Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Report this content

EWPG Holding AB (publ) upplever ökat intresse för bolagets lösningar

Detta pressmeddelande är identiskt med det som publicerades 28 februari 2020 kl. 08.00 CET, förutom att det har uppdaterats med en bilagd fullständig rapport.

 

Under de senaste kvartalen har vi vidtagit ytterligare åtgärder för att påskynda farten och storleken av vår expansion genom att samarbeta med starka partners som EDF Renewables och pålitliga underleverantörer, som Siemens.

Viktiga händelser och finansiell sammanfattning

Siffrorna inom parentes avser resultatet under motsvarande period föregående år.

Fjärde kvartalet 2019

 • Intäkter (avser främst bidrag) om 1,0 MSEK (0).
 • Nettoresultat om -4,4 MSEK (-2,4). Nettoresultat exkl. IPO-relaterade kostnader om -3,8 MSEK.
 • Resultat per aktie om -0,1 SEK (-22).
 • Per den 31 december 2019 uppgick likvida medel till 110 MSEK (2,6).
 • Eco Wave Power slutförde upphandlingen av komponenter i Jaffa Port för omvandlingsenheten.
 • I november gick Eco Wave Power in i monteringsfasen för Jaffa Port-projektet. Anläggningen i Jaffa Port är samfinansierat av Israels energiministerium och av EDF Renewables , som en del av det gemensamma Joint venture avtalet som ingåtts mellan parterna.
 • Eco Wave Power fick den tredje delbetalningen som en del av det bidrag som beviljades från det israeliska energiministeriet (Chief Scientist Office).
 • Styrelsen och företagets CFO besökte anläggningen i Jaffa Port.
 • Eco Wave Power avslutade genomförbarhetsstudier och representanter från Eco Wave Power deltog i ett evenemang som heter "demo day" i Lissabon i Portugal och presenterade resultaten från EWPs genomförbarhetsstudier för flera hamnar i Portugal. Enligt de första studierna bedöms hamnarna vara lämpliga för installation av EWP-tekniken. Samtidigt har Eco Wave Power besökt de ovannämnda hamnarna för att diskutera nästa steg för att att implementera tekniken på hamnarnas befintliga infrastruktur.
 • I december tilldelades EWP det prestigefyllda United Nations Global Climate Action Award vid COP25 i Madrid. Under COP25 träffades Eco Wave Power med minister John Cortes, hälso- och miljöminister i Gibraltar.
 • Eco Wave Power installerade en havsboj i närheten av sin vågkraftkraftstation i Gibraltar. Havsbojen mäter våghöjd, period och riktning, samt vindhastigheten på platsen.
 • Enligt en ny studie från UMT University i Malaysia är den hydrauliska omvandlingsmekanismen som används av Eco Wave Power den mest lämpliga Power Take Off (PTO) mekanismen för att konvertera vågenergi till stabil elektricitet, särskilt för WAB-vågenergikonverteringssystem. Det hydrauliska PTO systemet har betydande fördelar på grund av dess utmärkta egenskaper och är väl lämpat för såväl lågfrekventa som stora vågor. Det hydrauliska PTO systemet använder komprimerad vätska, vilket resulterar i högre effektivitet. Det har rapporterats att effektiviteten hos ett hydrauliskt PTO system i ett typiskt Wave Energy Conversion (WEC) system kan uppgå till så mycket som 90%. Dessutom kan det hydrauliska PTO systemet också användas effektivt för att styra WEC-anordningen för att maximera energiutvinningen.
 • Eco Wave Power ökar sin mediala närvaro och fick positiv publicitet av BBC, I24NEWS, Liberation France, Forbes och The Economist.

 

Händelser efter rapporteringsdatumet

 • Eco Wave Power har tagit de nästa stegen mot kommersialisering av sin vågenergiteknologi. Företaget har slutfört monteringen av den hydrauliska energiomvandlingsenheten för sitt projekt i Jaffa Port och har gått in i monteringsfasen av elektriska komponenter, som utförs av Siemens.
 • Inna Braverman (VD för EWP) hade ett möte med João Galamba, Portugals energisekreterare, och med representanter från EDP (Portugals nationella elbolag) angående Eco Wave Powers potentiella projekt i ovannämnda portugisiska hamnar.

 

Helår 2019

 • Intäkter (avser främst bidrag) om 1,7 MSEK (0).
 • Nettoresultat om -18 MSEK (-8).
 • Resultat per aktie om -0,9 (-75).

 

VD har order

Sedan starten har vi metodiskt byggt Eco Wave Power i syfte att bli ett globalt företag med potential att förändra energilandskapet.

Under de senaste kvartalen har vi vidtagit ytterligare åtgärder för att påskynda farten och storleken av vår expansion genom att samarbeta med starka partners som EDF Renewables och pålitliga underleverantörer, som Siemens.

I Gibraltars kraftverk nådde vi en viktig milstolpe då vi framgångsrikt genomförde och slutförde långsiktiga tester (genomförda sedan 2016) av våra vågenergimoduler, som möjliggjordes på grund av ett effektivt samarbete med Gibraltars miljöministerium och det lokala energiföretaget, GibElectric samt medfinansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden och Horizon2020. Bland de genomförda testerna har vi undersökt hållbarheten hos vår utrustning under stormar och testat vår stormskyddsmekanism. Dessutom har vi bevisat att vår teknik inte skadar miljön och att vågenergi säkert kan anslutas till det elektriska nätet.

De långsiktiga testerna och den fortsatta driften bekräftar att våra kraftverk är uthålliga och genererar en stabil produktion av förnyelsebar el.

Detta markerade starten för Eco Wave Power att förbereda för nästa kraftverk. Tillsammans med våra partners fokuserar vi nu på byggandet av kraftverket i Jaffa Port. Vårt ingenjörsteam och våra underleverantörer har slutfört planeringen och upphandlingen för omvandlingsenheten och slutförde nyligen monteringen av dess hydrauliska sektion. Snart, där det för några månader sedan fanns en småskalig FoU-anläggning utanför nätet, kommer det att finnas ett vågenergikraftverk som kommer att producera ren och förnyelsebar el och som kommer att vara anslutet till nätet. Detta kommer att vara Eco Wave Powers andra nätanslutna kraftstation och förstärka vår position som en pionjär inom vågenergisektorn.

Vi kommer också in i 2020 med en stor projektledning som är en integrerad del av vår pågående globala expansionsplan.

Det ökade intresset för Eco Wave Powers teknologi har inneburit ett behov av operativ fokus både i ledning och organisation. För att kunna möta en större efterfrågan och flertalet licensprocesser har vi nu utökat vårt team vilket kommer ge oss bästa möjliga förutsättningar för den snabba tillväxten vi har framför oss.

Expansionen möjliggörs av företagets goda likvida ställning och starka europeiska institutionella investerare, som Skandia Fonder och AP4, vilka båda deltog i företagets IPO i mitten av 2019.

Med en stärkt kassa och kapabla partners har vi nu bättre förutsättningar än någonsin att fortsätta bygga Eco Wave Power till ett ledande globalt företag inom förnybar energi.

Inna Braverman

VD

Ladda ner den fullständiga rapporten här.

Om EWPG Holding AB (SE0012569663)

EWPG Holding AB (publ) (“Eco Wave Power”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att omvandla havsvågor till grön el. Eco Wave Powers uppdrag är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWP har erhållit ett erkännande som "banbrytande teknik" från Israels Ministry of Energy och betecknades som en "effektiv lösning" av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska unionens Regional Development Fund och från Europeiska kommissionens ramprogram HORIZON2020. Företaget erkändes dessutom nyligen av United Nations och tilldelades "Climate Action Award", under COP25 i Madrid.

Eco Wave Power grundades 2011 och har verksamhet i Sverige, Gibraltar, Australien, Mexiko, Kina och Israel. De stora svenska aktieägarna i EWPG Holding AB är AP4 och Skandia Fonder. Eco Wave Power-aktien (EWP, EWPG) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer om Eco Wave Power på: www.ecowavepower.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).

Denna information är information som Företaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU Market Abuse Regulation. Informationen offentliggjordes av nedanstående kontaktpersoner den 28 februari 2020, klockan 08.00 CET.

För mer information

Yair Rudick, Business Development and Strategy
Yair@ecowavepower.com
+972 350 940 17

Andreas Kihlblom, CFO
andreas@ecowavepower.com
+46 (0)8 420 026 94

Prenumerera