Månadsbrev för september

Investeringar och förvärv på agendan

Kalmar, Sverige, 16 september 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Omsättningen i augusti, för konsoliderade bolag, d v s inte La Petite Epicerie Saigon (”LPES”) (40 %) och Facile & Co (”Facile”) (26 %), uppgick till cirka 0,6 MSEK jämfört med cirka 0,5 MSEK i juli. Augusti präglades fortsatt av sommarstiltje även om Österhagensglass gynnats av sommarvärmen.

I augusti ingicks ett LOI om förvärv av restaurang EKO AB (”REKO”) i Växjö, vilket genomförts i september. REKO har redan omstöps till ett nytt koncept, Österhagen Restaurang & Butik, som framgångsrikt lanserats nu i veckan. Vår avsikt är att detta skall vara en bas från vilken vi snabbt kan etablera och utveckla ett lönsamt och duplicerbart ekologiskt restaurangkoncept, parallellt med vårt koncept Måltid, och där vissa kostnadssynergier kan uppnås avseende inköp. Vår målsättning är att inom 18-24 månader ha etablera ett 10-tal enheter runt om i Sverige baserat på detta koncept.

I början av september har vi tillsammans med La Petite Epecerie Saigon (”LPES”) gemensamt (50% ägande) beslutat bilda ett fristående distributionsbolag för livsmedelsprodukter i Vietnam och Kambodja. Bildandet av ett fristående bolag påskyndar tillväxten och möjliggör för verksamheten att snabbare addera nya produkter från externa leverantörer. Vår kapitalinsats bedöms uppgå till cirka 2 MSEK. Vi har även beslutat tillföra LPSE Trading ytterligare rörelsekapital, då vi gjort bedömningen att LPES Trading behöver väsentligt större rörelsekapital för att fullt ut kunna utnyttja den potential som nu finns i bolagets produkter. Vi avser därför tillföra verksamheten cirka 1,5 MSEK i ytterligare rörelsekapital.

Vi har i början av september även nått en överenskommelse om att förvärva en svensk livsmedelsdistributionsverksamhet, fokuserad på produkter från medelhavsområdet, senast den 1 oktober, en verksamhet som i år förväntas omsätta minst 8 MSEK och nå ett svagt positivt resultat. Produktmässigt och geografiskt komplettera denna verksamhet MBN Trading AB och förväntas även ge synergier med verksamheten inom LPE Saigon AB.

För att kunna genomföra dessa investeringar har vi genomfört en riktad emission om totalt 58,9 miljoner aktier till en extern investerare, en emission som tillför cirka 5 MSEK. Antalet aktier uppgår efter emissionen till 523 864 416. Emissionen genomfördes för att möjliggöra investeringar och förvärv utan att dessa belastar befintlig likviditet.

Då bolaget återgått till kvartalsrapportering kommer framöver månadsbrev endast publiceras de månader vi inte publicera kvartalsrapport. Månadsbrevet kommer heller inte omfatta bolagets finansiella ställning då denna information framgår av senaste kvartalsrapport och det behov som tidigare fanns av att regelbundet uppdatera status kring bolagets finansiella ställning inte längre anses föreligga.

Bolaget har även under augusti, tillsammans med extern juridisk expertis, analyserat förutsättningarna för en skadeståndsprocess mot ASTG avseende de borgensåtaganden om totalt cirka 8 MSEK, varav bolagets del uppgått till cirka 2,5 MSEK, som bolaget tillsammans med övriga borgenärer, exklusive ASTG, tvingats infria, en konsekvens av konkurserna i ASTGs dotterbolag. Baserat på denna analys avvaktar bolaget nu rekommendation om hur bäst driva denna process.

 

Kort om våra verksamheter i augusti

 

ExeoTech Food Ventures

För La Petite Epicerie de Saigon Ltd (”LPES”) (40 %) (www.lpesaigon.com), ökade omsättningen i augusti med 61 % och i juli med 40 %. Tillväxten hålls just nu tillbaka av förseningar i lokal tillståndsgivning för de nya produkterna torkad frukt och juice avsedd endast för food service sektorn. Både juice och torkad frukt har lanserats under augusti men i Vietnam i begränsad regional omfattning. Mottagande av framförallt  torkad frukt är över all förväntan. Under perioden har LPES, tillsammans med LPES Trading, framgångsrikt deltagit i NOPA mässan i Hong Kong, en mässa för ekologiska livsmedel.

Facile & Co AB (”Facile”) (26 %) (www.facile.se) redovisar för årets åtta första månader en försäljningsökning på cirka 105 %. Tillväxten är uteslutande ett resultat av att Noble Selected ljus rom lanserades i samtliga Systembolagsbutiker i juni. I augusti såldes närmare 3 250 flaskor, totalt cirka 12 800 sedan juni, vilket placerar Noble Selected ljus rom som den fjärde mest sålda ljusa rom på Systembolaget under perioden.

The LPES Trading Company Pte Ltd (”LPES Trading”) (60 %) (www.lpes-trading.com), omsatte 93 KSEK i augusti, 41KSEK i juli. Inom kort kommer bolagets portfölj även inkludera de grekiska leverantörer MBN Trading idag representerar i Sverige samt Faciles produkter. Bolaget har under perioden certifierats såsom leverantör av ekologiska produkter av Eco Cert och framgångsrikt deltagit i NOPA Hong Kong 2016, en mässa för ekologiska livsmedel, tillsammans med LPES.

För LPE Saigon AB (60 %) (www.lpes.se) har det inte bara varit sommarstiltje som hållit tillbaka försäljningen utan även att bolaget fått avvakta med försäljning av te och frystorkad frukt till dess att LPES Trading erhållit certifiering som leverantör av ekologiska livsmedel. Därtill har bolaget avvaktat leverans av sylt och torkad frukt. Därför blev omsättningen i augusti bara 7 KSEK och i juli endast 1 KSEK. Allt är sedan slutet av augusti på plats och orderingången under första veckan av september överstiger redan bolagets ackumulerade försäljning fram t o m augusti.

MBN Trading AB (100 %) (www.mbntrading.se) uppnådde i augusti en försäljning om 86 KSEK, i juli 37 MSEK. Butiksdemonstrationer genomförts löpande med gott resultat för att därigenom snabbast möjligt bredda kundbasen. Sortimentet ses nu över för att öka andelen ekologiskt certifierade produkter.

Österhagenprodukter AB (100 %) (www.osterhagenglass.se) nådde i augusti en försäljning om cirka 78 KSEK, i juli cirka 148 KSEK. Under sommarmånaderna var fokus på det nyöppnade glasskaféet i Hjo och leveranser till butiker i närområdet. Förnyade leveranser till Stockholm och Göteborg har först åter skett i augusti. Bolagets leveranskapacitet har förbättrats genom inköp av ett nytt distributionsfordon. Nya etiketter samt en nedbrytbar glass förpackning har tagits fram och lanseras under hösten tillsammans med en ny grafisk profil. Leveranser till butiker i Jönköping har påbörjats.

ExeoTech Ventures

För Sameffekt AB (100 %) (www.sameffekt.se) är sommarmånaderna säsongsmässigt en stillsam period, vilket även omfattar augusti. Försäljningstillväxten i augusti var cirka 18 % jämfört med föregående år säger därför inte så mycket. Det faktum att försäljningstillväxten varit 83 % för årets åtta första månader kombinerat med god lönsamhet visar med tydlighet på den framgångsrika utveckling bolaget uppvisat och det finns fortsatt inga tecken på en avmattning i varken orderingång eller tillströmning av nya kunder.

Oak Event

Verksamheten i Kalmar (www.maltidkalmar.se) omsatte cirka 59 KSEK i augusti. I juli var verksamheten stängd och öppnade åter först den 15 augusti. Antalet avtalsmässigt ätande skolelever ökar med 15 % från och med augusti samtidigt som en dedikerad satsning görs på att öka antalet drop-in kunder, vilket kommer att påverka omsättning och resultatet positivt. I augusti har ett LOI ingått om att förvärva restaurang EKO AB i Växjö som nu stöpts om till ett nytt koncept, Österhagen Restaurang & Butik (www.osterhangen.nu), och lanseras nu i veckan. Avsikten är att öppna ytterligare en lunchbutik i Växjö inom de närmaste månaderna. Verksamheten i Gävleborgs län, där avtal ingåtts avseende catering baserat på konceptet Måltid till en operatör av asylboende, är fortsatt försenat.

 

Med önskan om en god fortsättning

Jesper Birgemo

VD ExeoTech Invest AB (publ)

jesper.birgemo@exeotech.se

Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)