Information om emission och tilldelning

Report this content

Exelity AB (publ)

Exelity AB:s (“Emittenten”) emitterar Vinstandelslån i enlighet med Allmänna villkor och Informationsbroschyr som kommunicerats till investerare.

Vinstandelslånen ges ut inom ett rambelopp om tre (3) miljarder svenska kronor. Härigenom kommuniceras information om emission och tilldelning för viss period – nedan kallad Tranchbenämning. Med Likviddatum avses datum för när likviden ska vara Emittenten till handa.

Genom den emission som stängt per den 1 april 2022, har lånet höjts med 115 329 SEK från nominellt 111 787 393 SEK till 111 902 722 nominellt SEK.

Instrumentspecifik information kommande emission

 1.

  Lånenummer

  2021:1 (ISIN: SE0016843817)

 2.

  Tranchebenämning

  2022-05-01

 3.

  Likviddatum

  2022-04-28

 4.

  Startdag för ränteberäkning

  2022-05-01

Särskilt om emissionen

 1.

  Emissionsdag 

  2022-05-02

 2.

  Information om tilldelning 

  2022-05-04

 3.

  Första och sista dag för teckning

  2022-04-02 – 2022-04-26

 

Exelity AB (publ) bekräftar härmed beslut om utställande av Vinstandelslån i ovanstående emission enligt gällande Informationsbroschyr och Allmänna villkor.

Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för publicering av Informationsbroschyr och Allmänna villkor som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Emittenten har offentliggjorts.

Stockholm den 13 april 2022

Exelity AB (publ)

Viktor Westman
Vd

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Westman, Vd, tfn +46-70-227 46 19, viktor@exelity.se
Fredrik Sjöstrand, CIO Finserve Nordic AB, tfn +46-70-575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se