KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Report this content

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, håller extra bolagsstämma torsdagen den 24 september 2020 klockan 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 13.30.

Anledningen till att Evolution Gaming håller extra bolagsstämma är att fullföljande av det offentliga uppköps­erbjudandet till aktieägarna i NetEnt AB (publ) som Evolution Gaming lämnade den 24 juni 2020 är villkorat bl.a. av att en extra bolagsstämma i Evolution Gaming beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av det antal aktier i Evolution Gaming som Evolution Gaming ska erlägga som vederlag till de aktieägare i NetEnt AB (publ) som accepterar erbjudandet.

Mer information om det offentliga uppköpserbjudandet finns tillgänglig på Evolution Gamings webbplats, www.evolutiongaming.com.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska:

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 september 2020 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast fredagen den 18 september 2020, och
  • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 18 september 2020.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Evolution Gaming Group AB (publ), Att. Extra bolagsstämma, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Sverige, eller via e-post till ir@evolutiongaming.com. I anmälan ska det uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER I SAMBAND MED BOLAGSSTÄMMAN MED ANLEDNING AV COVID-19

Evolution Gaming värnar om våra aktieägares och vår personals hälsa. Med anledning av risken för smittspridning av covid-19 vidtar därför Evolution Gaming vissa åtgärder för att minimera denna risk.

Själva stämman kommer att hållas så kort som möjligt, och ingen förtäring kommer att erbjudas. Vidare kommer stämman att rekommenderas att fatta beslut om att inga gäster eller andra som inte har rätt att enligt lag delta vid stämman tillåts vistas i stämmolokalen. Evolution Gamings styrelse, ledning och andra anställda kommer endast närvara i den utsträckning som krävs.

För att minska antalet deltagare vid stämman rekommenderar Evolution Gaming aktieägarna att om möjligt utöva sin rösträtt på stämman genom att rösta på förhand, genom s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Evolution Gaming följer utvecklingen noggrant, och vid behov kommer ytterligare åtgärder inför bolagsstämman att publiceras på Evolution Gamings webbplats.

POSTRÖSTNING

För att minska risken för smittspridning av covid-19 kommer Evolution Gaming att ge aktieägarna möjlighet att rösta på distans genom poströstning. Ett formulär för poströstning kommer att finnas tillgängligt på Evolution Gamings hemsida, www.evolutiongaming.com. Om en aktieägare vill utöva sin rösträtt genom poströstning före bolagsstämman ska ett fullständigt ifyllt formulär, inklusive eventuella bilagor, vara Evolution Gaming tillhanda senast fredagen den 18 september 2020. Om aktieägaren är en juridisk person ska till formuläret biläggas en bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de angivna svarsalternativen, ”Ja” eller ”Nej”, vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig. Om aktieägaren vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i den frågan markeras.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Lämnas fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Evolution Gaming tillhanda att beaktas. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Om aktieägaren närvarar vid stämman (själv eller genom ombud) kommer poströsten inte att räknas eftersom aktieägaren förutsätts utöva sina rättigheter genom sin närvaro vid stämman.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighets­handlingar vara bolaget tillhanda på ovanstående adress senast fredagen den 18 september 2020. Observera att särskild anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.evolutiongaming.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas via e-post till ir@evolutiongaming.com.

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 181 284 725 aktier, vilket motsvarar totalt 181 284 725 röster.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två protokolljusterare
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
  8. Stämmans avslutande

Punkt 7: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av det antal aktier som bolaget ska erlägga som betalning till de aktieägare i NetEnt AB (publ) som accepterar det offentliga uppköpserbjudande som bolaget lämnade den 24 juni 2020. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma de aktieägare i NetEnt AB (publ) som accepterar det offentliga uppköpserbjudandet. Tecknade aktier ska betalas med apportegendom bestående av aktier i NetEnt AB (publ). Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

HANDLINGAR

Handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.evolutiongaming.com, senast torsdagen den 3 september 2020. Handlingarna kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

* * *

Stockholm i augusti 2020

Evolution Gaming Group AB (publ)

Styrelsen

To English-speaking shareholders

The notice to attend the extraordinary general meeting of Evolution Gaming Group AB (publ), to be held on Thursday, 24 September 2020 at 14.00 (CEST) on Strandvägen 7A in Stockholm, Sweden, is also available in English. Please contact the company in writing to Evolution Gaming Group AB (publ), Att. Extraordinary General Meeting, Hamngatan 11, SE-111 47 Stockholm, Sweden or by email to ir@evolutiongaming.com or find the notice on the company’s website, www.evolutiongaming.com.

Evolution Gaming utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 300 operatörer som kunder. Koncernen har i dag cirka 6 800 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.