Delårsrapport för perioden januari - mars 2003

Delårsrapport för perioden januari - mars 2003 Omsättning: Koncernomsättningen uppgick till 178,9 mkr (181,9). För jämförbara enheter har omsättningen minskat med 5 % till följd av fortsatt kärv marknad för möbler och inredning. Resultat: Rörelseresultatet uppgick till 6,1 mkr (11,9). Förra året ingick en engångsintäkt på 4,1 mkr från försäljningen av aktier i Ancal AB. Resultatet efter finansnetto blev 3,0 mkr (9,6), vilket motsvarar 0,18 kr/aktie (0,86). Kassaflöde: Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades och uppgick till 7,3 mkr ( - 1,9). Händelser under april: - Minoritetsposten (15 %) i Design House Stockholm AB har under april sålts med en reavinst på 1,5 mkr. - Avsiktsförklaring har i dag tecknats om samgående mellan dotterbolaget Gärsnäs AB och Galleri Stolen i Stockholm AB (se separat pressmeddelande). Förväntningar på år 2003: Normal säsongsvariation inom möbel- och inredningsbranschen medför att kvartal 2 blir svagt. Andra halvåret är normalt säsongsmässigt starkare och härutöver får det omfattande struktur- och förändringsarbete som genomförs i koncernen allt mer genomslag. Den fullständiga rapporten bifogas detta pressmeddelande Växjö den 29 april 2003 Expanda AB Jan Ove Forsell Verkställande Direktör Frågor besvaras av Jan Ove Forsell, tel 070-5820828, eller Marcus Larsson, tillträdande VD i Expanda, tel. 070-6067075 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01420/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01420/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Expanda ska utveckla och långsiktigt äga en konkurrenskraftig företagsgrupp med huvudsaklig inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential.

Dokument & länkar