DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002

Report this content

Resultat och viktiga händelser i korthet kvartal 1-3

- Intäkterna för perioden (januari-september) uppgick till 5,0 Mkr (910 Tkr)

- Resultatet för perioden (januari-september) uppgick till -5,2 Tkr (-1,9 Mkr)

- Nettoresultat per aktie (januari-september) -0,14 kr (–0,12 kr). Antalet aktier är 38.375.950 (16.025.950)

- InfoService och Metodicum integrerades lokalmässigt och marknadsmässigt.

- Under perioden konverterades bolagets ena konverteringslån på 4 Mkr mot 4 miljoner stamaktier av serie B. Dotterbolaget Delsholmen Förvaltning AB avyttrades för 150 Tkr efter det att bolagets tillgångar först avyttrats till en fordringsägare. Försäljningen innebär en reducering av koncernens skuldsättning med 5,1 Mkr.

Kommentar av vd Lars Törnqvist: ”Koncernens rörelsedrivande bolag befinner sig i en utvecklingsfas i en lovande marknad, hälsa och arbetsmiljö. Under kvartalet har produkterna getts ett mer kvalitativt tjänsteinnehåll. Marknadsföringen har samordnats och strukturerats både mellan bolagen, mot marknaden och aktieägarna. Försäljningen har förstärkts och inriktats mot en mer långsiktig lönsamhet".

Nästa rapport: Bokslutskommuniké 14 februari 2003

Bilagor: Balans-, resultaträkning samt kassaflödesanalys för koncernen.

Bolagets revisor har ej gjort en översiktlig granskning.

För ytterligare information: vd Lars Törnqvist 0586-421 00.

För fullständig rapport, se bifogad fil

Dokument & länkar