Rapport från ordinarie bolagsstämma den 3 maj 2000

Rapport från ordinarie bolagsstämma den 3 maj 2000 * Årsredovisningen för 1999 fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. * Beslutades att disponera resultatet i enlighet med framlagt förslag innebärande att 1.50 kr per aktie utdelas till aktieägarna. * Styrelsen bemyndigades att emittera B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt upp till högst nominellt 10 mkr. * Godkändes att dotterbolaget Sydostinvest AB har rätt att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma överlåta resterande 80 000 st teckningsoptioner till kommande nyanställda verkställande direktörer i koncernen. * Till styrelseledamöter omvaldes Börje Axelsson, Torbjörn Björstrand, Jan Ove Forsell (verkställande direktör), Anders Hultman, Katarina Mohlin och Kenneth Ståhl. * Till ordinarie revisor omvaldes auktoriserade revisorn Raine Svensson med auktoriserade revisorn Michael Johansson som suppleant. * Till nomineringskommitte inför nästa års ordinarie stämma valdes Dick Söderlund (sammankallande), Anders Hultman och Helge Sjöberg. * Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Anders Hultman till styrelsens ordförande. I sitt tal vid stämman kommenterade Jan Ove Forsell bl a * delårsrapporten för första kvartalet, som visar en kraftig ökning av omsättning och rörelseresultat; omsättningen uppgick till 191,4 mkr (106,4 mkr) och rörelseresultatet till 22,6 mkr (8,3 mkr). * den avsiktsförklaring avseende förvärv av BTJ Produkter AB som samma dag undertecknats. * utvecklingen för nyförvärvade Gärsnäs AB; ett omfattande åtgärdsprogram har inletts för att tillvarata de synergier som finns mellan Lammhults och Gärsnäs på alla områden. * utvecklingen i dotterbolaget Ätran Form AB, tidigare Ätranverken AB, där en kraftfull omorientering sker mot mer egenutvecklade produkter med högre designinnehåll. Växjö den 3 maj 2000 Styrelsen Frågor besvaras av VD Jan Ove Forsell, tel 0470-727970, 070-5820828 Expandas affärsidé är att utveckla och långsiktigt äga en grupp av företag med huvudsaklig inriktning på produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential. Dotterbolagen Abstracta, Gärsnäs, Lammhults och Skaga är sådana bolag med klar designprofil. Expandaaktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Ambitionen är att Expanda Design Group inom en tvåårsperiod skall bestå av designföretag med en samlad årsomsättning på minst 1 mdr kr. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00150/bit0002.pdf

Dokument & länkar