ADONnews Sweden AB offentliggör upplysningen och anmärkningen från revisorn i bolagets årsredovisning 2017

Report this content

Malmö, 16 mars 2018 – ADONnews Sweden AB offentliggör idag årsredovisningen för 2017.

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelse för bolaget lämnar styrelsen följande information.

I enlighet med tidigare kommunikation vill Styrelsen informera att revisorn i sin revisionsberättelse till bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under ”Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”.

Revisorerna skriver: Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen om bolagets likviditetsrisk och finansieringsrisk, av vilken framgår att företagsledningen och styrelsen bedömer att kapitalbehov fortsatt föreligger för att säkra driften under de kommande 12 månaderna. Baserat på styrelsens erfarenhet vid genomförda emissioner de senaste 12 månaderna anser företagsledningen och styrelsen att möjligheterna till kapitalanskaffning är goda. Kapitaltillförseln som planeras är, som framgår av förvaltningsberättelsen, ännu inte säkerställd. Om bolaget misslyckas med att säkra den nya finansieringen kan detta innebära att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. 

Som även presenterades i bolagets förvaltningsberättelse i årsredovisningen att bolaget efter räkenskapsårets utgång erhållit ett erbjudande om möjlig finansiering om 3 MSEK i form av en garanterad nyemission med möjlig inlåning av garantilikviden till emissionen är genomförd. Denna finansiering är förknippade med en del kostnader för bolaget, varför styrelsen ej fattat något beslut och utvärderar erbjudandet och undersöker andra möjliga finansieringsalternativ.

Bolagets styrelse samt företagsledning bedömer att bolagets kapitalbehov uppgår till 1,5 MSEK. Styrelsen samt företagsledningen anser att nivån om 3 MSEK skulle medföra en marginal såvida verksamheten inte utvecklas i den takt styrelsen och ledningen bedömer.

Såvida styrelsen skulle acceptera detta erbjudande bedömer styrelse och företagsledning att bolagets kassaflöde är säkrat för de kommande 12 månaderna.

Vidare vill styrelsens informera om revisorns skrivelse avseende kontrollbalansräkning.

Revisorerna skriver: Som framgår av delårsrapporten för tredje kvartalet 2017 understeg bolagets egna kapital hälften av aktiekapitalet, varför styrelsen hade en skyldighet att, enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen, upprätta en kontrollbalansräkning. Någon kontrollbalansräkning har dock inte upprättats av styrelsen förrän 26 februari 2018.

Som framgår av resultatdispositionen i årsredovisningen har styrelsen föreslagit en sänkning av bolagets aktiekapital för att täcka ansamlad förlust i bolaget. Härutöver kommer styrelsen att föreslå stämman att ytterligare minska aktiekapitalet och föra över detta till fritt eget kapital. 

För mer information kontakta:

Andreas Ericsson VD
andreas@adonnews.com 

Göran Barsby Ordförande        
goran.barsby@telia.com 

För mer information, kontakta: 

Andreas Ericsson

VD

andreas@adonnews.com

Göran Barsby

Ordförande

goran.barsby@telia.com

Om ADONnews  

ADONnews Sweden AB är ett innovativt företag inom mediateknologi med en strävan att göra annonsering enklare. Med stöd av vårt egenutvecklade affärssystem, ADONnews, arbetar vi för att förenkla och förbättra medieägarnas affärer med den lokala annonsören. Våra intäkter skapas genom annonsörernas bokningar på adonnews.com som digital handelsplats.

ADONnews handlas på AktieTorget, Stockholm (ticker: ADON).

www.adonnews.com 

Denna information är sådan information som ADONnews Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018. 

Dokument & länkar