Rättelse av pressmeddelande från 27 mars 2018 avseende kallelse till årsstämma

Report this content

Malmö, 27 mars 2018

Rättelse sker avseende tillägg av punkt 22 ändring av bolagsordning.

Kallelse till årsstämma (tillika första kontrollstämma) 2018 i ADONnews Sweden AB (publ) 

Aktieägarna i ADONnews Sweden AB (publ) (”ADONnews”), org. nr 556927-9242, kallas till årsstämma (tillika första kontrollstämma) tisdagen den 24 april 2018 kl. 14.00  i MAQS Advokatbyrås lokaler på Gibraltargatan 7 i Malmö. 

Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall; dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem (5) vardagar före årsstämman - onsdagen den 18 april 2018, dels anmäla sig hos ADONnews per post under adress: ADONnews Sweden AB (publ), Skomakaregatan 6-8, 211 34 Malmö eller via e-post andreas@addonnews.com senast onsdagen den 18 april 2018. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden. Antalet aktier och röster i ADONnews uppgår per dagen för denna kallelse till 406 877 457.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 18 april 2018, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Aktieägare som skall företrädas genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.mobileloyalty.com och sänds till aktieägare som begär det.

Förslag till dagordning

1.                   Stämmans öppnande.

2.                   Val av ordförande vid årsstämman.

3.                   Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.                   Godkännande av dagordning.

5.                   Val av en eller två justeringsmän.

6.                   Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

7.                   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8.                   Verkställande direktörens anförande.

9.                   Redogörelse för styrelsens arbete.

10.                Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

11.                Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

12.                Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

13.                Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

14.                Fastställande av arvoden åt styrelsen

15.                Fastställande av arvoden åt revisorerna.

16.                Val av styrelseledamöter.

17.                Val av styrelseordförande.

18.                Val av revisor, revisorsbolag samt revisorssuppleant

19.                Fastställande av medlemmar i valberedningen.

20.                Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 1) samt revisorns yttrande över KBR 1

21.                Beslut huruvida Bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare

22.                Beslut om ändring av bolagsordningen

23.                Beslut om minskning av aktiekapitalet.

24.                Förslag från styrelsen till beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

25.                Stämmans avslutande.

Disposition av bolagets resultat (punkt 11) 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelsearvode, arvode till revisorerna samt val av styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer och valberedning (punkterna; 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19) 

Valberedningen föreslår följande:

-  att antalet styrelseledamöter skall vara 3 utan suppleanter (punkt 13),

-  att styrelsearvodet för tiden fram till nästa årsstämma skall utgå med en kontantersättning, om SEK 80 000 till styrelseordförande samt SEK 30 000 vardera till övriga styrelseledamöter (punkt 14),

-  Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning (punkt 15),

-  att Göran Barsby (omval), Andreas Larsson (omval) samt Hans Grevelius (omval) väljs till ordinarie styrelseledamöter (punkt 16).

-  att Göran Barsby väljs till styrelseordförande (punkt 17),

-  Nyval av revisionsbolaget Deloitte AB med auktor. rev. Henrik Ekström som huvudansvarig revisor (punkt 18), och

-  Att valberedningen består av Styrelseordförande samt Christian Valentin (punkt 19).

Beslut huruvida Bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare (punkt 21)

Styrelsen har den 26 februari 2018 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen för Bolaget skyldigt att kalla till bolagstämma (första kontrollstämman). Om Bolagets eget kapital vid tiden för stämman ej uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet skall bolagsstämman pröva om Bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare, varför styrelsen lämnar följande förslag:

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

Styrelsen har tagit fram en åtgärdsplan för att tillse att Bolagets egna kapital ska återställas. I enlighet med åtgärdsplanen har styrelsen under nästkommande punkt på den föreslagna dagordningen föreslagit att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust. För det fallet att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag kommer det egna kapitalet att vara återställt och uppgå till minst det registrerade aktiekapitalet efter det att beslutet har registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen för därutöver diskussioner med befintliga aktieägare och externa finansiärer om tillförande av nytt kapital genom nyemission i syfte att ytterligare stärka bolagets egna kapital.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare. Det är styrelsens uppfattning att aktieägarna och bolaget är bäst betjänta av att stämman beslutar om en fortsatt drift av bolaget i syfte att på bästa sätt tillvarata bolagets intressen.

Ett beslut om fortsatt drift innebär att stämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsens sekundära förslag – likvidation

Styrelsen är enligt aktiebolagslagen skyldig att även upprätta ett förslag till beslut om likvidation att föreläggas stämman. I anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att stämman inte beslutar att bolaget ska driva verksamheten vidare enligt ovan, i andra hand att stämman beslutar att bolaget ska gå i likvidation.

Skälet för styrelsens sekundära förslag är att bolagets egna kapital, enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. För den händelse stämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag att driva verksamheten vidare utan beslutar att bolaget ska gå i likvidation, föreslås beslutet gälla från den dag då Bolagsverket har registrerat beslutet samt likvidator har utsetts för bolaget. Dagen för skifte av bolagets återstående tillgångar (om några) beräknas, under förutsättning att inga oförutsedda händelser sker, att bolagets tillgångar realiserats samt att bolaget har uppfyllt samtliga förpliktelser infalla under det tredje kvartalet 2018. Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påräkna. Med hänsyn till de föreliggande omständigheterna är det emellertid inte möjligt att göra annat än en grov uppskattning av skifteslikvidens storlek. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 22)

Bolagets bolagsordning, § 4, ska ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 miljon kronor (1 000 000) och högst 4 miljoner kronor (4 000 000) istället för nuvarande tjugo miljoner kronor (20 000 000) och högst åttahundra miljoner kronor (800 000 000).

Bolagsordningen får efter ändring enligt denna punkt 22 ny lydelse enligt Bilaga A.

Besluten om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen enligt denna punkt 22 förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

Beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 23) 

I syfte att täcka bolagets ansamlade förlust och samtidigt bättre anpassa storleken på aktiekapitalet till bolagets framtida verksamhet och kostnader, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt följande:

A. Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.

Bolagets aktiekapital ska minskas med 23 942 478 kronor.

Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

B. Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

Bolagets aktiekapital ska minskas med 15 744 998 kronor.

Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 40 687 745,70 kronor, ska minskas med totalt 39 687 745 kr för täckning av förlust samt avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och utan återbetalning till aktieägarna. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 1 000 000,70 kronor, fördelat på sammanlagt 406 877 457 aktier. Minskningen innebär en sänkning av aktiernas kvotvärde från 10 öre till 0,2458 öre.

Då minskningen av aktiekapitalet ryms inom bolagsordningens gränser sker ingen förändring av bolagsordningen med anledning av minskningen.

Besluten om minskning av aktiekapitalet förutsätter och är villkorad av att bolagets bolagsordning ändras enligt punkt 22 ovan.

Besluten om minskning av aktiekapitalet enligt B kräver tillstånd från Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten (punkten 24)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vidta sådana smärre justeringar av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

__________________________________________

För giltigt beslut enligt punkterna 22 och 23 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelsen tillsammans med övriga handlingar enligt 7 kap 25 § aktiebolagslagen, kontrollbalansräkning, revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen samt handlingar enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen, de fullständiga förslagen enligt punkterna ovan samt ett motiverat yttrande beträffande förslag från styrelsen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Skomakaregatan 6-8, i Malmö samt på bolagets hemsida senast tre respektive två veckor före årsstämman och kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

För mer information kontakta:

Andreas Ericsson VD
andreas@adonnews.com

Göran Barsby Ordförande        
goran.barsby@telia.com

För mer information, kontakta:

Andreas Ericsson

VD

andreas@adonnews.com

Göran Barsby

Ordförande

goran.barsby@telia.com

Om ADONnews

ADONnews Sweden AB är ett innovativt företag inom mediateknologi med en strävan att göra annonsering enklare. Med stöd av vårt egenutvecklade affärssystem, ADONnews, arbetar vi för att förenkla och förbättra medieägarnas affärer med den lokala annonsören. Våra intäkter skapas genom annonsörernas bokningar på adonnews.com som digital handelsplats.

ADONnews handlas på AktieTorget, Stockholm (ticker: ADON).

www.adonnews.com

Denna information är sådan information som ADONnews Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2018.