KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, håller årsstämma onsdagen den 17 juni 2020 klockan 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 13.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska:

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juni 2020, och
 • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 11 juni 2020.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Evolution Gaming Group AB (publ), Att. Årsstämma, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Sverige, eller via e-post till agm@evolutiongaming.com. I anmälan ska det uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman med anledning av covid-19

Evolution Gaming värnar om våra aktieägares och vår personals hälsa. I anledning av risken för smittspridning av covid-19 vidtar därför Evolution Gaming vissa åtgärder för att minimera denna risk.

Själva årsstämman kommer att hållas så kort som möjligt, och ingen förtäring kommer att erbjudas. Vidare kommer stämman att rekommenderas att fatta beslut om att inga gäster eller andra som inte har rätt att enligt lag delta vid stämman tillåts vistas i stämmolokalen. Evolution Gamings styrelse, ledning och andra anställda kommer endast närvara i den utsträckning som krävs.

För att minska antalet deltagare vid stämman rekommenderar Evolution Gaming aktieägarna att om möjligt utöva sin rösträtt på stämman genom att rösta på förhand, genom s.k. poströstning enligt 3 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Evolution Gaming följer utvecklingen noggrant, och vid behov kommer ytterligare åtgärder inför årsstämman att publiceras på dess webbplats.

POSTRÖSTNING

För att minska risken för smittspridning av covid-19 kommer Evolution Gaming ge aktieägarna möjlighet att rösta på distans genom poströstning. Ett formulär för poströstning kommer att finnas tillgängligt på Evolution Gamings hemsida www.evolutiongaming.com. Om en aktieägare vill utöva sin rösträtt genom poströstning före årsstämman ska ett fullständigt ifyllt formulär, inklusive eventuella bilagor, vara Evolution Gaming tillhanda senast den 15 juni 2020. Om aktieägaren är en juridisk person ska till formuläret biläggas en bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de angivna svarsalternativen, ”Ja” eller ”Nej”, vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig. Om aktieägaren vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i den frågan markeras.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Lämnas fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Evolution Gaming tillhanda att beaktas. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda formulär kan komma att lämnas utan avseende.Om aktieägaren närvarar vid stämman (själv eller genom ombud) kommer poströsten inte att räknas eftersom aktieägaren förutsätts utöva sina rättigheter genom sin närvaro vid stämman.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att få delta vid stämman eller kunna poströsta måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sin avsikt att delta, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juni 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som förvaras i aktiedepå hos bank och på vissa investeringssparkonton (ISK).

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighets­handlingar vara bolaget tillhanda på ovanstående adress senast torsdagen den 11 juni 2020. Observera att särskild anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.evolutiongaming.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas via e-post till agm@evolutiongaming.com.

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 181 622 725 aktier, vilket motsvarar totalt 181 622 725 röster. Bolaget innehar 338 000 egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut:
 1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 1. Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas
 2. Fastställande av styrelsearvode
 3. Val av styrelse
 4. Fastställande av revisorsarvode
 5. Val av revisor
 6. Beslut om valberedning
 7. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 8. Beslut om bemyndigande om återköp av egna aktier
 9. Beslut om bemyndigande om överlåtelse av egna aktier
 10. Beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av egna aktier och b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
 12. Stämmans avslutande
 

Stockholm i maj 2020

Evolution Gaming Group AB (publ)

Styrelsen


Evolution Gaming utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 300 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 8 000 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

Om oss

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med cirka 300 operatörer som kunder. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

Prenumerera