EWPG Holding AB (publ.) tillförs 121,8 MSEK i samband med IPO på Nasdaq First North Stockholm

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan stat eller jurisdiktion där en sådan åtgärd skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder utöver kraven enligt svensk lag. Se även viktig information nedan.

Pressmeddelande
2019-07-11

Anmälningsperioden avseende teckning av nya aktier i EWPG Holding AB (”Eco Wave Power” eller ”Bolaget”) inför planerad listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm avslutades den 10 juli 2019. Eco Wave Power tillförs 121,8 MSEK från investerare, vilket gör transaktionen till den näst största på Nasdaq First North hittills i år. Erbjudandet tecknades till cirka 81 procent.

Likviden kommer företrädesvis att användas till bygga Bolagets första kommersiella vågfarm, vilket kommer att vara ett stort steg mot kommersialiseringen av vågenergi och positionera den som en integrerad del av världens förnybara energimix. Utöver det, kommer likviden också att användas till att expandera Bolagets projektpipeline, att föra fler projekt till färdigbyggnadsfas och för att förstärka försäljning och marknadsföring. Likviden tillför tillräckligt rörelsekapital för att bedriva Eco Wave Powers verksamhet i enlighet med dess affärsplan längre än 12 månader.

– Det är med stort nöje vi hälsar cirka 5,900 nya aktieägare välkomna till Eco Wave Power, däribland AP4 och Skandia Fonder, som blir två av Bolagets större aktieägare, samt vår styrelseordförande Mats Andersson och styrelseledamot Elias Jacobson” säger Inna Braverman, VD för Eco Wave Power. "Vi är fast beslutna att göra vår del för att bekämpa klimatförändringen och börsnoteringen av Eco Wave Power kommer att stärka företagets position på marknaden och hjälpa oss att nå våra ambitiösa mål. Jag ser fram emot att ta Eco Wave Power till nästa nivå. "

Första dag för handel beräknas till den 18 juli 2019, förutsatt godkännande från Nasdaq First North Stockholm. Tecknare som tilldelats aktier kommer få besked om sin tilldelning i form av en skriftlig avräkningsnota som skickas ut inom de närmaste dagarna.

Efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Eco Wave Power att öka med 6 410 094 aktier från 28 839 250 aktier till 35 249 344 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 128 201,88 kr från 576 785,00 kr till 704 986,88 kr, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 18,2 procent.

Rådgivare
Naventus Corporate Finance AB är finansiell rådgivare i samband med erbjudandet. Avanza Bank AB och Nordnet Bank AB har agerat selling agents och Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser på First North.

Naventus Corporate Finance AB
Naventus Corporate Finance AB är en finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende finansiell rådgivning nyintroduktioner, kapitalanskaffningar (eget kapital samt skuld), ägarbyten, förvärv, fusioner och avyttringar (M&A) till noterade och privata företag och dess ägare. www.naventus.com 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
+46 (0)8 420 026 94, eller
+972 350 940 17
www.ecowavepower.com

Inna Braverman, VD
inna@ecowavepower.com

Andreas Kihlblom, CFO
andreas@ecowavepower.com

 

Viktig information
Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och tillhandahålls på Bolagets hemsida. Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller en del av detta, måste informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning till något erbjudande om köp av aktier, och det ska inte heller ske någon försäljning av de värdepapper som avses häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning, skulle kräva framtagande avytterligare prospekt eller andra erbjudandehandlingar eller inte skulle vara lagligt utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som avses häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper som avses häri erbjuds inte allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, helt eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen eller utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.

Prenumerera

Dokument & länkar