Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 Kraftig förbättring av omsättning och rörelseresultat Omsättning 837,6 mkr, + 48 % Rörelseresultat 82,3 mkr + 57 % Resultat efter finansiella poster 76,1 mkr, -15 % Omsättning och resultat är i linje med senast lämnad prognos. Koncernens inredningsföretag, Lammhults, Abstracta och Eurobib har utvecklats väl under året och överträffar såväl omsättnings- som resultatmässigt tidigare lagda prognoser. Skaga har minskat sitt resultat efter det extremt framgångsrika 1999. Callenberg Group har haft en god omsättnings- och resultatutveckling i sin rörelse, men bokslutet har påverkats negativt med 4,2 mkr avseende reserv för kundfordringar i det amerikanska dotterbolaget. Resultat efter skatt per aktie uppgick till 6,14 kronor (8,09) och synligt eget kapital per aktie till 29,35 kronor (24,31). Styrelsen föreslår en utdelning på 1,50 kronor per aktie (1,00 + 0,50 i bonus). Ordinarie bolagsstämma hålles den 26 april i Växjö. Växjö den 22 februari 2001 Expanda AB Jan Ove Forsell Frågor besvaras av Expandas VD Jan Ove Forsell, tel 0470-727970, 070- 5820828 Expandas affärsidé är att utveckla och långsiktigt äga en grupp av företag med huvudsaklig inriktning på produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential. Dotterbolagen Abstracta, Diafax, Eurobib, Gärsnäs, Lammhults och Skaga är dotterbolag med klar designprofil. Expandaaktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Expanda AB (publ), org nr 556541-2094 Bokslutskommuniké 2000 · Omsättningen ökade med 48 procent till 837,6 mkr. · Rörelseresultatet ökade med 57 procent till 82,3 mkr, exklusive jämförelsestörande poster är ökningen 24 procent. · Resultatet efter finansiella poster minskade med 15 procent till 76,1 mkr, exklusive jämförelsestörande poster och realisationsvinster ökade resultatet också med 24 procent. · Såväl omsättning som resultat är i linje med den prognos som lämnades efter första halvåret. · Resultatet efter verklig skatt och minoritetsandel per aktie blev 6,14 kronor (8,09). · Eget kapital i koncernen uppgår till 247,7 mkr, vilket motsvarar 29,35 kronor per aktie (24,31). Soliditeten uppgår till 40 procent (40). · Styrelsen föreslår en utdelning på 1,50 kronor per aktie, jämfört med ordinarie utdelning föregående år på 1,00 kronor. 1999 lämnades dessutom en extra bonus på 0,50 kronor per aktie. · Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick till 837,6 mkr, (565,9) en ökning med 48 procent. Rörelseresultatet uppgick till 82,3 mkr inklusive jämförelsestörande poster på 17,5 mkr (52,3) en förbättring med 57 procent. Resultatet efter finansnetto blev 76,1 mkr (89,6). I resultatet för 1999 ingår reavinst vid försäljning av aktierna i dotterbolag med 42,4 mkr. Nettovinsten efter verklig skatt och minoritetsposter blev 51,8 mkr Aktiedata och nyckeltal Resultatet per aktie efter verklig skatt och minoritetsposter uppgick till 6,14 kr (8,09) och synligt eget kapital per aktie till 29,35 kr (24,31). Soliditeten uppgick till 40 procent (40). Förvärv av bolag Tre helägda designbolag har förvärvats under året, Gärsnäs AB, Eurobib AB och Diafax AB. En minoritetspost har förvärvats i Design House Stockholm AB Dotterbolagens utveckling Koncernens inredningsföretag har utvecklats mycket väl under året och har såväl omsättningsmässigt som resultatmässigt överträffat föregående år och tidigare lämnade prognoser. Övriga bolag har haft en god volymutveckling men av olika anledningar minskat sina resultat jämfört med 1999. DESIGNFÖRETAGEN Lammhults Lammhultskoncernen (Lammhults och Gärsnäs) utvecklar, tillverkar och marknadsför funktionella möbler för offentliga miljöer. Produkterna har högt designvärde. Lammhults har utvecklats starkt under året med en omsättning på 165,5 mkr, vilket är 13 procent mer än föregående år. Rörelseresultatet visar också en stark utveckling och uppgår till 23,3 mkr. Den svenska marknaden visar mycket god tillväxt medan exportförsäljningen låg kvar på oförändrad nivå. Exportandelen 2000 uppgick till 58 procent. Den nya produktfamiljen Atlas (bord, stol och karmstol), formgiven av Johannes Foersom och Peter Hjort- Lorenzon, har mottagits utomordentligt väl och nådde en volym på 13 mkr. I januari 2000 förvärvade Lammhults 100 procent av aktierna i branschkollegan Gärsnäs . Företagen kompletterar varandra profil-, material- och produktionsmässigt. Gärsnäs omsatte under året 43,4 mkr, marginellt över föregående års nivå. Rörelseförlusten blev 3,2 mkr, inklusive väsentliga omstruktureringskostnader. Ett omfattande förändringsarbete har genomförts under året. Flera nya produktfamiljer har tagits fram i samarbete med framstående formgivare. Gärsnäs nya produktprogram väckte stor uppmärksamhet vid möbelmässan i Stockholm i början av februari detta år. Den sammanlagda omsättningen för Lammhultskoncernen blev 208,5 mkr med en rörelsemarginal på 11 procent. Abstracta Abstractakoncernen (Abstracta och Diafax) utvecklar, tillverkar och marknadsför kontorsinredningsprodukter med högt designvärde. Omsättningen i Abstracta blev 110,0 mkr, något mer än i fjol. Rörelseresultatet har utvecklats starkt och uppgår till 15,3 mkr, vilket är betydligt över föregående års nivå. Abstracta har förvärvat KF:s centrala lagerfastighet i Lammhult, vilken byggs om och anpassas till Abstractas behov. Fastigheten är på 15.000 kvm. I mitten av 2001 skall all Abstractas verksamhet i Lammhult vara samlad under ett tak. Den totala investeringen fördelad på två år beräknas bli drygt 40 mkr. Den 1 juli förvärvade Abstracta 100 procent av aktierna i Diafax AB. Bolaget har sedan mer än 25 år utvecklat och sålt AV - och konferensinredningsprodukter. Abstracta och Diafax har sedan länge haft ett samarbete på produktionssidan. Bolagen kompletterar varandra väl och betydande synergier har redan under hösten kunnat uppnås. Diafax administration, som i dag finns i Hallsberg, kommer att förläggas till den nya fastigheten i Lammhult. Diafax bidrog under andra halvåret med en omsättning på 20,7 mkr och ett rörelseresultat på 1,1 mkr. Den sammanlagda omsättningen för Abstractakoncernen blev 130,9 mkr med en rörelsemarginal på 13 procent. Eurobib Eurobib planerar, inreder och utrustar miljöer för information och utbildning. Verksamheten bedrivs i två produktområden, dels projektförsäljning av inredningsprodukter via återförsäljare, dels direktförsäljning av inredningsprodukter och materiel via katalog och e- commerce. Bolaget, som tidigare ägdes av Bibliotekstjänst AB i Lund under namnet BTJ Produkter AB, ingår sedan den 1 juni i Expandakoncernen. Eurobib bidrog under 7 månader med en omsättning på 76,2 mkr och ett rörelseresultat på 6,6 mkr. Eurobib tjänar normalt in större delen av sitt resultat under andra halvåret. Eurobib har från årsskiftet 2001 från Bibliotekstjänst övertagit även de säljorganisationer i Danmark och Norge som marknadsfört Eurobibs produkter på respektive marknad. Skaga Skaga formger, producerar och marknadsför glasögonbågar under egna varumärken. Omsättningen under året uppgick till 92,4 mkr, en minskning med 6 procent, medan rörelseresultatet gick ner till 12,8 mkr från fjolårets extremt goda 21,3 mkr. Skagas kollektioner omfattar glasögonbågar i såväl acetat som metall och under hösten har en viss svängning av efterfrågan skett till metallens fördel. Genom att Skaga är marknadsledande främst på acetat påverkas Skagas marknadsandel av omsvängningen. Detta har varit speciellt tydligt i våra grannländer, främst i Norge. Vid årsskiftet 2001 tillträdde Jonas Netterström som VD i Skaga. Hans företrädare Gert-Rune Georgson går i pension i början av detta år. Atran I Atran, tidigare Ätranverken i Falkenberg, har under 2000 pågått ett intensivt förändringsarbete för att förvandla bolaget från ett traditionellt verkstadsföretag till ett varumärkesföretag med egna produkter. I bolaget skapas två helt nya produktområden för designade produkter, lastbärare för tvåhjulingar respektive produkter för butikslogistik. Förändringen har varit kostsam, men vi bedömer att de valda produktområdena har mycket god tillväxtpotential. Atran inkl säljbolaget L- Form Logistics har under 2000 omsatt 45,0 mkr med ett negativt rörelseresultat på 6,4 mkr. Vi räknar med att Atran under 2001 når break- even. ÖVRIGA BOLAG R-man R-man är en ledande leverantör av rörkomponenter och rörkonstruktioner till svensk verkstadsindustri. Bolaget har omsatt 63,6 mkr med ett rörelseresultat på 4,8 mkr. Under andra halvåret har lönsamheten försämrats framför allt till följd av material- och andra prishöjningar som ej kunnat kompenserats i egna prisökningar gentemot kunderna. R-man har haft ett högt kapacitetsutnyttjande under året, vilket lett till extrakostnader. Mycket kvalificerade order har i slutet av året erhållits från fordonsindustrin. Callenberg Group Callenbergs är ett konstruktions-, konsult- och serviceföretag inom marin el och elektronik, framför allt gentemot den expanderande marknaden för kryssningsfartyg. Utländska etableringar finns i Miami och i Singapore. Koncernens omsättning uppgick till 232,4 mkr, 5 procent mer än i fjol. Mer än hälften av omsättningen genereras i USA-verksamheten. Rörelseresultatet blev 18,6 mkr jämfört med 22,2 mkr i fjol. Resultatförsämringen beror på att USA-bolaget i bokslutet tvingats lägga en större reserv för kundfordringar på 4,2 mkr beroende på att en av bolagets större kunder har ställt in betalningarna. Investeringar Koncernens investeringar i produktions- och IT-utrustning uppgick till 22,7 mkr och investeringarna i byggnader till 27,2 mkr. Abstractas nya fastighet i Lammhult utgör i särklass största enskilda investering. Likviditet och finansiering Likvida medel, inklusive outnyttjade checkkrediter och kreditlöften, var vid årsskiftet 65,3 mkr (109,5 mkr). Moderbolaget Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa koncerngemensamma funktioner och förvärvsfinansiering. Omsättningen uppgick till 6,4 mkr med ett resultat efter finansiella poster på 89,5 mkr, till största delen hänförligt till resultat från andelar i koncernföretag. Investeringarna uppgick till 0 mkr (0,4). Likvida medel, inklusive outnyttjade checkkrediter och kreditlöften var 45,2 mkr (97,1). Inför 2001 Vi tror på en fortsatt bra marknad under 2001 för våra inredningsföretag. Den bredd som bolagen har såväl produkt- som marknadsmässigt utgör en trygghet. Vi räknar med att Gärsnäs skall nå break-even. Utvecklingen i Skaga är något svårare att förutse. Vi bedömer att modeinriktningen vad gäller materialval följer höstens trend. Om så blir fallet kommer såväl omsättning som resultat 2001 att understiga utfallet 2000. I Atran räknar vi med att omstruktureringsarbetet avslutas under året och att resultatet når break-even. Callenberg Group förväntas få ett starkt år eftersom orderläget är mycket bra för närvarande både i den svenska och den amerikanska verksamheten. För jämförbara enheter bör koncernen även 2001 kunna visa tillväxt i omsättning och resultat (exklusive jämförelsestörande poster). Årsredovisning och bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma planeras äga rum den 26 april i Växjö. Årsredovisningen beräknas distribueras under vecka 13. Utdelningen föreslås bli 1,50 kr per aktie. Föregående år uppgick ordinarie utdelning till 1,00 kr jämte en bonus på 0,50 kr till följd av under 1999 redovisad engångsvinst Jan Ove Forsell Verkställande direktör [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01260/bit0002.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01260/bit0002.pdf Hela Bokslutskomminukén

Dokument & länkar