Delårsrapport jan - mars 2000

DELÅRSRAPPORT JAN - MARS 2000 Det börsnoterade Evidentia fastigheter AB (publ) uppvisar för första kvar- talet 2000 ett resultat efter skatt på 8 (56) Mkr. I resultatet ingår vinst vid fastighetsförsäljning på 1(45) Mkr. Bolagets synliga soliditet uppgår nu till 91 (30) procent. Efter periodens slut har Claesson & Anderzen AB genom offentligt erbjudan- de förvärvat aktier i Evidentia så att det totala innehav numera uppgår till 98,2 procent av aktierna och 98,3 procent av rösterna. Det är huvudägarens avsikt att inom en snar framtid avnotera Evidentia från OM Stockholmsbörsen. Ytterligare information Kent Gravesen, Verkställande direktör, 08 - 441 55 06 Evidentia Fastigheter AB (publ) är sedan 1983 noterat på Stockholms Fond- börs A-lista, och har ca.500 aktieägare. Evidentia bedriver fastighetsrö- relse med innehav av kommersiella fastigheter samt bilförsäljnings och verkstadsrörelse genom dotterbolaget Philipson Bil. Fastighetsinnehavet består av köpcentret Stinsen Häggvik i Sollentuna, kontorsfastighet "Norra Station" i Stockholm samt handels- och industrifastigheter med en total yta på ca 85.000 kvm. Philipson Bil AB, med verksamhet i Karlstad, omsätter ca 130 Mkr. * Koncernens intäkter 45 (262) Mkr * Resultat efter skatt 8 (56) Mkr * Det synliga egna kapitalet uppgår till 97:60 (63:20) kr/aktie RESULTAT Koncernens resultat efter skatt för perioden januari-mars 2000 uppgick till 8 (56) Mkr. Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0:90 (6:20) kr. För moderbolaget uppgick resultatet före dispositioner och skatt till 21 (26) Mkr. FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER Under första kvartalet såldes fastigheten i Trollhättan med en vinst på 1 Mkr. FINANSIELL STÄLLNING Synlig soliditet, beräknad som andel synligt eget kapital av balansomslut- ningen, uppgick vid periodens slut till 91 (30) procent. Likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 137(148) Mkr. Räntebärande skulder inklusive pensionsskulder, konvertibelt lån och förlagslån uppgick till 22 (1 053) Mkr. Kassaflödet från rörelsen, beräk- nat som resultatet före skatt med tillägg av gjorda avskrivningar och av- drag för faktiskt betald skatt uppgick till 10 (61) Mkr. FASTIGHETSRÖRELSEN Fastighetsrörelsens resultat efter avskrivningar uppgick till 9 (21) Mkr. Vakansen i fastighetsbeståndet, inkl intressebolag och Philipsons rörelse- fastigheter, uppgår vid periodens slut till 4,7 (3,6) procent av uthyr- ningsbar yta. I köpcentrat Stinsen Häggvik har butikernas omsättning under de första tre månaderna ökat med 17 procent och antalet besökare med 8 procent i förhållande till motsvarande period förra året. PHILIPSON Under perioden har bilrörelserna i Upplands Väsby och Kristianstad avytt- rats inklusive rörelsefastigheten i Kristianstad. Resultatet vid avytt- ringarna uppgår till ca 1 Mkr. Philipsons huvudkontor är avvecklat. Enda kvarvarande rörelse finns i Karlstad. INVESTERINGAR Under perioden har investeringar gjorts med 0 (4) Mkr. Stockholm den 4 maj 2000 Kent Gravesen Verkställande direktör Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01420/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01420/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar