Halvårsrapport i Evendo AB fd ADONnews Sweden AB för januari – juni 2018

Evendo AB ("Bolaget") meddelar idag Kvartalsrapport för perioden jan-jun 2018. Denna rapport innehåller endast ett uttalande för tidigare ADONnews Sweden AB och dotterbolaget Mobile Loyalty Europe AB. Efter avslutad omvänt förvärv den 11 juli 2018 ingår verksamheter avseende dessa företag inte längre i koncernen. Framtida rapporter kommer att innehålla konsoliderade resultat för Evendo. Dessa ingår INTE i nedan.

Evendo upprätthåller intäktsförväntningar för 2019 om 104 MSEK (9,8 MEUR)

Viktig information relaterat till transaktion genomförd 11 juli 2018 vid extra bolagsstämma efter periodens utgång

Bolaget har vi pressmeddelande 11 juni 2018 kommunicerat att man ingått ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Evendo International A/S för en köpeskilling om 90 MSEK. Köpeskillingen om 90 MSEK erläggs via 4 398 348 200 aktier i ADONnews Sweden AB, varav 2 367 260 700 aktier utgörs av icke noterade A aktier som ger rätt till tio (10) röster och resterande 2 031 087 500 i form av B akter sim ger rätt till en (1) röst.

Till detta kommer ADONnews Sweden AB genomföra en riktad nyemission om 369 301 583 st aktier till bolagets huvudaktieägare mot betalning genom kvittning av deras fordringar på bolaget om sammanlagt 11 MSEK. Vidare sker en sammanläggning av aktier 1.000:1 (omvänd split).

I samband med transaktionen är Mobile Loyalty Europe AB, ett helägt dotterbolag till Evendo (Publ) AB (fd ADONnews), utdelat till befintliga aktieägare i ADONnews. Verksamheter avseende dessa företag ingår inte längre i koncernen.

Transaktionen var föremål för beslut vid extra bolagsstämma 11 juli 2018.

Vid extra bolagsstämma 11 juli 2018 beslutade stämman i enlighet med ovan och genomförde transaktionen. Avstämning för utskiftning av Mobile Loyalty Europe aktier sattes till 27 juli 2018. Handeln i bolaget mellan perioden 11 till 27 juli innefattar båda bolagens verksamheter. Efter Transaktionen kommer ägarna till Evendo att äga 85 procent av de utestående aktierna och inneha upp till ca 97,1 procent av rösterna i ADONnews. Ytterligare information avseende transaktionen finns att läsa under pressmeddelande på spotlightstockmarket.com

Som framgår ovan har transaktionen genomförts 11 juli 2018 och finansiella tal i denna rapport innefattar enbart ADONnews Sweden AB.

Väsentliga händelser under kvartal 2 2018 och efter dess utgång

 •  Bolaget har vid årsstämman 24 april 2018 fattat beslut om att minska bolagets aktiekapital från 40 688 KSEK till 1 000 KSEK. Genom denna minskning är bolagets eget kapital återställt och någon brist föreligger inte. Bolaget har i enlighet med Aktiebolagslagen, kallat till andra kontrollstämma d. 21. September 2018. Som framgår ovan har bolaget via extra bolagsstämma 11 juli 2018 tillskjutits ytterligare kapital via nyemission om 90 000 KSEK, vilket stärkt bolagets eget kapital ytterligare. 
 • Bolaget har under augusti ändrat namn till Evendo AB (publ) med anledning av den transaktion som skett vid extra bolagsstämma 11 juli 2018. För ytterligare information avseende transaktionen se ovan.
 • ADONnews Sweden AB har i samband med genomförandet av omvänd förvärv avvecklat all skuld till bolagets huvudägare genom att konvertera till 369.301.583 aktier i bolaget. Bolaget är således skuldfritt vid ingången till transaktionen per 11 juli 2018.

Finansiella nyckeltal, koncernen

Januari – juni 2018

 • Rörelsens intäkter 2 645 (2 408) KSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar, teoretisk personalkostnad relaterad till optionsprogram
 • samt övriga kostnader av engångskaraktär -2 356 (-3 971) KSEK
 • Resultat efter skatt per aktie -0,01 (-0,01) SEK

April – Juni 2018

 • Rörelsens intäkter 1 294 (1 240) KSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar, teoretisk personalkostnad relaterad till optionsprogram
 • samt övriga kostnader av engångskaraktär -1 051 (-2 103) KSEK
 • Resultat efter skatt per aktie -0,004 (-0,01) SEK

Investeringar

 • Under året har koncernen investerat 81 (205) KSEK i immateriella anläggningstillgångar hänförligt till utveckling av bolagets produktportfölj. Bolagets produktportfölj har uppnått kommersiell fas och bolagets framtida utvecklingskostnader kommer att vara på en lägre nivå än historiskt.

Kassaflöde och finansiell ställning

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -1 952 (-2 774) KSEK. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 606 (1 089) KSEK.
 •  Koncernens egna kapital uppgick vid periodens utgång till -11 884 (-4 620) KSEK.  

Moderbolaget

 •  Resultat före skatt för perioden april till juni 2018 uppgick i moderbolaget till -2 954 (-246) KSEK. Resultat före skatt för perioden januari till juli 2018 uppgick till -13 425 (-13 563). Resultatet för perioden januari till juni 2018 har belastats med nedskrivning av aktier i dotterbolaget Mobile Loyalty Europe AB med -12 610 (-12 741) KSEK.  
 •  Moderbolagets egna kapital uppgick till 3 420 (19 340) KSEK och balansomslutningen till 14 451 (29 141) KSEK, innebärande en soliditet om 24 (66) procent. Som framgår av väsentliga händelser under kvartal 1 2018 samt separat pressmeddelande från 16 mars 2018 har bolaget ett eget kapital som understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Styrelsen har i enlighet med pressmeddelandet upprättat en kontrollbalansräkning per 26 februari 2018, vilket lagts fram vid årsstämman 24 april 2018. Vidare fattades vid samma årsstämma beslut om minskning av bolagets aktiekapital från 40 688 KSEK till 1 000 KSEK. Genom denna minskning är bolagets eget kapital intakt och någon brist föreligger inte. Bolaget har i enlighet med Aktiebolagslagen, inom 8 månaders fristen, för avsikt att kalla till en extra bolagsstämma och presentera kontrollbalansräkning 2. Som framgår tidigare i rapporten har bolaget via extra bolagsstämma 11 juli 2018 tillskjutits ytterligare kapital via nyemission om 90 000 KSEK, vilket stärkt bolagets eget kapital ytterligare. 

Övrig information

 • Antalet registrerade och noterade aktier i ADONnews Sweden AB uppgår per den 30 juni till 406 877 457.
 • Ordinarie kvartalsrapport för kvartal 3 2018 släpps senast den 30 november 2018.

VD har ordet

Det är inte relevant att kommentera företagets framtid som ADONnews Sweden AB eftersom alla aktiviteter relaterade till perioden som omfattas av denna rapport inte längre är tillgängliga i företaget.

Efter slutförandet av det omvända förvärvet den 11 juli 2018 fördelades verksamheten hos ADONnews Sweden AB och Mobile Loyalty Europe AB till aktieägarna som utdelning. Företaget är nu Evendo - världens första end-to-end evenemangsplattform. Tänk "Booking.com för evenemang" med ett inbyggt planeringsverktyg ovanpå och en appbaserad assistent som guidar deltagare genom de faktiska händelserna.

Lite mer än 100 miljoner mindre evenemang arrangeras varje år runt om i världen. På en marknad som ännu inte är automatiserad och där de flesta saker fortfarande är gjort "det gammaldags sättet" - med telefon och e-post - ser vi en betydande potential för förbättrad effektivitet.

Marknaden för evenemang är omfattande och växande. Mätt i pengar, överstiger storleken till exempel hotellmarknaden betydligt. På global nivå var marknaden beräknas vara omkring 800 miljarder euro (Källa: Eventbrite och IML Worldwide). Hotellmarknaden uppskattades till 74 miljarder euro år 2012 av Statistical Brain Research Institute, och enligt Morgan Stanley gjordes 47 procent av hotellbokningar via Booking.com under 2013.

Trots ovanstående har detta inte resulterat i samma automatisering och digitalisering av händelseindustrin som med hotell, där portaler som Hotels.com, Booking.com, etc. har förändrat metoden för inköp och beteende hos kunderna. En sådan automatisering förväntas dock i flera eller de flesta andra industrier. Evendo är den första som erbjuder en digital och automatiserad bokningsupplevelse för dem som vill organisera en födelsedagsfest eller affärsparkering.

Evendo har varit verksam på den danska marknaden sedan augusti 2016. Under denna period har Evendo enkelt blivit den största och snabbast växande evenemangsportalen i Danmark med en imponerande kundbas och en snabb ökning av marknadspositioneringen. Under det första verksamhetsåret bokfördes mer än 50 000 evenemangsupplevelser via Evendo.

Med vänliga hälsningar

Kasper Larsen

Om oss

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår tjänst kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.

Prenumerera

Dokument & länkar