Eco Wave Power tecknar avtal om att bygga en vågkraftanläggning om 2MW i Spanien

Report this content

Avtalet med Port Adriano förväntas stärka Eco Waves europeiska närvaro och främja Spaniens övergång till ren energi

In the photo: Port Adriano, Spain

Stockholm, Sverige – 11 april 2022 – Eco Wave Power Global AB (publ) (Nasdaq: WAVE, Nasdaq First North: ECOWVE) ("Eco Wave Power" eller "Bolaget"), en ledare inom produktion av ren el från havsvågor, tillkännagav idag att man har ingått ett officiellt avtal med Port Adriano, Spanien, för det potentiella bygget av ett vågkraftverk på upp till 2MW. Avtalet utökar Eco Wave Powers närvaro i Europa och kommer att hjälpa Spanien att uppnå sina aggressiva mål för förnybar kraft, och utnyttja potentialen i dess betydande kustlinje.

Enligt villkoren i avtalet kommer Port Adriano att tilldela Eco Wave Power en lämplig plats för en period om 20 år, medan Eco Wave Power kommer att ansvara för att säkra licenser, bygga och driftsätta kraftverket eller kraftverken och sälja den el som ska produceras i enlighet med en godkänd produktionskvot, som ska fastställas. Port Adriano har varit i kontakt med Ports de les Illes Balears (offentlig myndighet som ansvarar för hamnarna som förvaltas av den autonoma regionen) för att informera om projektet, och kommer att fortsätta att driva de rättsliga förfaranden som krävs för installationen av vågkraftverket, den första tillämpningen av denna teknik i Spanien.

Kraftverket planeras att byggas och tas i drift i två etapper:

  • Det första steget är byggandet av en anläggning på upp till 1MW.
  • Det andra steget omfattar konstruktion, drift och underhåll av anläggningens återstående kapacitet (2 MW).

Port Adriano kommer att ha förköpsrätt att investera helt eller delvis i båda faserna av projektet, och Eco Wave Power kommer att ha rätt att kombinera de två etapperna av projektet och utföra hela 2MW från början.

Inna Braverman, grundare och VD för Eco Wave Power kommenterade: "När det kommer till förnybar energi, planerar Spanien en betydande utbyggnad för att nå 74% av elproduktionen år 2030. Spanien har också 8 000 km kustlinje. Kombinationen av Spaniens ambitiösa mål för förnybar energi, tillsammans med dess betydande kustlinje, gör det till en optimal marknad för Eco Wave Power. Vi är mycket glada över samarbetet med Port Adriano och vill tacka dem för att de är verkliga vågenergipionjärer.”

Antonio Zaforteza, VD för OCIBAR, företaget som äger hamnen i Adriano, sa: "Vi tror att Eco Wave Power passar perfekt för Port Adrianos innovations- och hållbarhetsvisionen och kan skapa ett nytt sätt att generera förnybar energi. Detta kommer hjälpa vår hamn och vårt land att uppfylla de ambitiösa målen för att hantera klimatkrisen. Vi ser fram emot att välkomna detta innovativa projekt.”

Som medlem i EU är Spanien bundet av EU:s mål för energi och klimatförändringar.

För detta ändamål är det centrala strategidokument som vägleder Spaniens energi- och klimatpolitik under det kommande decenniet NECP (National Energy and Climate Plan) för perioden 2021-2030. Dokumentet beskriver flera politiska åtgärder inom olika sektorer som kommer att stödja landets klimatmål, såsom energieffektivitet, förnybar energi och transport. Dess mål för 2030 inkluderar:

  • En minskning av utsläpp av växthusgaser med 23% från 1990 års nivåer;
  • 42% andel förnybar energi i slutanvändningen av energi;
  • 39,5% förbättring av energieffektiviteten; samt
  • en andel om 74% av förnybar energi i elproduktion.

Detta innebär ökad installation av förnybar el och ökad användning av förnybara gaser inom kraftsektorn, trafikomställningar och elektrifiering inom transportsektorn, renoveringar och ökad användning av förnybar uppvärmning i bostadssektorn och den kommersiella sektorn, främja energieffektivitet och förnybart bränsle i industrisektorn samt energieffektiviseringar inom jordbrukssektorn. Den spanska regeringen räknar med att investeringar om 241 miljarder euro kommer att behövas för att genomföra de åtgärder som beskrivs i NECP, av vilka 80% beräknas komma från den privata sektorn.

Spaniens engagemang för förnybar energi framgår av det faktum att andelen förnybar energi (inklusive icke förnybart avfall) i den nationella elmixen växte från 24% 2009 till 38% 2019. Spanien planerar att fasa ut både kol- och kärnkraftsproduktion. Utfasningen av kol är på god väg och stod för enbart cirka 5% av elproduktionen 2019 och ännu mindre 2020. Kärnkraften, som stod för 22% av elproduktionen 2019, kommer att börja läggas ner 2027. Fyra av Spaniens sju kärnreaktorer är planerade att stänga i slutet av 2030, vilket motsvarar cirka 4 gigawatts kapacitet.

Eco Wave Power anser att det finns en betydande möjlighet att bidra till Spaniens övergång till förnybar energi, genom att göra vågenergi till en viktig del i Spaniens förnybara energimix.

Om Eco Wave Power Global AB (publ)

Eco Wave Power Global AB (publ) (”Eco Wave Power”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. EWPGs vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWPG har erhållit ett erkännande som “banbrytande teknik” av Israels energiministerium och betecknades som en “effektiv lösning” av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPGs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Bolaget har också erkänts av FN och mottagit “Climate Action Award”.

EWPG’s aktier (ECOWVE) handlas på Nasdaq First North Growth Market and EWPG’s ADSs (WAVE) handlas på Nasdaq Capital Market.

Vator Securities är Bolagets Certified Advisor (+46 8 580 065 99, ca@vatorsec.se).

Läs mer om Eco Wave Power på: www.ecowavepower.com.

Om OCIBAR / Port Adriano

Port Adriano är en småbåtshamn som tillhör Ocibar, ett spanskt företag specialiserat på konstruktion och förvaltning av småbåtshamnar. Ocibar driver ett nätverk av småbåtshamnar på fyra platser i Medelhavet: Port Tarraco (Tarragona), Port Adriano (Mallorca), Botafoc (Ibiza) och Marina Santa Eulalia (Ibiza).

Port Adriano ligger i sydväst om Palma de Mallorcabukten, nära de bästa seglingsområdena på Balearerna, och är en viktigt hamn i Medelhavet. Den har totalt 488 båtplatser mellan sex och 80 meter och ett modernt shoppingområde designat av den prestigefyllda Philippe Starck.

Läs mer om Port Adriano på: www.portadriano.com.

Information på eller tillgänglig via ovan nämnda webbplatser utgör inte en del av detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:
Inna Braverman, VD
inna@ecowavepower.com
+97235094017

För ytterligare förfrågningar från investerare/media, vänligen kontakta:

Investerarkontakt:
Matt Chesler, CFA
FNK IR
+1.646.809.2183

wave@fnkir.com

Mediakontakt:
Allison & Partners

EcoWavePower@allisonpr.com

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden i enlighet med "safe harbor"-bestämmelserna i Private Securities Litigation Reform Act från 1995 och andra federala värdepapperslagar. Ord som "förväntar sig", "förutser", "avser", "planerar", "tror", "söker", "uppskattar" och liknande uttryck eller varianter av sådana ord är avsedda att identifiera framtidsinriktade uttalanden. Till exempel använder Eco Wave Power framtidsinriktade uttalanden när man diskuterar villkoren för koncessionsavtal med Adrianos hamn, att Eco Wave Power överensstämmer väl med hållbarhetsvisionen för hamnen i Adriano, Spaniens mål för förnybar energi och att Bolaget anser att det finns en betydande möjlighet att bidra till Spaniens övergång till förnybar energi. Dessa framåtblickande uttalanden och deras implikationer är baserade på de nuvarande förväntningarna från ledningen för Eco Wave Power och är föremål för ett antal faktorer och osäkerheter som kan göra att faktiska resultat avviker väsentligt från de som beskrivs i de framåtblickande uttalandena. Om inte annat krävs enligt lag, åtar sig Eco Wave Power inte att offentligt offentliggöra några ändringar av dessa framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser eller omständigheter efter detta datum eller för att återspegla förekomsten av oförutsedda händelser. Mer detaljerad information om risker och osäkerheter som påverkar Eco Wave Power finns under rubriken "Riskfaktorer" i Eco Wave Powers registreringsutlåtande på formulär F-1 som lämnats in till SEC, som finns tillgängligt på SEC:s webbplats, www.sec.gov.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar