European Entertainment Intressenter BidCo AB innehar cirka 97,1 procent av aktierna i Cherry AB (publ) efter utgången av den förlängda acceptfristen

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

PRESSMEDDELANDE

5 FEBRUARI 2019

European Entertainment Intressenter BidCo AB (“EE Intressenter”), ett bolag gemensamt kontrollerat av ett konsortium bestående av Bridgepoint Advisers Limited som agerar som manager för och på uppdrag av kommanditbolagen (eng. limited partnership) omfattande Bridgepoint Europe VI Fund (“Bridgepoint”), Prunus Avium Ltd, Klein Group AS, Audere est Facere AS, Pontus Lindwall, Berkay Reyhan och Can Yilanlioglu (“Konsortiet”), offentliggjorde den 18 december 2018 ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Cherry AB (publ) (“Cherry”) att överlåta samtliga aktier av serie A och serie B i Cherry som inte innehas av Konsortiet till EE Intressenter till ett pris av 87 kronor per aktie (“Erbjudandet”). Erbjudandet förklarades ovillkorat den 29 januari 2019.

Vid utgången av den initiala acceptfristen, den 23 januari 2019, hade Erbjudandet accepterats av aktieägare som innehar 45 425 416 aktier, vilket motsvarar cirka 43,0 procent av aktierna i Cherry, och vid slutet av den förlängda acceptfristen, som löpte ut den 1 februari 2019, hade ytterligare aktieägare som innehar 7 115 512 aktier, motsvarande cirka 6,7 procent av aktierna i Cherry, accepterat Erbjudandet. Detta innebär att Erbjudandet har accepterats av aktieägare som sammanlagt innehar 52 540 928 aktier, motsvarande cirka 49,7 procent av det totala antalet aktier och 60,0 procent av det totala antalet röster i Cherry. Tillsammans med de 50 100 368 aktier som innehades av medlemmarna av Konsortiet vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet, innehar EE Intressenter nu 4 988 000 aktier av serie A och 97 653 296 aktier av serie B, motsvarande cirka 97,1 procent av det totala antalet aktier och 98,0 procent av det totala antalet röster i Cherry.

Utbetalning av vederlag avseende de aktier som lämnats in fram till och med kl. 17.00 (CET) den 1 februari 2019 kommer att påbörjas idag. EE Intressenter har beslutat att ytterligare förlänga acceptfristen till kl. 17.00 (CET) den 8 februari 2019 för att ge de återstående aktieägarna i Cherry möjlighet att acceptera Erbjudandet. Utbetalning av vederlag avseende de aktier som lämnas in efter kl. 17.00 (CET) den 1 februari 2019, fram till och med kl. 17.00 (CET) den 8 februari 2019, förväntas påbörjas omkring den 10 februari 2019.

Som tidigare meddelats avser EE Intressenter att påkalla tvångsinlösen av de aktier i Cherry som inte lämnas in i Erbjudandet i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). I samband därmed avser EE Intressenter att verka för att aktierna av serie B i Cherry avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av European Entertainment Intressenter BidCo AB i enlighet med Takeover-reglerna. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 08.00 (CET) den 5 februari 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För ytterligare information om Erbjudandet, vänligen se: www.europeanentertainment.se och www.sebgroup.com/prospectuses.

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta: James Murray

Telefon: +44 (0) 20 7034 3555

Email: james.murray@bridgepoint.eu

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. EE Intressenter kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. EE Intressenter kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden bedöms”, avses”, förväntas”, tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom EE Intressenters och Cherrys kontroll.

Prenumerera

Dokument & länkar