BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007-02-22

Resultat i korthet kvartal fyra

- Intäkterna för fjärde kvartalet (okt-dec) uppgick till 5,6 (0,9) Mkr.

- Resultatet för fjärde kvartalet (okt-dec) uppgick till -20,3 (-8,0) Mkr.

Resultat i korthet året 2006

- Intäkterna uppgick till 14,2 (51,5) Mkr. Intäkterna är hänförbara till dotterbolaget C2SAT Development AB (t n Ingenjörs f:a Sigurd Nyberg AB) med 11,5 Mkr samt dotterbolaget C2SAT Communication AB 1,5 Mkr. Omsättning från föregående år avser numera avyttrad verksamhet i dotterbolaget C2SAT Development AB.

- Resultatet efter skatt uppgick till -32,3 (-11,4) Mkr. Det motsvarar ett resultat per aktie om SEK -0,21 (-0,08). I koncernens resultat ingår kostnader för engångsposter avseende nedskrivning av finansiella placeringar -6,9 Mkr samt avsättningar för framtida kostnader -4,3 Mkr.

Forskning och utveckling

Kostnaderna för koncernens forskning och utveckling uppgår till -18,8 Mkr. Aktivering av utvecklingskostnader uppgår till 0 Mkr (2,1).

Likvida medel

Likvida medel i koncernen uppgår till 6,8 Mkr (6,3).

Investeringar och avyttringar

Investeringar i Immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgår till 1,9 Mkr (7,2).

Eget kapital

Koncernens egna kapital uppgår till 56,5 Mkr (53,6). Soliditeten är 71 % (70). Under året genomfördes en kvittningsemission av konvertibler vilket vid konvertering ökade det egna kapitalet med 10,2 Mkr. Villkoren innebar att aktie tecknades till teckningskursen 1,50 SEK. Under året har teckningsoptioner till ett värde om 12 Mkr utnyttjats, optionsvillkoren innebar att aktier tecknades till teckningskursen SEK 1,50 per aktie. Vidare konverterades under året ett tidigare emitterat konverteringslån vilket tillförde 13,0 Mkr. Villkoren innebar att aktier tecknades till teckningskursen 1,60 SEK per aktie. Antalet aktier ökade under året med 22.947.332.

Personal

Antalet anställda i koncernen uppgår till 24 (6).

Skatt

Skattekostnad är beräknad efter bedömd skatt för moderbolag respektive dotterföretag. Samtliga förlustavdrag är hänförliga till koncernbolag i Sverige. Då det föreligger en viss osäkerhet angående exakt inom vilken tidsrymd underskottet kommer att kunna utnyttjas har C2SAT, i likhet med tidigare perioder, valt att inte ta upp en latent skattefordran avseende underskottsavdraget i balansräkningen. Detta ställningstagande kan dock komma att omprövas i framtiden.

Allmän information

Moderbolaget C2SAT holding AB (publ) bedriver genom sina dotterbolag C2SAT communications AB och C2SAT production AB utveckling, tillverkning och försäljning av stabiliserande antennsystem för bredbandskommunikation. Vidare tillhandahålls avancerade tjänster åt försvars- och fordonsindustrin inom dotterbolaget C2SAT development AB. Härtill är C2SAT holding AB (publ) huvudägare i intressebolaget Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB (AIMS) med ett ägande om ca 34% av bolagets samtliga utestående aktier. AIMS utvecklar system för tröghetsmätning. Moderbolagets adress är Kungsvägen 26, 191 45 Sollentuna.

Händelser under 2006

I kärninnehavet C2SAT communication AB har utvecklingen varit mycket god. Utvecklingen av den stabiliserade antennen har genomgått en intensiv testfas och prototypen har testats under skarpa förhållanden. Bedömningen är att bolaget nu skall gå in i en serieproduktion och produktionen av komponenter har inletts. Bedömningen är att bolagets försäljning tar fart under mitten av 2007. C2SAT development AB har utvecklats enligt plan och med hög beläggning. Även AIMS har utvecklats väl.

I december 2006 valdes en i huvudsak ny styrelse. Styrelsen består därefter av Nils Eriksson (Ordförande), Tomas Mikaelsson, Peter Lindh, Tommy Sundqvist samt Sven-Olof Nehrer. Den nya styrelsen har flaggat för ett strategibyte i koncernen.

Bolagets strategi innebär en fokusering på antennverksamheten, dvs. innehaven i C2SAT Communication AB och C2SAT Production AB, styrelsen utvärderar för närvarande verksamheten i C2SAT Development AB.

Intressebolaget AIMS

Vad avser AIMS så genomförde bolaget under 2006 en nyemission till kursen 4 000 kronor per aktie och C2SAT Holding AB (publ) avstod att teckna sin andel. Totalt antal aktier efter den senaste emissionen är 5 550. C2SAT Holding AB (publ) innehar 1.918 aktier vilket motsvarar 34,6% (46) av kapitalet och av rösterna.

WermTec Electronics

Under 2005 tecknades ett avtal att förvärva 1.050 aktier motsvarande 35% av kapital och röster i WermTec Electronics AB. Moderbolag är Wermtec Teknik AB. C2SAT utövar ej betydande inflytande i bolaget då transaktionen i alla delar ej är helt genomförd. Innehavet redovisas därmed som en finansiell tillgång och värderas till det bedömda återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet baseras på substansvärdet i bolagets eget kapital.

Förvärvet har påverkat kassaflödet negativt med 7,5 Mkr.

Händelser efter bokslutsdagen den 31 december 2006

En extra Bolagsstämma i bolaget har bemyndigat styrelsen att besluta om kontant företrädesemission upp till 55 mkr samt en riktad emission upp till 5 mkr. Innehavare av bolagets aktier av serie A har påkallat omstämpling av dessa aktier till att vara av serie B.

Övrigt

Antalet aktier i bolaget var vid periodens slut 157.759.832 varav 2.266.666 aktier var under registrering. Ingen utdelning kommer att föreslås avseende verksamhetsåret 2006. Rapportdatum för första kvartalet är 15 maj 2007, för andra kvartalet 15 augusti 2007 och för tredje kvartalet 15 november 2007. Årsredovisning för verksamhetsåret beräknas finnas tillgängligt hos Bolaget vecka 20. Bolagsstämma avses hållas 30 maj 2007 i Stockholm.

Transaktioner med närstående

Transaktioner har skett med närstående avseende köp av varor och tjänster samt hyra av lokaler.

Följande transaktioner har skett med närstående:

(För tabell se bifogad fil)

Tjänster köps av företag som kontrolleras av ledande befattningshavare på normala kommersiella villkor. De företag som kontrolleras av ledande befattningshavare är företag som ägs eller kontrolleras av tidigare styrelseordförande Thomas Lindwall, Tommy Sundqvist, en styrelseledamot i Moderföretaget Sven Olof Nehrer, en styrelseledamot i Moderföretaget samt Ulf Löwenhav, Verkställande direktör i Moderföretaget.

Moderbolagets rätt till momsavdrag

Det finns en förfrågan från Skatteverket daterad den 16 oktober 2006 där det inledningsvis konstateras att Skatteverket i förfrågan den 12 maj 2006 ifrågasätter att C2SAT bedriver någon momspliktig verksamhet då det är ett renodlat holdingbolag. Skatteverket har vidare begärt utförlig redogörelse för de fall då C2SAT ansett sig momsskyldig med hörande avdragsrätt. Skatteverket överväger att ej medge avdrag för ingående skatt med 280 630 kr för 2004, 448 411 kr för 2005 och 609 380 kr för 2006. C2SAT holding har i skrift daterad den 25 oktober 2006 bestritt att Bolaget ej skulle var momspliktigt, bland annat mot bakgrund av att kostnaderna har försökt hållas nere och att dotterbolagen ej fakturerats beroende på dessas ekonomiska position. Vidare redogörs för att C2SAT inom kort kommer att redovisa mervärdesskattpliktiga inkomster.

Tvist avseende optionsrätter

Hoorn & Co AB , som är ett svenskt investmentbolag, har under 2006 ägt optionsrätter avseende teckning av aktier i C2SAT. Hoorn & Co AB har gjort gällande att styrelsen för C2SAT muntligen ändrat villkoren för optionsrätterna. Bolaget bestrider detta.

Tvist avseende avgångsvederlag

En ledande befattningshavare, som sagt upp sig från C2SAT, gör gällande rätt till avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner och att denna rätt skulle tillkomma honom trots egen uppsägning. Bolaget bestrider detta.

Redovisningsprinciper

C2SAT holding AB (publ) upprättar sin koncernredovisning för 2006 enligt IFRS, International Financial Reporting Standards sådan den är antagen av EU.

Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med IAS 34, Interim Financial Reporting, vilket är i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation RR31, Delårsrapporter för koncerner samt årsredovisningslagen.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med principerna beskrivna i 2005 års årsredovisning.

Från och med denna rapport tillämpas även IAS 31 Joint venture

Joint ventures

Koncernens innehav i gemensamt kontrollerade enheter redovisas enligt klyvningsmetoden. Koncernen slår ihop sin andel av intäkter och kostnader, tillgångar och skulder samt kassaflöden i aktuellt joint venture med motsvarande poster i den egna koncernredovisningen. Koncernen redovisar den andel av vinster eller förluster från Koncernens försäljning av tillgångar till ett joint venture som motsvarar de andra samägarnas ägarandel. Koncernen redovisar inte sin andel av vinster eller förluster i ett joint venture som är en följd av Koncernens köp av tillgångar från detta joint venture förrän tillgångarna säljs vidare till en oberoende part. Emellertid redovisas en förlust på transaktionen genast, om förlusten innebär att en tillgång redovisats till för högt värde.

Koncernen har ett innehav på 49 % i ett joint venture, CETC23-C2SAT, som avser sätta samman stabiliserade antenner. Verksamheten är i ett uppstartskede och tillgångar, skulder och försäljning är obetydliga i sammanhanget.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Ledningen prövar årligen om det föreligger något nedskrivningsbehov avseende koncernens Goodwill. Goodwill fördelas på Koncernens kassagenererande enheter (KGE) identifierade per verksamhetsbolag. C2SAT Communications 20,8 Mkr (20,8) samt C2SAT Development 2,5 Mkr (2,5)

Återvinningsbart belopp för en KGE (kassagenererande enhet) fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöden före skatt baserade på finansiella prognoser som godkänts av företagsledningen och som täcker en femårsperiod. Kassaflöden bortom femårsperioden extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxttakt. Tillväxttakten överstiger inte den långfristiga tillväxttakten för marknaden där berörd KGE verkar. Väsentliga antaganden som använts för beräkningar av nyttjandevärden är Bruttomarginal, Tillväxttakt och diskonteringsränta (vägd kapitalkostnad). Vid årets bedömning har 11,55% kapitalkostnad och marknadstillväxttakt 0% använts.

Dessa antaganden har använts för att analysera varje KGE inom respektive rörelsegren.

Ledningen har fastställt den budgeterade bruttomarginalen baserat på sina förväntningar på marknadsutvecklingen och tillverkningskostnad. Den vägda genomsnittliga tillväxttakt som används överensstämmer med den inflationstakt som ledningen bedömer kommer påverka bolagets verksamhet. De diskonteringsräntor som används anges före skatt och återspeglar specifika risker som gäller för KGE. Inget nedskrivningsbehov har identifierats.

Bilagor: Balans-, resultaträkning samt kassaflödesanalys för koncernen.

Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor

För ytterligare information kontakta vd Ulf Löwenhav 0701-898909.

Granskningsrapport

Jag har utfört en översiktlig granskning av rapporten för C2SAT Holding AB (publ), org nr 556536-0954 för perioden 2006-01-01 – 2006-12-31. Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min översiktliga granskning.

Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.

Stockholm den 22 februari 2007

Magnus Brändström

Auktoriserad revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

(För fullständig rapport se bifogad fil)

Dokument & länkar