Mobile Loyalty erhåller finansiering från huvudägare om 2 MSEK.

Malmö, 29 maj 2017 – Mobile Loyalty meddelar att bolagets huvudägare finansierar bolaget genom ett konvertibellån om 2 MSEK, samtidigt genomförs en kvittningsemission om 2 060 KSEK.

Styrelsen har beslutat med stöd av stämmans bemyndigande att utge konvertibla skuldebrev om 2 MSEK med en löptid på 12 månader. Konvertering kan ske till aktier om 0,10 sek. Skuldebrevet löper med en årlig ränta om 6%.

Långivarna erhåller samtidigt avskiljningsbara teckningsoptioner med en löptid på 18 månader och en teckningskurs om 0.10 SEK. Total värde vid inlösen uppgår till 2 MSEK.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt endast tillkomma de som tecknar konvertibla förlagslån enligt ovan

Konvertiblerna tecknas av;

Christian Valentin gm bolag 1 MSEK

Mats Lundberg gm bolag 0,75 MSEK

Maud Leander gm bolag 0,25 MSEK

Emissionen sker utan företrädesrätt och rätt att delta i emissionen har endast utvalda investerare. Grunden för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen i Bolaget anser att Bolaget är i stort med behov av kapital och bryggfinansiering för att senare möjliggöra en emission. Det är styrelsens bedömning att nu nämnda förhållanden kommer att gynna, och vara en förutsättning för, en positiv utveckling av Bolaget i allmänhet och av dess kassaflöde i synnerhet, vilket kommer att komma samtliga aktieägare till del. 

Det antecknas att handlingar enligt 15 kap 8§ aktiebolagslagen framlagts.

Styrelsen genomför samtidigt en kvittningsemission om 2 060 KSEK och 20 600 000 aktier, vilket stärker bolagets egna kapital. Kvittningen avser kvittning av lån utställt av Recall Capital.

Antal aktier i bolaget uppgår efter kvittningsemissionen till 406 877 457 och aktiekapitalet uppgår till 40 877 457 SEK.

För mer information kontakta:

Göran Barsby, Ordförande                                      

goran.barsby@capman.com

Mobile Loyalty, utvecklar och säljer abonnemangsbaserad annonsering främst riktad mot lokala och regionala företag.

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring – online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår plattform kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende. (AktieTorget”MOBI”)

Denna information är sådan information som Mobile Loyalty Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2017.

Om oss

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår tjänst kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.

Prenumerera

Dokument & länkar