Delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 september 2000

Delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 september 2000 distribueras som en del av detta pressmeddelande. Några väsentliga punkter * Koncernens omsättning har stigit med 51 procent till 586,3 mkr * Rörelseresultatet, inkl jämförelsestörande poster på 16,9 mkr, har stigit med 86 procent till 65,9 mkr, medan resultatet efter finansiella poster gått ner med 17 procent till 61,4 mkr. En större reavinst på 42,4 mkr från försäljning av dotterbolagsaktier redovisades i fjol. * Koncernens inredningsföretag, Abstracta och Lammhults, redovisar högre omsättning och rörelseresultat än under förra året, medan Skaga redovisar lägre siffror än fjolårets rekordresultat. * Förvandlingen av Ätran Form till ett design- och varumärkesföretag fortsätter. Ett flertal nya produkter har tagits fram. Förändringsprocessen är kostsam och har belastat årets rörelseresultat med 5,1 mkr. * Koncernens resultatprognos för helår kvarstår oförändrad, innebärande ett resultat efter finansnetto på 75-80 mkr. Detta motsvarar en vinst per aktie på cirka 6,50 kr. Växjö den 27 oktober 2000 Expanda AB Jan Ove Forsell Frågor besvaras av Expandas VD Jan Ove Forsell, tel 0470-727970, 070- 5820828 Expandas affärsidé är att utveckla och långsiktigt äga en grupp av företag med huvudsaklig inriktning på produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential. Dotterbolagen Abstracta, Eurobib, Gärsnäs, Lammhults och Skaga är sådana bolag med klar designprofil. Expandaaktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Ambitionen är att Expanda Design Group under 2001 skall bestå av designföretag med en samlad årsomsättning på minst 1 mdr kr. Expanda AB (publ), org nr 556541-2094 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 * Omsättning 586,3 mkr (387,1 mkr) * Rörelseresultat 65,9 mkr (35,5 mkr) * Resultatet efter finansiella poster 61,4 mkr (74,4 mkr) * Resultatet efter schablonskatt och minoritetsandel per aktie 4,82 kr (6,88 kr) * Eget kapital 237,2 mkr (194,0 mkr) * Eget kapital per aktie 28,11 kr (23,32 kr) * Soliditet är 36 % (36 %) Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick till 586,3 mkr (387,1 mkr) och rörelseresultatet till 65,9 mkr (35,5 mkr). I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande poster på 16,9 mkr, huvudsakligen SPP-medel. Resultatet efter finansiella poster blev 61,4 mkr (74,4 mkr). I jämförelsesiffran för 1999 ingår reavinst vid avyttring av dotterbolag med 42,4 mkr. Första kvartalet omsatte koncernen 191,4 mkr med ett rörelseresultat före jämförelsestörande poster på 19,3 mkr, andra kvartalet blev omsättningen 201,0 mkr med ett motsvarande rörelseresultat på 13,5 mkr, tredje kvartalet omsatte vi 193,9 mkr med ett rörelseresultat på 16,2 mkr. Inredningsföretagen har normalt sina bästa månader under andra halvåret, medan Skaga når sin högsta omsättning och sitt bästa resultat under första och i viss mån under tredje kvartalen, då nya kollektioner presenteras. Aktiedata och nyckeltal Resultatet per aktie efter schablonskatt och minoritetsposter uppgick till 4,82 kr (6,88 kr) och synligt eget kapital per aktie till 28,11 kr (23,32 kr). Soliditeten uppgick till 36 procent (36 procent). Företagsförvärv under året Under första halvåret förvärvades tre företag, Gärsnäs AB, BTJ Produkter AB och Diafax AB, i linje med koncernens förvärvsstrategi. Bolagen presenterades i förra kvartalsrapporten. Avtal har träffats med ägaren till Design House Stockholm AB, Anders Färdig, innebärande att Expanda AB per 1 november går in som delägare i bolaget genom att dels förvärva aktier från Anders Färdig, dels teckna ett konvertibelt förlagslån i bolaget. Efter full konvertering kommer Expanda att äga 34,6 procent av aktierna i Design House Stockholm. Kapitalinsatsen är beroende av det ekonomiska utfallet år 2000, men kan beräknas bli 9 mkr. Expanda har option att efter två år förvärva aktiemajoriteten och efter ytterligare två år i ett sista steg förvärva samtliga aktier. Anders Färdig kommer att kvarstå som bolagets verkställande direktör. På tio år har Design House Stockholm etablerat sig som en av de viktigaste kanalerna för skandinaviska formgivare att få ut sina ideer på en internationell marknad. Man har skapat ett starkt koncept av produkter för hemmet under varumärket Design House Stockholm. Bolagets kanske mest kända produkt är den s.k. "blocklampan". Design House Stockholm äger, via kontrakt med formgivarna, försäljningsrätt över hela världen på samtliga produkter. Bolaget kontrollerar hela kedjan från produktion till distribution. Bolaget äger några egna butiker i Sverige (Stockholm, Göteborg och Lund) och har därutöver byggt upp ett nät av "shop in shops" och franchisebutiker. Senast öppnad "shop in shop" finns hos Stockman i Helsingfors. Arbete pågår att knyta upp kommersiellt starka designbutiker runt om i världen för konceptet. Design House Stockholm AB inkl dotterbolaget i USA beräknas i år omsätta 40 mkr med ett resultat i storleksordningen 1,5 mkr. Cirka en tredjedel av omsättningen finns i USA, bl a genom ett samarbete med Museum of Modern Art. Design House Stockholm står inför en kraftfull internationell expansion med målet att om några år nå en omsättning på 100 mkr. Design House Stockholm har ett unikt affärskoncept som väl stämmer med Expandas affärside. Vi bedömer att bolagets förutsättningar för en kraftig tillväxt är mycket goda och ser att Expanda dels kan vara en bra finansiell partner för bolaget, dels bidra med kunskaper och kontakter inom våra specialområden. Vi tror även att Design House Stockholm kan tillföra Expandas övriga koncernbolag ytterligare säljkanaler och kontakter inom design och formgivning. Dotterbolagens utveckling DESIGNFÖRETAGEN Lammhults/Gärsnäs Bolagen utvecklar, tillverkar och marknadsför funktionella möbler för offentliga miljöer. Produkterna har högt designvärde. Lammhults visar fortsatt mycket stabil utveckling med en omsättning på 119,9 mkr, vilket är 11 procent mer än föregående år. Rörelseresultatet har också ökat och uppgår till 16,6 mkr. Vi meddelade i vår förra rapport att Lammhults under våren haft en mycket kraftig orderingång från framför allt den svenska marknaden och att orderstocken den 30 juni var "all-time high" . Till följd härav blev tredje kvartalet mycket starkt. Bolagets orderingång är fortsatt god. En av Lammhults formgivare, Gunilla Allard, har på senaste tiden rönt stor uppmärksamhet. Dels tilldelades Gunilla i september Bruno Mathsson-priset, dels vann hennes stol Cosmos ett av tre designpriser inom ramen för Utmärkt Svensk Form. Slutligen tilldelades stolen Cosmos även det prestigefyllda engelska "Blueprintpriset" i samband med mässan "100 % Design" i London i början av oktober. Gärsnäs omsatte under perioden 32,9 mkr med en rörelseförlust på 1,4 mkr. Tredje kvartalet gav ett mindre underskott. Det omfattande förändringsarbete som initierades i Gärsnäs i samband med förvärvet fortsätter. Arbetet med att föra ut Gärsnäs produkter via Lammhults agentnät fick sitt första betydande genombrott under juli med en större leverans till Japan. Såväl Lammhults som Gärsnäs ställer under oktober ut på Orgatecmässan i Köln. Abstracta/Diafax Bolagen utvecklar, tillverkar och marknadsför kontorsinredningsprodukter med högt designvärde. Omsättningen inkl Diafax blev 90,4 mkr, 17 procent mer än i fjol. Diafax svarar för 8,8 mkr. Rörelseresultatet blev 11,5 mkr, vilket också överstiger resultatet för motsvarande period i fjol. Även Abstracta och Diafax kommer att finnas med på årets Orgatecmässa och där presentera flera produktnyheter, bl a en komplett serie basprodukter för konferensrummet samt nya kontorsskärmar. Färdigställandet av Abstractas nya lokaler fortskrider planenligt och i mitten av 2001 skall all Abstractas verksamhet i Lammhult vara samlad under ett tak. Eurobib (tidigare BTJ Produkter) Eurobib planerar, inreder och utrustar miljöer för information och utbildning. Verksamheten bedrivs i två produktområden, dels projektförsäljning av inredningsprodukter via återförsäljare, dels direktförsäljning av inredningsprodukter och material via katalog och e- commerce. I samband med att Expanda övertog bolaget från Bibliotekstjänst ingick i överenskommelsen att bolaget skulle byta namn. Vi har nu fått den nya firman Eurobib AB registrerad. Bolaget är för sin katalogförsäljning känd under detta namn och vi bedömer att det är ett bra varumärke för hela verksamheten. Eurobib, ingår i vår koncernredovisning sedan i juni med en omsättning på 37,3 mkr och ett rörelseresultat på 2,8 mkr. Under juli månad har bolaget flyttat till nya lokaler i Lund och beslut har tagits om att nästa sommar flytta lagret från Lund till Abstracta nya fastighet i Lammhult. Verksamheten har framtill vårt övertagande bedrivits som en integrerad del av Bibliotekstjänstkoncernen. Väsentliga kostnadsbesparingar uppnås nu efterhand som "integration" sker i Expandakoncernen. Skaga Skaga formger, producerar och marknadsför glasögonbågar under egna varumärken. Bolaget omsatte 74.7 mkr, vilket är något under fjolårets nivå. Skaga fortsätter att visa mycket god lönsamhet med ett rörelseresultat på 13,6, vilket dock är lägre än fjolårets rekordresultat. På den svenska marknaden ligger försäljningen över fjolårets nivå, medan övriga nordiska länder och USA släpar efter något. Verksamheten i Norge har hittills bedrivits som en filial, men fr o m halvårsskiftet har omvandling till dotterbolag skett och en daglig ledare har anställts. Vid kommande årsskifte kommer direktör Jonas Netterström att tillträda som ny VD i Skaga. Jonas kommer från jobbet som VD för Stiga Sverige AB och efterträder Gert-Rune Georgsson som går i pension. Ätran Form Fr o m den 1 juli är Ätran Form direktägt av Expanda och inte som hittills ett dotterbolag till R-man. Bolagets firma kommer att ändras till Atran AB för att bättre passa bolagets internationella inriktning I Ätran Form pågår under hela detta år ett intensivt förändringsarbete för att förvandla bolaget från ett traditionellt verkstadsföretag till ett varumärkesföretag med egna produkter. Ätrans Forms omsättning uppgick till 27,7 mkr med ett negativt rörelseresultat på 3,3 mkr. Till detta skall läggas marknadssatsningar i dotterbolaget L-Form på 1,8 mkr. Satsningarna kommer att fortsätta under resten av året. I Ätran Form skapas två helt nya områden för designade produkter (lastbärare för tvåhjulingar, produkter för butikslogistik), som vi bedömer har en god tillväxtpotential. Vi beräknar att bolaget under nästa är kommer att nå break-even" ÖVRIGA BOLAG Här ingår R-man i Värnamo och Andersson & Callenberg. R-man skall vid lämpligt tillfälle avyttras till en miljö som bättre passar bolagets inriktning på kvalificerade verkstadsprodukter. Andersson & Callenberg skall enligt vår plan på sikt kunna utvecklas till ett självständigt börsbolag. R-man R-man är en ledande leverantör av rörkomponenter och rörkonstruktioner i olika material till svensk verkstadsindustri. R-man har under året omsatt 47,7 mkr med ett rörelseresultat på 3,5 mkr. Bolaget har f n mycket god orderingång och ett högt kapacitetsutnyttjande. Mycket kvalificerade nya order har under senaste tiden erhållits från fordonsindustrin. Andersson & Callenberg Andersson & Callenberg är ett konstruktions-, konsult- och serviceföretag inom marin el och elektronik, framför allt gentemot marknaden för kryssningsfartyg. A&C-koncernens omsättning uppgick till 162.7 mkr, vilket är en ökning med 7 procent. Hälften av omsättningen genereras i USA. Rörelseresultatet blev 15,7 mkr, vilket är något över fjolårets nivå. Investeringar Koncernens investeringar i produktions- och IT-utrustning uppgick till 12,9 mkr och investeringarna i byggnader till 15,3 mkr. Abstractas nya fastighet i Lammhult utgör i särklass största enskilda investering. Likviditet och finansiering Likvida medel, inklusive outnyttjade checkkrediter och kreditlöften, uppgick den 30 september till 43,1 mkr (vid årsskiftet 109,9 mkr). Moderbolaget Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa koncerngemensamma funktioner och förvärvsfinansiering. Omsättningen uppgick till 4,5 mkr med ett negativt resultat efter finansiella poster på 3,0 mkr, till största delen hänförligt till räntekostnader. Investeringarna uppgick till 0 mkr (0). Likvida medel, inklusive outnyttjade checkkrediter och kreditlöften var 21,4 mkr (vid årsskiftet 90,3 mkr). Prognos Resultatprognosen för helår kvarstår oförändrad, innebärande ett resultat efter finansnetto på 75-80 mkr. Detta motsvarar en vinst per aktie på cirka 6,50 kr Växjö den 27 oktober 2000 Jan Ove Denna delårsrapport har inte Forsell varit föremål VD för granskning av bolagets revisor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01010/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01010/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar