Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

Delårsrapport januari - juni 2002 (distribueras som en del av detta pressmeddelande) Resultatet, exklusive engångsintäkter, fortsätter att förbättras · Omsättning 346,2 mkr (421,6) · Rörelseresultat 14,8 mkr (37,0) · Rörelseresultat exkl engångsintäkter 10,5 mkr (6,2) · Resultat efter finansiella poster 10,0 mkr (34,2) Exkluderas poster av engångskaraktär har rörelseresultatet förbättrats från 6,2 mkr till 10,5 mkr. För enbart andra kvartalet, som är säsongsmässigt sämre än första kvartalet, är förbättringen än mer markant, från -5,0 mkr till 2,9 mkr. Att rörelseresultaten ökat tillskrivs helt pågående rationaliseringar och kostnadsanpassningar. På ett år har antalet anställda i koncernen minskat med ett 60-tal personer. Andra halvåret 2002 beräknar vi att koncernens resultat efter finans skall uppgå till 10 - 15 mkr (5,2). Koncernresultatet efter finansnetto för 2002 skulle därvid bli 20 - 25 mkr (39,4). Koncernomsättning 700 - 750 mkr (741,1). Växjö 2002-08-15 Jan Ove Forsell, VD Telefon 0470-727970, 070-5820828 Expandas affärsidé är att utveckla och långsiktigt äga en grupp av företag med huvudsaklig inriktning på produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god export-potential. Dotterbolagen Abstracta, BCI, Diafax, Eurobib, Gärsnäs, Lammhults, Skaga och Voice är sådana bolag med klar designprofil. Expandaaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Expanda AB (publ), org nr 556541-2094 Bokslutsrapport 1 januari - 30 juni 2002 · Omsättning 346,2 mkr (421,6) · Rörelseresultat 14,8 mkr (37,0) · Resultat efter finansiella poster 10,0 mkr (34,2) · Resultat efter skatt och minoritetsandel per aktie 0,85 kr (3,70) · Eget kapital 264,0 mkr (267,1) · Eget kapital per aktie 30,81 kr (31,66) · Soliditet 42 procent (46) · Omsättning och resultat Koncernens omsättning under andra kvartalet uppgår till 164,4 mkr (185,7) och rörelseresultatet till 2,9 mkr (25,6). Från årets början är motsvarande siffror 346,2 mkr (421,6) och 14,8 mkr (37,0). Den högre omsättningen 2001 förklaras till största delen av att Callenberg Group då var en del av Expandakoncernen. Engångsintäkter som en följd av försäljningen av aktierna i Callenberg Group/AnCal påverkade resultaten positivt, andra kvartalet 2001 med 30,8 mkr och första kvartalet 2002 med 4,3 mkr. Exkluderas dessa poster av engångskaraktär har rörelseresultatet förbättrats under första halvåret 2002 jämfört med första halvåret 2001 från 6,2 mkr till 10,5 mkr. För enbart andra kvartalet, som är säsongsmässigt sämre än första kvartalet, är förbättringen än mer markant, från -5,0 mkr till 2,9 mkr. Eurobib, som är inriktat på biblioteksinredningar, redovisar ett förbättrat resultat, liksom glasögonföretaget Skaga. I Skagas fall har dock kvartal 2 varit säsongsmässigt svagt. Inredningsföretaget Voice, som ej ingick i koncernen motsvarande period i fjol, redovisar ett mycket bra resultat. Verkstadsbolaget Atran är nära ett nollresultat efter förra årets kraftiga förlust. Våra "stora" inredningsföretag Lammhults och Abstracta redovisar, till följd av den svaga konjunkturen, volymnedgångar i nivån 15 - 20 procent med försämrat resultat som följd. I Lammhults fall är resultatet fortsatt starkt medan dotterbolaget Gärsnäs visar förlust, som dock är lägre än i fjol. Att rörelseresultaten ökat tillskrivs helt pågående rationaliseringar och kostnadsanpassningar. På ett år har antalet anställda i koncernen, exkl förvärvade och avyttrade bolag, minskat med ett 60-tal personer. Aktiedata och nyckeltal Resultatet per aktie efter skatt uppgår till 0,85 kr (3,70) och synligt eget kapital per aktie till 30,81 kr (31,66). Soliditeten redovisas till 42 procent (46). Efter BCI-förvärvet uppgår koncernens soliditet till 38 procent. Förvärv av BCI Expanda Design Group är genom dotterbolaget Eurobib en ledande aktör på världsmarknaden för inredningar till bibliotek. Eurobib, som förvärvades av Expanda för två år sedan, har sitt säte i Lund och beräknas i år omsätta cirka 125 mkr. Exportandelen uppgår till 65 procent. Eurobib har dotterbolag i Belgien, Danmark, Norge och USA. I mitten av juni träffade Expanda en uppgörelse med det danska börsnoterade bolaget ITH Industri Invest A/S om förvärv av ITH:s dotterbolag BCI A/S, som är verksamt inom samma marknadssegment som Eurobib. Eurobib och BCI är internationellt sett de dominerande varumärkena inom nischen. BCI omsatte i fjol motsvarande 145 mkr med ett rörelseresultat på 9,5 mkr. Årets omsättning och resultat förväntas bli i samma storleksordning. Huvudkontoret ligger i Holsted på Jylland. Försäljningen utanför Danmark uppgår till 70 procent. BCI har dotterbolag i Frankrike, Spanien, Holland, Norge och USA. Expanda tar genom förvärvet av BCI ett strukturellt grepp inom branschen. Det samlade Eurobib/ BCI blir världens i särklass ledande företag inom segmentet inredningar för bibliotek. Aktörerna i övrigt på denna marknad är till stor del lokala leverantörer i varje land. Inget annat företag har så världsomspännande verksamhet som Eurobib/BCI. Man blir den största aktören i de flesta europeiska länder och i Mellersta Östern. Världsmarknadsandelen kommer att uppgå till cirka 20 procent. Genom samordning av verksamheterna i Eurobib och BCI uppnås på sikt avsevärda synergier. Andra halvåret 2002 kommer att användas för att identifiera och "sjösätta" aktivitetsprogram inom dessa olika områden för att synergierna skall nås. Expandas övertagande av BCI skedde den 1 juli 2002. Köpeskillingen uppgår till motsvarande 75 mkr och finansieras genom lån. Viss justering av köpeskillingens storlek kan komma att ske beroende på resultatutvecklingen under första halvåret 2002 och genomförd due- diligence. Under loppet av augusti månad kommer slutgiltig köpeskilling att kunna fastställas. Avyttring av aktierna i R-man Expandas dotterbolag R-man i Värnamo är en ledande leverantör av rörkomponenter och rörkonstruktioner till svensk verkstadsindustri. R- man förvärvades 1989 av Expandas "föregångare" RörviksGruppen. Efter skapandet av Expanda har R-mans verksamhet kommit att ligga vid sidan om Expandas huvudinriktning på design- och varumärkesföretag. Vi har därför tidigare informerat om att R-man vid lämplig tidpunkt skulle säljas. Överenskommelse träffades i juni med bolagets VD Bengt Svensson och tidigare VD Boris Bergkvist om att dessa tillsammans med två ytterligare privatpersoner i en MBO-affär skulle förvärva samtliga aktier i bolaget. Överlåtelsen skedde vid månadsskiftet juni/juli 2002 efter att en extra bolagsstämma i Expanda 2002-06-20 godkänt affären. Försäljningen av R-man skedde till bokförda värden och medförde inte någon större resultateffekt. Koncernen fick genom affären ett likviditetstillskott på 25 mkr och balansomslutningen minskade med 40 mkr. Avyttring av minoritetsposten i AnCal AB (tidigare dotterbolaget Callenbergs) I maj 2001 avyttrade Expanda sitt aktieinnehav i Callenberg Group AB till ett nybildat bolag AnCal AB med Riskkapitalfonden Segulah II L.P. som huvudägare. Expanda tecknade 20 procent av aktierna i AnCal AB. I mars 2002 överlät Expanda dessa aktier till Segulah. Transaktionen gav ett resultattillskott i Expandakoncernen på 4,3 mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT01460/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT01460/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar