Kallelse till Årsstämma i Exalt AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Exalt AB (publ), org.nr 556634-1300 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 09.30. Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Hallonbergsplan 5 i Sundbyberg.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 17 maj 2019, dels senast kl 09.30 fredagen den 17 maj 2019 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till info@exalt.se eller per brev till Exalt AB (publ), Hallonbergsplan 5, 174 52 SUNDBYBERG. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt ska eventuella biträden anmälas. Vid denna kallelse finns det totalt 54 047 414 aktier och lika många röster i Bolaget.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtits förvaltaregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 17 maj 2019, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
  a. Fastställande av Bolagets och koncernens resultat-och balansräkning
  b. Disposition av Bolagets vinst eller förlust
  c. Ansvarsfrihet för Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av styrelse-och revisorsarvode
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 11. Val av styrelseledamöter och revisor
 12. Val av valberedning
 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 14. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor för serie 2015/2017 (TO1)
 15. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 16. Stämmans avslutande


FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9-12 Fastställande av styrelse-och revisorsarvode, Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt Val av styrelseledamöter och revisor 

Valberedningen föreslår att

- styrelsearvode utgår med oförändrat 375 000 kr att fördelas inom styrelsen och att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

- antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra personer utan suppleanter.

- Karin Sten, Åsa Holmström, Peter Nesz omväljs för nästa period, samt att Fredrik Armandt väljs som ny styrelseledamot. Karin Sten föreslås till ordförande.

- omval sker av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarig revisor Joakim Söderin för tiden fram till årsstämman 2020.

- Thomas Flinck, Johan Stenman och Karin Sten väljs till valberedning.

Punkt 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innebärande att löner och andra ersättningsvillkor skall vara marknadsmässiga på så sätt att Bolaget kan rekrytera och bibehålla kompetent personal. Ledande befattningshavare avser de personer som utgör Bolagets koncernledning. Utöver fast lön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning, vilket skall innehålla ett förutbestämt tak och vara baserad på Bolagets ekonomiska utfall i förhållande till i förväg uppställda resultatmål. Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning ska varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar företagets alla ersättningskostnader, vilket möjliggör för ledande befattningshavare att allokera delar av sin fasta och rörliga ersättning till andra förmåner, till exempel pensionsförmåner. Vid uppsägning från Bolagets sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag, vilket i sådana fall skall ha ett förutbestämt tak. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 14 Beslut om förlängning av teckningsperioden för teckningsoptioner serie 2015/2017 (TO1)

Garanterna i genomförd företrädesemission 2015 erhöll sin ersättning i form av 8 758 089 teckningsoptioner i serie 2015/2017 (TO1). Teckningsoptionerna medförde rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1 januari – 31 december 2017 för 2,28 kr per nytecknad aktie. Villkoren beslutades att ändras vid årsstämman 2017 så att dels teckningskursen sattes till 1,60 kr per aktie, dels att teckningsperioden förlängdes till den 31 december 2018. Övriga villkor blev oförändrade. Vid årsstämman 2018 beslutades att förlänga teckningsperioden till den 31 december 2019. Teckningsperioden föreslås nu förlängas till den 31 december 2020 med i övrigt oförändrade villkor (alltså samma teckningskurs 1,60 kr).

Vid fullt utnyttjande av optionerna skulle Bolaget tillföras 14,0 Mkr. Utspädningseffekten, utifrån antalet aktier vid kallelsens avgivande, motsvarar vid maximal inlösen 13,9%. Styrelsen anser inte att en förlängning av teckningstiden innebär att väsentlig nackdel uppstår vare sig för teckningsoptionsinnehavarna eller för de befintliga aktieägarna i Bolaget.

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de formella justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av samma majoritet som vid beslutet att anta teckningsoptionsvillkoren, innebärande att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 15 Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar Bolagets styrelse att, för tiden intill nästa stämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de justeringar av beslutet i denna punkt som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats www.exalt.se. Kopior av handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna har även rätt att vid stämman begära upplysningar som 7 kap 32 § aktiebolagslagen stadgar.

. . .

Stockholm i april 2019

Exalt AB (publ)

Styrelsen


För mer information, vänligen kontakta:

Karin Sten, styrelseordförande
karin.steen@somitrack.se
070-940 08 06

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar