Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari – mars 2015.

Malmö, 29 Maj 2015 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en kvartalsrapport för perioden jan-mar 2015.

Sammanfattning kvartal 1

 • Bolaget har tecknat avtal med Aller Media OY samt Newsme AB
 • Introduktion av ADONnews till ca 600 lokala annonsörer i Kvp.se
 • Fortsatt arbete med att effektivisera koncernen, lägre kostnader
 • Utvecklat en ny plattform för ADONauction integrerad med ADONnews

Finansiella nyckeltal, koncernen

Januari – mars 2015

 • Rörelsens intäkter 82 (85) KSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar -3 483 (-2 029) KSEK
 • Resultat efter skatt per aktie -0,02* SEK

*På grund av förändringen i koncernstrukturen finns inte något jämförelsetal att redovisa.


Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Under årets första kvartal har bolaget tecknat avtal med Aller Media OY samt Newsme AB. Annonsförsäljningen på dessa kunder påbörjades under april 2015. Kvartalets försäljning är uteslutande hänförlig till perioden mars. Under perioderna januari och februari påbörjades samarbete och test med extern säljpartner för att utbilda marknaden i möjligheten med lokalannonsering i Kvällsposten med ADONnews. Effekten av dessa marknadsaktiviteter förväntas synas under årets tredje samt fjärde kvartal.
 • Bolaget har fortsatt sitt arbete med att effektivisera koncernens administrativa processer och anpassa kostnaden till verksamhetens storlek samt effektivisera flöden för ökad försäljningsvolym. Som en följd av detta har bolaget genomfört en omstrukturering av verksamheten. Denna förväntas få full effekt under tredje samt fjärde kvartalet 2015.
 • Bolaget har påbörjat fusionen mellan de helägda dotterbolagen Encons Nordic AB och Mobile Loyalty Europe AB. Fusionen beräknas vara registrerad under tredje kvartalet 2015.

Investeringar

 • Under året har koncernen investerat 238 (572) KSEK i immateriella anläggningstillgångar hänförligt till utveckling av bolagets produktportfölj. Bolagets produktportfölj har uppnått kommersiell fas och bolagets framtida utvecklingskostnader kommer att vara på en lägre nivå än historiskt.

Kassaflöde och finansiell ställning

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -125 (-4 128) KSEK. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 157 (6) KSEK.
 • Koncernens egna kapital uppgick vid periodens utgång till -1 071 (-2 554) KSEK.

Moderbolaget

 • Rörelseresultat för perioden uppgick i moderbolaget till -853 KSEK. Resultat före skatt uppgick till -7 355. Resultat före skatt har belastats med nedskrivning av aktier i dotterbolaget Mobile Loyalty Europe AB med -6 500 KSEK. Moderbolaget bildades under april 2014 varför inga jämförelsetal finns att redovisa.
 • Moderbolagets egna kapital uppgick till 77 021 KSEK och balansomslutningen till 86 401 KSEK, innebärande en soliditet om 89 procent.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Vid bolagets årsstämma beslutades att konvertera lån mot bolagets huvudägare Podium Invest SA om 5,2 MSEK till en kurs på 0,25 SEK per aktie. Konverteringen medför att bolagets eget kapital stärkts med motsvarande belopp.
 • Efter kvartalets utgång har bolaget genomfört en delregistrering om 4 580 KSEK av den pågående riktade nyemissionen om totalt 7,5 MSEK.
 • Under maj månad lanserades ADONauction med de två första mediapartnerna i HSS media i Finland och Skånemedia i Sverige.
 • Bolagets nya VD Christer Enqvist tillträdde den 1 april 2015.

Övrig information

 • Efter emission samt konvertering ovan uppgår antalet noterade aktier i Mobile Loyalty Holding AB till 259 760 242.
 • Ordinarie kvartalsrapport för Q2 2015 släpps den 31 aug 2015.

VD har ordet

I samband med bolagsstämman den 14 april offentliggjorde vi prognoserna om att uppnå en försäljning på 1.5 Mio Euro under 2015. Det målet ligger fast och baseras på den strategiska och operativa plan som vi utarbetade under Q1, samt de affärsmässiga förhandlingar gällande strategiska allianser och avtal som pågår.

Den redovisade omsättningen under Q1 är direkt kopplad till mars månads utgång och ett resultat av den introduktionskampanj som vi valde för att snabbt etablera volym och kännedom hos ca 600 utvalda lokala annonsörer, under de tre första månaderna. Målet var att utbilda annonsörerna i möjligheterna med lokal annonsering såväl som i ADONnews. Detta arbete genomfördes tillsammans med en extern samarbetspartner.

Från och med maj månad har vi rekryterat in de fyra första egna säljarna för den svenska marknaden och den egna säljkåren kommer också att kompletteras med ett antal strategiska allianser med start i den Nordiska marknaden. Samtidigt har vi under maj månad minskat personalen med 3 personer på teknik – och administration och detta innebär att vår kostnadsstruktur förblir oförändrad trots de nya rekryteringarna på säljsidan.

Under maj månad lanserades den nya auktionsplattformen och den är nu fullt integrerad med ADONnews, med alla de nya affärsmöjligheter som uppstår för både våra mediapartners och annonsörer.

Ett flertal auktioner är inplanerade och vi arbetar nu med att utvidga kundunderlaget för det kompletta utbudet av både annonser via ADONnews och auktioner via ADONauction hos existerande såväl som nya kunder.

Nu med vårt egna aktiva säljteam och en anpassad organisation på plats är jag övertygad om att vi under detta år kommer att vända den hittills negativa trenden.


Med vänliga hälsningar

Christer Enqvist


Mobile Loyalty Holding AB

Det legala moderbolaget i koncernen är Mobile Loyalty Holding AB som redovisas nedan i moderbolagets resultat- och balansräkning i sammandrag.

Principer för upprättande av delårsrapport

Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 och årsredovisningslagen. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen för 2014 och ska läsas tillsammans med dessa.

Denna redogörelse är inte granskad av bolagets revisorer.


För mer information, kontakta:

Christer Enqvist

VD

Christer.Enqvist@mobileloyalty.com


Sterner de la Mau

Ordförande/Grundare

sdlm@mobileloyalty.com


Om Mobile Loyalty

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmenten inom marknadsföring – online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår plattform kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.

Mobile Loyalty handlas på AktieTorget, Stockholm (ticker: MOBI).

www.mobileloyalty.com

https://www.facebook.com/pages/Mobile-Loyalty-Holding-AB/

Taggar:

Om oss

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår tjänst kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.

Dokument & länkar