasledningar måste bli tillgängliga för andra operatörer, vilket redan är ett villkor för motsvarande infrastruktur inom EU. Konsumenterna skulle gynnas av ökad konkurrens och därmed lägre priser.

Den godkända översynen förtydligar även den rättsliga ramen för framtida projekt med gasledningar mellan EU och tredjeländer, inklusive Storbritannien efter att britterna lämnat unionen.

Strikta villkor för undantag för nya gasledningar från tredjeländer

De ändrade reglerna ger EU exklusiv behörighet när det gäller avtal om nya gasledningar mellan unionen och tredjeländer, även för att godkänna rättsliga undantag. EU-kommissionen kan dock bevilja ett EU-land, där den första anslutningspunkten finns, tillstånd att inleda förhandlingar om gasleveranser genom nya ledningar från tredjeländer, såvida man inte anser att detta strider mot EU:s lagar eller är till skada för konkurrensen eller försörjningstryggheten. EU-kommissionen ska också samråda med berörda EU-länder innan man föreslår ett undantag från EU:s regler och det är upp till EU-kommissionen att besluta om huruvida man ska bevilja ett eventuellt undantag.

För befintliga gasledningar (som är anslutna till EU-gasledningar innan detta direktiv träder i kraft) kan ett EU-land fortfarande besluta om ett rättsligt undantag inom ett år efter direktivets ikraftträdande, förutsatt att det inte hämmar konkurrensen.

Citat

– Många vinstorienterade parter ville att dessa förhandlingar skulle misslyckas, eftersom EU:s regler inte skulle gälla för gasledningar från tredjeländer utan detta avtal. Men vad som skulle medföra vinster för vissa marknadsaktörer skulle innebära en flerdimensionell förlust för våra medborgare och energiunionen som helhet. Från och med nu måste alla gasledningar från länder utanför EU, inklusive Nord Stream 2, följa EU:s regler: tillträde för tredje part, åtskilt ägande, icke-diskriminerande avgifter och insyn. Detta leder till en starkare energitrygghet på vår kontinent, vilket alltid varit Europaparlamentets främsta mål, och jag är mycket glad över att vi har uppnått det, sa föredraganden Jerzy Buzek (EPP, PL) efter omröstningen.

Nästa steg

Efter ett formellt godkännande av EU:s ministrar i rådet kommer direktivet att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft 20 dagar senare. EU-länderna kommer att ha nio månader på sig att anpassa sin nationella lagstiftning till detta direktiv.

Bakgrund

EU importerar för närvarande över 70 procent av sin naturgas, främst via rörledningar i Norge, Ryssland och Algeriet.

Mer information

Den antagna texten kommer att finnas här (04.04.2019)

Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen

Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “Common rules for gas pipelines entering the EU internal market” (27.03.2019)

Frågor och svar - EU-kommissionen

Thomas HAAHR
Press Officer
(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu
indu-press@europarl.europa.eu

 

Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets kontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
Mobil: 070 998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Viktor Almqvist
Pressansvarig Europaparlamentets presstjänst i Bryssel
Tel: (+32) 2 28 31834
Mobil: (+32) 470 88 29 42
E-post: viktor.almqvist@europarl.europa.eu; press-sv@europarl.europa.eu

Taggar:

Prenumerera