Opinionsundersökning: Medborgarnas förtroende för EU och Europaparlamentet fortsätter att stiga

 

  • Stödet för EU stabilt i Sverige
  • 84% av svenskarna anser att deras röst hörs i EU
  • 64% av EU-medborgarna anser att deras land har dragit nytta av EU-medlemskapet
  • 57% av EU-medborgarna anser att EU-medlemskap är en positiv sak

 

Andelen EU-medborgare som anser att deras land har dragit nytta av EU-medlemskapet är 64 procent, en ökning med fyra procentenheter från 2016. I Sverige är den motsvarande 62 procent (+/- 0 procentenheter jämfört med 2016).

Den senaste Eurobarometer-opinionsundersökningen visar att 57 procent av EU-medborgarna tycker att EU-medlemskapet är bra för deras land. Stödet ligger nu på nästan samma nivå som före finanskrisen år 2007 (58%). I Sverige ligger stödet på 65 procent (+/- 0 procentenheter jämfört med mars 2017).

Undersökningen visar också att 84 procent av svenskarna tycker att deras röst hörs i EU, en ökning på 10 procentenheter jämfört med mars 2017. Samtidigt anser 47 procent av EU-medborgarna att deras röst hörs på EU-nivå, det bästa resultatet sedan EU-valet 2009.

Eurobarometer-undersökningen tittar närmare på medborgarnas syn på EU-medlemskap och dess fördelar, huruvida deras röst hörs i EU och vilka attityder som finns gentemot Europaparlamentet och dess prioriteringar, handlingar och mål. Undersökningen bekräftar medborgarnas ökande stöd för EU, en trend som pågått sedan 2016.

Europaparlamentets talman Antonio Tajani sa: ”Undersökningens resultat är mycket positivt och uppmuntrande. Undersökningen visar att förtroendet för våra institutioner och vårt arbete fortsätter att öka och att vi håller på att lämna de senaste årens kris bakom oss. Naturligtvis varierar opinionen bland medlemsländerna. Detta borde uppmuntra oss att stärka våra insatser och ta itu med medborgarnas oro. Medborgarna börjar i allt större utsträckning se EU som en avgörande spelare när det kommer till att hantera stora utmaningar och att skydda dem från allmänna hot såsom terrorism, arbetslöshet eller fattigdom och utanförskap. För oss, som medborgarnas parlament, betyder det att vi måste leverera och att vi måste arbeta ännu hårdare för att möta deras förhoppningar och förväntningar. Jag tar också undersökningens resultat som ett mandat för Europaparlamentet att fortsätta att spela en nyckelroll i utformandet av EU:s framtid. Det bästa forumet för debatt angående hur EU ska se ut, och vilka uppgifter eller vilken makt EU ska ha är här, i Europaparlamentet.”

Skyddar mot hot

Den senaste undersökningen, som genomfördes i mars 2017, visade att medborgarna i allt större utsträckning är medvetna om att EU agerar för dem i områden som de ser som prioriteringar. På basen av det växande erkännandet för EU:s handlingar är intresset för EU fortfarande högt, (57%). En stadig ökning har skett över tid.

Undersökningen visar att EU-medborgarna förväntar sig att EU ska hjälpa till att skydda dem från hot. På frågan om vilka hot som EU ska skydda dem från var svaren terrorism (58%), arbetslöshet (43%), fattigdom och utanförskap (42%), och okontrollerad migration (35%).

Färre än en fjärdedel uppgav klimatförändringar (23%), religiös radikalisering (23%), organiserad brottslighet (22%), beväpnade konflikter (21%), politisk extremism (20%), spridningen av infektionssjukdomar (10%), cyberattacker, social dumping och hot mot dataintegritet (9%).

Främja åtgärder

Medborgarna förväntar sig att Europaparlamentet i första hand ska främja åtgärder mot fattigdom och utanförskap (41 %), terrorism (41%) och ungdomsarbetslöshet (31%). Svenskarna vill däremot att Europaparlamentet ska vidta fler åtgärder mot klimatförändring (50 %), mot fattigdom och utanförskap (44 %) och för att hitta en gemensam europeisk lösning till flyktingsituationen (44%).

Skydda rättigheter

Medborgare förväntar sig att EU skyddar fundamentala rättigheter (44%), friheten att resa, arbeta och studera i EU (36%), arbetsrättigheter (34%), adekvata pensioner (34%) och ekonomiskt välmående (33%). De förväntar sig att Europaparlamentet i synnerhet försvarar mänskliga rättigheter (56%), yttrandefrihet (34%) och jämställdhet mellan män och kvinnor (32%).

Ökat intresse för Europaval

Över hälften av de tillfrågade (55 %) ansåg sig vara intresserade av Europavalet 2019. Den motsvarande siffran i Sverige är 70 procent.

Snabba fakta

Undersökningen har gjorts av Eurobarometern som publicerar opinionsundersökningar om EU-medborgares åsikter om Europeiska unionen på uppdrag av Europaparlamentet. Undersökning genomfördes i samtliga 28 medlemsländer 23 september - 2 oktober 2017. Totalt har 27 881 personer deltagit. Totalt har 1 027 svenskar deltagit.

Länk till undersökningen.

Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
Mobil: 070 998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Taggar:

Prenumerera