EXEOTECH OCH ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT JÖNKÖPING AB HAR UPPNÅTT EN FÖRLIKNING

Report this content

STOCKHOLM, SVERIGE, 22 juni 2015 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTech Invest AB (publ) och Advokatfirman Glimstedt Jönköping AB har uppnått en förlikning och Advokatfirman Glimstedt Jönköping AB har därför återkallat konkursansökan mot Bolaget. ExeoTech räknar nu med att kunna slutföra förhandlingarna om förvärv av ett antal verksamheter inom livsmedelssektorn, verksamheter som uppfyller kriterierna stabila kassaflöden, begränsat investeringsbehov och tillväxtmöjligheter främst genom konsolidering. Avsikten är att förvärv skall ske genom riktade nyemissioner. Ytterligare information förväntas kunna presenteras under denna vecka.

Mangold Fondkommission AB har därtill upphört att agera likviditetsgarant i ExeoTech. Ingen ny likviditetsgarant ersätter åtagandet.

 

Allmän information

ExeoTech Invest ABs (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag.  ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik. Konkurrenskraftig avkastning uppnås genom att ExeoTech såsom aktiv ägare tillför kunskap och resurser som möjliggör en snabbare och säkrare värdeskapande utveckling. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

 

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se

Henrik von Essen, VD/CEO, henrik.vonessen@exeotech.se

ExeoTech Invest AB

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige

www.exeotech.se

Tel: 08-705 95 00